Home Giới thiệu Tòa thị chính thủ đô Praha và sự hội nhập người nước ngoài

Tòa thị chính thủ đô Praha và sự hội nhập người nước ngoài

Phòng dân tộc thiểu số và người nước ngoài

Trong khuôn khổ Tòa thị chính thủ đô Praha, lĩnh vực hội nhập do Phòng dân tộc thiểu số và người nước ngoài quản lý. Phòng dân tộc thiểu số và người nước ngoài là một phần của phòng Văn phòng chủ tịch Tòa thị chính.

Liên hệ:

Phòng Văn phòng chủ tịch Tòa thị chính – phòng dân tộc thiểu số và người nước ngoài

Jungmannova 335/29, 110 00 Praha 1

E-mail: integrace@praha.eu

Phòng dân tộc thiểu số và người nước ngoài (PDTTS&NNN) điều phối việc thực hiện các hoạt động và biện pháp liên quan đến lĩnh vực hội nhập người nước ngoài do Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha quy định. PDTTS&NNN hợp tác cùng với các phòng ban khác nhau của Tòa thị chính thủ đô Praha, là cầu nối liên lạc và hợp tác với các cơ quan, ủy ban quận, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực hội nhập.

Đối tác quan trọng là Trung tâm hội nhập Praha được thủ đô Praha thành lập với mục đích hoạt động một cách toàn diện và có hệ thống trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài. Trung tâm hội nhập Praha hoạt động theo khẩu hiệu “Thủ đô của mọi người” hướng đến một trong những mục tiêu quan trọng, đó là tạo điều kiện để người di cư sống trên địa bàn thủ đô Praha có thể cảm thấy mình như là một công dân đầy đủ quyền lợi của thủ đô và cùng tham gia vào các hoạt động xã hội của thủ đô.

Hỗ trợ qua các quỹ thành phố

Thủ đô Praha đặt mục tiêu hỗ trợ các hoạt động ủng hộ hội nhập người nước ngoài bằng hình thức hỗ trợ các dự án thông qua thủ tục xin hỗ trợ – Chương trình hỗ trợ hội nhập người nước ngoài trên địa bàn thủ đô Praha. Đối tượng có thể đăng ký xin chương trình hỗ trợ cho dự án của mình là các tổ chức người di cư, tổ chức làm việc với người di cư và ủy ban quận. Đây là chương trình hỗ trợ các hoạt động không những giúp cải thiện cuộc sống của người di cư tại Praha mà còn hướng tới mục đích tất cả người dân Praha có thể tìm hiểu lẫn nhau.

Tất cả thông tin chi tiết về mọi chương trình hỗ trợ của thành phố có thể tìm thấy trên trang web của thủ đô Praha tại đây.

Các cơ quan cố vấn

Hội đồng Ủy ban thủ đô Praha cho lĩnh vực hội nhập người nước ngoài

Theo nghị quyết của Ủy ban thủ đô Praha ngày 31/1/2017, Hội đồng Ủy ban thủ đô Praha cho lĩnh vực hội nhập người nước ngoài đã được thành lập. Đây là cơ quan cố vấn và khởi xướng của Ủy ban thủ đô Praha. Thành viên của Hội đồng là các thành viên của Ủy ban thủ đô Praha, các chuyên gia đại diện cho từng phòng ban của Tòa thị chính thủ đô Praha, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, đại diện của các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về hội nhập người nước ngoài.

Diễn đàn cố vấn của đại diện các ủy ban quận và Tòa thị chính thủ đô Praha cho lĩnh vực hội nhập người nước ngoài

Diễn đàn cố vấn bao gồm các đại diện của ủy ban quận Praha 1-22 và ủy ban quận Praha-Libuš. Đây là những người được ủy ban quận giao cho nhiệm vụ hợp tác và liên lạc với Tòa thị chính thủ đô Praha trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài. Diễn đàn cố vấn do Tòa thị chính thủ đô Praha điều phối với sự hợp tác của Trung tâm hội nhập Praha và liên quan chặt chẽ đến hoạt động của Diễn đàn cố vấn khu vực.

Diễn đàn cố vấn cũng là nơi để chia sẻ kinh nghiệm và những ví dụ thực hành thành công trên cấp địa phương, là nơi để chia sẻ thông tin lẫn nhau giữa các ủy ban quận và Tòa thị chính thủ đô Praha. Thành viên của diễn đàn được thông báo thường xuyên về những biện pháp quan trọng, hoạt động và sự kiện liên quan đến lĩnh vực hội nhập người nước ngoài. Diễn đàn tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu cho các kế hoạch và bình luận về các kế hoạch.

Tài liệu:

  • Danh bạ
  • Biên bản cuộc họp

Diễn đàn cố vấn khu vực

Diễn đàn cố vấn khu vực được thành lập liên quan đến việc Trung tâm hội nhập Praha đi vào hoạt động. Diễn đàn bao gồm những người đại diện của tất cả các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực hội nhập người nước ngoài tại thủ đô Praha. Đó là người đại diện của tất cả các chi nhánh của Trung tâm hội nhập Praha, đại diện của Tòa thị chính thủ đô Praha, các Ủy ban quận Praha 1-22, Ủy ban quận Praha-Libuš, cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, cộng đồng người di cư và các cơ quan hàn lâm. Diễn đàn này giúp cho việc hợp tác cần thiết giữa tất cả các đối tượng tham gia để có thể bảo đảm việc tiếp cận toàn diện và giải quyết các đề xuất và biện pháp cụ thể trong lĩnh vực hội nhập một cách có hệ thống.

Diễn đàn tạo điều kiện chia sẻ các vấn đề hiện tại, là nơi để các đối tượng tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các thông tin mới.

Diễn đàn các đại diện của phòng giáo dục về lĩnh vực giáo dục trẻ em và học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác

Trong năm 2016 dưới sự điều phối của phòng giáo dục và thiếu niên Tòa thị chính thủ đô Praha, diễn đàn các đại diện của phòng giáo dục các ủy ban quận chuyên về lĩnh vực giáo dục trẻ em và học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác đặc biệt là học sinh người nước ngoài đã đi vào hoạt động. Diễn đàn là nơi gặp gỡ của các cán bộ của ủy ban quận chịu trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác. Diễn đàn là nguồn thông tin quan trọng về các nhu cầu của ủy ban quận trong lĩnh vực giáo dục trẻ em và học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác và là nguồn ý tưởng cho việc xây dựng các mục tiêu tương lai trong lĩnh vực này. Diễn đàn đồng thời tạo cơ hội để chia sẻ các thông tin thời sự liên quan đến lĩnh vực này, ví dụ liên quan đến cách tài trợ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác, thay đổi pháp lý, dịch vụ hỗ trợ hiện có v.v.. Điều quan trọng là diễn đàn tạo điều kiện để thảo luận chuyên môn về vấn đề này và chia sẻ kinh nghiệm

Trong năm diễn ra ba cuộc gặp gỡ của diễn đàn các đại diện của phòng giáo dục các ủy ban quận.