Home Cần xử lý Kinh doanh Bảo hiểm y tế và xã hội

Bảo hiểm y tế và xã hội

Là doanh nhân bạn có nghĩa vụ phải tự trả bảo hiểm y tế. Nếu bạn xin thị thực dài hạn, giấy phép cư trú dài hạn hoặc gia hạn cư trú khi đã được cư trú tại CH Séc, bạn có nghĩa vụ phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại với phạm vi chăm sóc y tế tổng hợp (komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče).

Bạn cũng phải tự trả bảo hiểm xã hội (sociální pojištění). Bảo hiểm xã hội thường phải đóng từ khi bắt đầu kinh doanh dưới dạng tạm ứng hàng tháng. Tạm ứng phải trả cho Phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện (Okresní správě sociálního zabezpečení – OSSZ) trong thời hạn đến ngày cuối cùng của tháng mà bạn trả tạm ứng.

Nếu bạn có giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh, bạn không được phép báo cắt bảo hiểm xã hội, kể cả có thời gian bạn không kinh doanh, không có thu nhập hay không ở CH Séc. Bạn cũng không nên để mắc nợ với phòng bảo hiểm xã hội, nếu không có thể bị hủy cư trú hoặc hủy thị thực!