Home Liên hệ Danh sách nhân viên giao văn hóa

Danh sách nhân viên giao văn hóa

 

Tiếng Anh

 

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 942

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Linda Jandásková

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9:00–17:00

Điện thoại: 734 751 444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Vera Bárász

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324777 260 324776 693 272

E-mail: eng1@icpraha.com

Người phụ trách  (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Poradna pro integrationci, z. ú.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

E-mail: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Georgia, tiếng Anh

Tổ chức: Hiệp hội hội nhập và di cư, o. p. s., inBáze, z.s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684, 733 785 946

E-mail: kristina.kvetenadze@email.cz, kvetanadze@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com, ourednikova@inbaze.cz

 

Tatiana Nikulina

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 704 928 609

E-mail: nikulina@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Michal Štefka

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 776 693 272

E-mail: eng@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Veronika Kramáreková

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Ả Rập

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 962 248

E-mail: arab@icpraha.com

Người phụ trách  (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

 

Ekaterina Shlygina

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 735 324

E-mail: e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tiếng Ả Rập

 

Veronika Kramáreková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ả Rập, tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.ps.

Thời gian làm việc: 9:00-17:00 theo thỏa thuận

Điện thoại:  777 962 248

Email:arab@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

Michal Štefka

Kết hợp với ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 776 693 272

Email: eng@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tiếng Gruzia

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Gruzia, tiếng Anh

Tổ chức: SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684

Email: kristina.kvetenadze@email.cz

Người phụ trách (email):ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Ý

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc:theo thỏa thuận

Điện thoại:733 785 941

Email:torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email):ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Mông Cổ

 

Otgonerdene Erdenebat

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Mông Cổ

Tổ chức:SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  724 747 789

 

Email:adzaerdenebat@gmail.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

Aldana Vlasáková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Mông Cổ

Tổ chức:SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:   721 360 338

Email:  vlasakova@migrace.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

Tiếng Bồ Đào Nha

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Tiếng Tây Ban Nha

 

Linda Jandásková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc:9:00–17:00

Điện thoại:– 734 751 444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc:tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thoả thuận

Điện thoại: 733 785 942

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Nga

Liudmila Gasina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga

Tổ chức: Uỷ ban quận Praha 14 

Thời gian làm việc:theo thỏa thuận

Điện thoại:775 735 324

Email:e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Ekaterina Shlygina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc:tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức:Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc:9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại:775 735 324

Email:e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Gruzia, tiếng Anh

Tổ chức: Tổ chức hội nhập và di cư., inBáze, z.s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684, 733 785 946

Email: kristina.kvetenadze@email.cz, kvetanadze@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Vojtech Jirka

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 553 730

Email: rus@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Thạc sĩ.  Světlana Popovyčová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 703 375 195704 928 609

Email: popovycova @ inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Julie Horová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 608 987 097

Email: ukr @ icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Vera Bárász

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324

Email: eng1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324

Email: eng1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tatiana Nikulina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga,

Tổ chức:  InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 704 928 609

Email: nikulina@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Aldana Vlasáková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Mông Cổ

Tổ chức:  

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  721 360 338

Email: vlasakova@migrace.com

Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com

 

Tiếng Ukraina

Marta Burdiak

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 770 616 269 775 751 748

Email: ukr2 @ icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Janna Říhová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 608 987 097

Email: ukr1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Thạc sĩ.  Světlana Popovyčová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ukraina

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 703 375 195

Email: popovycova @ inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze

Tiếng Việt

Kinh Nguyen

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:  Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 124 094

Email: viet@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Petra Kaucká

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:  Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc:  9.00–17.00 theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 466 837

Email:viet3@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

 

Cam Van Nguyenová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 022 924

Email: viet2@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

Nguyễn Thị Minh Trang

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:SIMI

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  777 420 049

Email: trang@migrace.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

 

Van Anh Tranová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức: SIMI, Uỷ ban quận Praha 11

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 602 187 674,  778 527 939

Email: tranovava@gmail.com,  tranovava@praha11.cz

Người phụ trách (email):  ostranska@migrace.com,  hostomskag@praha11.cz