Home Giới thiệu Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha

Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha

Hoạt động trong lĩnh vực hội nhập được điều chỉnh bởi Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha. Đây là kết quả của sự hợp tác của hàng chục người đại diện của Tòa thị chính thủ đô Praha, các ủy ban quận, cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận và người di cư. Chương trình hội nhập của Praha là bản tóm tắt lịch sử, miêu tả tình hình hiện nay trong bối cảnh toàn bộ, và trên hết là tổng hợp các kế hoạch cho lĩnh vực hội nhập người nước ngoài trên địa bàn thủ đô Praha cho những năm tới. Chương trình hội nhập được Hội đồng và Ủy ban thủ đô Praha phê duyệt.

Chương trình hội nhập của Praha hiện tại đưa ra năm ưu tiên cơ bản cho hội nhập và những đề xuất làm thế nào để đạt được nó một cách hiệu quả nhất. Những bước cụ thể để thực hiện các ưu tiên được soạn thảo trong các kế hoạch hành động của chương trình hội nhập của Praha có hiệu lực cho từng năm. Mỗi một đề xuất bao gồm cả danh sách những thành viên nên tham gia thực hiện các ưu tiên. Điều kiện tiên quyết để thực hiện chương trình hội nhập của Praha là sự tham gia tích cực và sự hợp tác của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và cả người dân thủ đô Praha bao gồm người di cư. Chương trình hội nhập ứng phó linh hoạt với những vấn đề được phát hiện ra và đáp ứng các nhu cầu của người dân thủ đô Praha. Một số đề xuất đặt ra cần hỗ trợ tài chính đầy đủ, tuy vậy nhiều đề xuất chỉ cần phối hợp và hợp tác tốt hơn. Lĩnh vực hội nhập người nước ngoài là một ưu tiên quan trọng của thủ đô Praha và được Bản cập nhật Kế hoạch chiến lược của thủ đô Praha đang được hình thành ủng hộ.

Chương trình hội nhập của Praha vạch ra hướng đi cho chính sách hội nhập của Praha trong những năm tới để thủ đô Praha có thể phát triển thành một thủ đô năng động và hiện đại.