Úvod Potřebuji řešit Zaměstnání Podmínky práce cizinců

Podmínky práce cizinců

 

 

 

Podmínky práce cizinců

Jak zjistím, jestli mohu pracovat v ČR bez dalšího dokumentu nebo jestli potřebuji tzv. zaměstnaneckou kartu, či tzv. modrou kartu?

Jste-li občan Evropské unie, nebo jeho rodinným příslušníkem, pak nepotřebujete zaměstnaneckou kartu. Jste-li student, rovněž můžete v ČR pracovat bez omezení (pouze za předpokladu, že v ČR studujete prezenční studium, které nemáte přerušené). Pobýváte-li v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s manželem/kou s povoleným trvalým pobytem, také nepotřebujete povolení k zaměstnání.

Jste-li absolvent studia v ČR, nepotřebujete pro výkon zaměstnání povolení. Ale je-li vaším účelem pobytu zaměstnání, potřebujete zaměstnaneckou kartu, která bude sloužit jen jako povolení k pobytu.

O modrou kartu žádáte v případě, že chcete pracovat na pracovní pozici, která vyžaduje vyšší kvalifikaci (na úrovni vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání). V ostatních případech žádáte o zaměstnaneckou kartu.

 

Jsou stanoveny výjimky, kdy migrant musí i nadále žádat o povolení k zaměstnání od úřadu práce, které posléze dokládá k žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, může vstoupit na trh práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud obdrží od Ministerstva vnitra povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka Evropské unie, nebo se prokáže dokladem (záznam v cestovním dokladu, potvrzení) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie na území ČR.

 

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta jsou vlastně dvě povolení v jednom, protože karta vás nejen opravňuje legálně pobývat v ČR, ale je i povolením k zaměstnání. Kartu vydává od jara 2014 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky. Tato karta nahrazuje dlouhodobé vízum a pobyt za účelem zaměstnání a zelenou kartu.

Zaměstnanecká karta je plastová karta s biometrickými prvky, která se vydává nejdéle na dobu dvou let. Záleží, na jak dlouhou dobu doložíte pracovní smlouvu. Žádost o prodloužení karty je možné podat nejdříve 120 dní před koncem platnosti a nejpozději v poslední den platnosti dosavadní karty. Pokud se do České republiky teprve chystáte přijít pracovat, musíte o kartu požádat na zastupitelském úřadě ve své zemi původu.

Karta je vždy vydávána pro konkrétní pracovní místo, které nevyžaduje vysokou kvalifikaci (kvalifikaci na úrovni vyšší odborné školy nebo vysoké školy).

Toto pracovní místo musí být uveřejněno na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro účely zaměstnanecké karty je třeba mít pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti!
Jste-li vysoce kvalifikovaný pracovník (máte-li kvalifikaci na úrovni vyšší odborné školy nebo vysoké školy), požádejte o tzv. modrou kartu!

 

Na jaký úřad se obrátit?

 

 

 

Inspektorát práce

Hlavním úkolem inspektorátu práce je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.

Pokud se domníváte, že váš zaměstnavatel neplní své povinnosti nebo jinak porušuje pracovní smlouvu, kterou jste s ním uzavřeli (například vám nevyplatil mzdu), obraťte se na inspektorát práce, který váš případ prošetří. Kontakty na jednotlivé inspektoráty naleznete zde.