Home Ủy ban Các công sở khác

Các công sở khác

Các chi nhánh của Sở Lao động (Úřad práce)

Tại Sở Lao động bạn có thể xin môi giới việc làm, xin trợ cấp xã hội nhà nước, trợ cấp đói nghèo, dịch vụ xã hội, trợ cấp xã hội và trợ cấp cho người khuyết tật. Xem thêm thông tin về các loại trợ cấp tại chương 3.6 An sinh xã hội (proklik).

Bạn hãy chọn chi nhánh của Sở Lao động theo địa chỉ thường trú của mình:

  • Praha 2 – Văn phòng liên hệ Praha 2 (cho Praha 1 và 2)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 3 – Văn phòng liên hệ Praha 3

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 4 – Văn phòng liên hệ Praha 4 (cho Praha 4, 11 và 12)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 5 – Văn phòng liên hệ Praha 5 (cho Praha 5, 13 và 16)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 6 – Văn phòng liên hệ Praha 6 (cho Praha 6 và 17)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 8 – Văn phòng liên hệ Praha 8 (cho Praha 7 và 8)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

  • Praha 10 – Văn phòng liên hệ Praha 10 (cho Praha 10, 15 và 22)

Liên hệ, Tuyển dụng, Liên hệ với công chức

Liên kết

Các chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha (Pražská správa sociálního zabezpečení –PSSZ)

Tại các chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha bạn có thể giải quyết bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm ốm đau, bảo hiểm của doanh nghiệp cá thể và bảo hiểm xã hội. Bạn hãy chọn chi nhánh theo địa chỉ thường trú của mình, mỗi quận của Praha được chia theo mã của từng chi nhánh cụ thể. Sự phân chia chi nhánh nằm trong bảng sau:

ČSSZ Praha –  trụ sở Trụ sở ČSSZ, Praha 5, Křížová 25 Mã chi nhánh
Praha 10 Văn phòng khu vực PSSZ Praha 10, V Korytech 1536/8 110
Praha 1 Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 3, Olšanská 3 111
Praha 2 Văn phòng khu vực PSSZ Praha 1, Biskupská 7 112
Praha 3 Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 9, Sokolovská 855 113
Praha 4 Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 3, Olšanská 3 114
Praha 5 Cục Bảo hiểm xã hội Praha Trojská 1997/13a 115
Praha 6 Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 9, Sokolovská 855 116
Praha 7 Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 3, Olšanská 3

 

117
Praha 8 Cục Bảo hiểm xã hội Praha Trojská 1997/13a 118
Praha 9 Văn phòng khu vực PSSZ Praha 9, Bohušovická 539 119
Praha 5 – Jihozápadní Město Cục Bảo hiểm xã hội Praha Trojská 1997/13a

 

121
Praha 4 –  Modřany Văn phòng khu vực PSSZ Praha 1, Biskupská 7 122
Praha 4 – Jižní Město Văn phòng khu vực PSSZ  Praha 3, Olšanská 3

 

123

Liên kết

Trang web của Cục Bảo hiểm xã hội Praha bao gồm cả thông tin cơ bản bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.

Sở Thuế cho thủ đô Praha

Tại Sở Thuế bạn có thể giải quyết các việc liên quan đến nộp thuế. Cụ thể hơn đó là các loại thuế sau: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đường bộ, thuế bất động sản, thuế mua lại bất động sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng, thuế chuyển nhượng bất động sản, thuế tiêu thụ, thuế cờ bạc và thuế môi trường.

Sở Thuế có các phòng làm việc quận sau

Liên kết