Home Danh sách nhân viên giao văn hóa

Danh sách nhân viên giao văn hóa

 

Tiếng Ả Rập

Roz Somolíková Shero

Ngôn ngữ: tiếng Ả Rập

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 962 248
Email: arab@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Mayada Elhissy

Ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 943

Email: elhissy@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Tiếng Anh

Mayada Elhissy

Ngôn ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 943

Email: elhissy@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Linda Jandásková

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9:00–17:00

Điện thoại: 734 751 444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): monika.korabova@p-p-i.cz

Isabel Torres Cobo

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Isabel Cristina Mendoza

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 776 693 272

Email: eng@icpraha.com

Tiếng Bồ Đào Nha

Isabel Torres Cobo

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Tiếng Nga

Dinara Akhmetova

Ngôn ngữ: tiếng Nga

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ năm: 9.00–12.00

Điện thoại: 733 785 940

Email: akhmetova@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Mila Gasina

Ngôn ngữ: tiếng Nga

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: 9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 711 845

Email: rus1@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Julie Lapina

Ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: 9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 751 748

Email: ukr@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Svetlana Yakibchuk

Ngôn ngữ: tiếng Nga

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9.00–17.30

Điện thoại: 733 120 449

Email: svetlana.yakibchuk@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): jana.peterova@p-p-i.cz

Ekaterina Shlygina

Ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: 9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 553 730

Email: rus@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Viktoria Valeeva

Ngôn ngữ: tiếng Nga

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 703 644 832

Email: valeeva@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Tiếng Tây Ban Nha

Martina Pavlová

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9:00–17:00

Điện thoại:

Email: martina.pavlova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): jana.peterova@p-p-i.cz

Linda Jandásková

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9:00–17:00

Điện thoại: 734751444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): monika.korabova@p-p-i.cz

Ana Briceño

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 942

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Isabel Torres Cobo

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz

Jana Magdaléna Vlastníková

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha

Tổ chức: SIMI

Thời gian làm việc: linh hoạt, một lần một

Điện thoại: 733 785 679

Email: vlastnikova@inbaze.cz

Người phụ trách (email): valentova@migrace.cz

Tiếng Trung

Karina Kapounová

Ngôn ngữ: čínština

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 017 019

Email: chn@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Tiếng Ukraina

Julie Lapina

Ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: 9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 751 748

Email: ukr@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Jekaterina Gazukina 

Ngôn ngữ: tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 608 987 097

Email: ukr1@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Tiếng Việt

Kinh Nguyen

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 124 094

Email: viet@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Petra Kaucká

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 017 042

Email: viet3@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Cam Van Nguyenová

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 022 924

Email: viet2@icpraha.com

Người phụ trách (email): o.belkova@icpraha.com

Tiếng Ý

Isabel Torres Cobo

Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email): marquez@inbaze.cz