Home Liên hệ Danh sách nhân viên giao văn hóa

Danh sách nhân viên giao văn hóa

Tiếng Anh

Ana Carolina Briceño Moreno

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 942
 • Email: briceno@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

Lenka Švejnohová

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Pháp
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 704 928 593
 • Email: svejnohova@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): darashenka@inbaze.cz

Linda Jandásková

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
 • Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập
 • Thời gian làm việc: 9:00–17:00
 • Điện thoại: 734 751 444
 • Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz
 • Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

Isabel Torres Cobo

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 941
 • Email: torres@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

Vera Bárász

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 777 260 324
 • E-mail: eng1@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Liudmila Kalyta

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh
 • Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00
 • Điện thoại: 733 120 449
 • E-mail: ludmila.kalyta@p-p-i.cz
 • Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

Kristina Kvetenadze

Michal Štefka

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 776 693 272
 • E-mail: eng@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Veronika Kramáreková

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Ả Rập
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 777 962 248
 • E-mail: arab@icpraha.com
 • Người phụ trách  (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Tatiana Nikulina

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 775 712 775
 • E-mail: nikulina@inbaze.cz
 • Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Ekaterina Shlygina

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 775 735 324
 • E-mail: e.shlygina@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Tiếng Ả Rập

Veronika Kramáreková

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ả Rập, tiếng Anh
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.ps.
 • Thời gian làm việc: 9:00-17:00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại:  777 962 248
 • Email: arab@icpraha.com
 • Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Tiếng Trung

Barbora Krausová

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Trung, tiếng Anh
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 604 688 922
 • Email: krausova@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): bejcek@inbaze.cz

Vera Bárász

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 777 260 324
 • E-mail: eng1@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Michal Štefka

 • Kết hợp với ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 776 693 272
 • Email: eng@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Tiếng Gruzia

Kristina Kvetenadze

Tiếng Ý

Isabel Torres Cobo

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 941
 • Email: torres@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Mông Cổ

Otgonerdene Erdenebat

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Mông Cổ
 • Tổ chức: Hiệp hội vì hội nhập và di cư
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 724 747 789
 • Email: adzaerdenebat@gmail.com
 • Người phụ trách (email): ostranska@migrace.com

Tiếng Bồ Đào Nha

Isabel Torres Cobo

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 941
 • Email: torres@inbaze.cz
 • Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Tây Ban Nha

Linda Jandásková

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
 • Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập
 • Thời gian làm việc: 9:00–17:00
 • Điện thoại: 734 751 444
 • Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz
 • Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

Ana Carolina Briceño Moreno

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thoả thuận
 • Điện thoại: 733 785 942
 • Email: briceno@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

Isabel Torres Cobo

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 941
 • Email: torres@inbaze.cz
 • Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Nga

Anna Ignatěňa

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại:  733 785 677
 • Email: ignatena@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): bejcek@inbaze.cz

Liudmila Gasina

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga
 • Tổ chức: Uỷ ban quận Praha 14
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 773 690 475
 • Email: liudmila.gasina@praha14.cz

Ekaterina Shlygina

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9:00–17:00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 775 735 324
 • Email: e.shlygina@icpraha.com
 • Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Liudmila Kalyta

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh
 • Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00
 • Điện thoại: 733 120 449
 • Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz
 • Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

Kristina Kvetenadze

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Gruzia, tiếng Anh
 • Tổ chức: Hiệp hội vì hội nhập và di cư
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 531
 • Email: kvetenadze@migrace.com
 • Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com

Vojtech Jirka

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 775 553 730
 • Email: rus@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Thạc sĩ. Světlana Popovyčová

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 703 375 195
 • Email: popovycova@inbaze.cz
 • Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Julie Horová

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 608 987 097
 • Email: ukr@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Vera Bárász

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 777 260 324
 • Email: eng1@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Tatiana Nikulina

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga,
 • Tổ chức: Hiệp hội vì hội nhập và di cư
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 775 712 775
 • Email: nikulina@migrace.com
 • Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com

Tiếng Ukraina

Marta Burdiak

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina
 • Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 770 616 269
 • Email: ukr2@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Janna Říhová

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga
 • Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 608 987 097
 • Email: ukr1@icpraha.com
 • Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

Liudmila Kalyta

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh
 • Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00
 • Điện thoại: 733 120 449
 • Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz
 • Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

Thạc sĩ.  Světlana Popovyčová

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ukraina
 • Tổ chức: InBáze, z. s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 703 375 195
 • Email: popovycova@inbaze.cz
 • Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Việt

Jana Trang Le

 • Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Việt
 • Tổ chức: InBáze, z.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 733 785 679
 • Email: le@inbaze.cz
 • Người phụ trách (email): bejcek@inbaze.cz

Kinh Nguyen

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt
 • Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 774 124 094
 • Email: viet@icpraha.com
 • Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Petra Kaucká

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt
 • Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 774 466 837
 • Email: viet3@icpraha.com
 • Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Cam Van Nguyenová

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt
 • Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại: 777 022 924
 • Email: viet2@icpraha.com
 • Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

Nguyễn Thị Minh Trang

 • Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt
 • Tổ chức: Hiệp hội vì hội nhập và di cư
 • Thời gian làm việc: theo thỏa thuận
 • Điện thoại:  777 420 049
 • Email: trang@migrace.com
 • Người phụ trách (email): ostranska@migrace.com

Van Anh Tranová