Home Liên hệ Danh sách nhân viên giao văn hóa

Danh sách nhân viên giao văn hóa

Tên nhân viên Giờ làm việc Ngôn ngữ Điện thoại Email
Nguyen Thi Minh Trang theo thỏa thuận Tiếng Việt 777 420 049 trang@migrace.com
Tổ chức:
Người phụ trách:
Tổ chức Hiệp hội vì hội nhập và di cư
Người phụ trách ostranska@migrace.com
Van Anh Tranová theo thỏa thuận Tiếng Việt 602 187 674
778 527 939
tranovava@praha11.cz
tranovava@gmail.com
Tổ chức:
Người phụ trách:
Tổ chức Uỷ ban quận Praha 11
Người phụ trách hostomskag@praha11.cz
Cam Van Nguyenová theo thỏa thuận Tiếng Việt 777 022 924 viet2@icpraha.com
Tổ chức:
Người phụ trách:
Tổ chức Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
Người phụ trách v.kramarekova@icpraha.com
Petra Kaucká theo thỏa thuận Tiếng Anh, Tiếng Việt 774 466 837 viet3@icpraha.com
Tổ chức:
Người phụ trách:
Tổ chức Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
Người phụ trách v.kramarekova@icpraha.com
Kinh Nguyen theo thỏa thuận Tiếng Việt 774 124 094 viet@icpraha.com
Tổ chức:
Người phụ trách:
Tổ chức Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
Người phụ trách v.kramarekova@icpraha.com