Home Liên hệ Các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận

Các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận

Tại Praha có rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận chuyên về di cư. Họ cung cấp các dịch vụ khác nhau cho người di cư. Đa phần các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với phí tượng trưng. Tại các tổ chức này bạn có thể trao đổi đơn giản bằng tiếng mẹ đẻ nếu bạn không tự tin khi nói tiếng Séc.

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. (CIC – Trung tâm hội nhập người nước ngoài)

Sứ mệnh và phương châm của CIC: “Chúng tôi giúp đỡ người nhập cư trở thành công dân của chúng tôi.”

Mục đích của CIC là giúp đỡ người nhập cư trong quá trình hội nhập vào xã hội Séc thông qua các dịch vụ xã hội, giáo dục và các hoạt động khác, và phát triển các dịch vụ này theo nhu cầu của người nhập cư. CIC nỗ lực ảnh hưởng đến môi trường xã hội và pháp lý tổng thể để môi trường có thể cởi mở hơn, công bằng hơn đối với người nhập cư và hỗ trợ họ tham gia và hội nhập vào xã hội.

Tại CIC Praha bạn có thể tìm thấy tư vấn xã hội và việc làm, giúp đỡ hội nhập vào thị trường việc làm khi thất nghiệp, các khóa học tiếng Séc bao gồm cả khóa học trực tuyến và e-learning. Tại đây bạn cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện.

Liên hệ 

Trung tâm Hội nhập người nước ngoài, o p. s.

địa chỉ: Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8

e-mail: info@cicops.cz

Trang web: www.cicops.cz 

Facebook: www.facebook.com/centrumprointegracicizincu

Tư vấn xã hội

  • liên hệ: +420 704 600 700, info@cicops.cz

Quan điểm – phục hồi xã hội và tư vấn việc làm

  • liên hệ: +420 702 150 630, prace@cicops.cz

Tiếng Séc dành cho người nước ngoài

  • liên hệ: +420 735 173 738, npk@cicops.cz

Chương trình tình nguyện – câu lạc bộ và các hoạt động

  • liên hệ: +420 737 293 359, dobrovolnici@cicops.cz

 

InBáze, z. s.

Tổ chức công dân InBáze bắt đầu hoạt động từ năm 2001. InBáze giúp đỡ người di cư hội nhập vào xã hội Séc và giới thiệu các vấn đề di cư cho công chúng Séc. InBáze cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho người di cư (xã hội, pháp lý, việc làm và tâm lý) bao gồm cả trợ giúp đi lên công sở, trường học có phiên dịch nếu cần. Ngoài ra InBáze tổ chức các hoạt động giải trí cho trẻ em và thiếu niên (câu lạc bộ, đi chơi, trại hè), dạy kèm và cố vấn. Đối với trường học, InBáze cung cấp các chương trình giáo dục đa văn hóa (Rương truyện, thảo luận, nấu ăn, hội thảo cho giáo viên). InBáze cũng tổ chức các hoạt động cộng đồng, khai sáng và văn hóa, trong đó có lễ hội giao văn hóa RefuFest. Một phần của InBáze là doanh nghiệp xã hội Ethnocatering.

Liên hệ

Địa chỉ: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

E-mail: info@inbaze.cz

Web: www.inbaze.cz

Facebook: www.facebook.com/InBaze

Điện thoại: 739 037 353

Liên kết

 

Tổ chức công dân META – tổ chức tạo cơ hội cho người di cư trẻ tuổi

Từ năm 2004, META hỗ trợ người nước ngoài trong việc tiếp cận bình đẳng với giáo dục và trong hội nhập lao động. Đồng thời hỗ trợ giáo viên và trường học khi họ gặp các nhu cầu đặc biệt của trẻ em và học sinh nói tiếng mẹ đẻ khác tiếng Séc. Ngoài làm việc trực tiếp với người di cư và giáo viên, bằng những hoạt động META cố gắng đề xuất và đồng sáng tạo một hệ thống giáo dục có thể đáp ứng các nhu cầu giáo dục của tất cả học sinh và phát triển tiềm năng của các em một cách có hệ thống, liên tục và ở một mức độ tương ứng. Thông qua một loạt các hoạt động dành cho công chúng, META nỗ lực giúp thúc đẩy cuộc đối thoại cởi mở và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người di cư và người Séc.

Liên hệ

Ban quản lý, dịch vụ cho giáo viên

Địa chỉ: Žerotínova 1124/35, 130 00 Prague 3

 

Dịch vụ cho người di cư

Địa chỉ: Žerotínova 1124/35, 130 00 Prague 3

E-mail: info@meta-ops.cz

Web: www.meta-ops.cz

Facebook: www.facebook.com/metapromigranty/?fref=ts

 

Multikulturní centrum Praha (MKC – Trung tâm đa văn hóa Praha)

Trung tâm đa văn hóa Praha là hiệp hội công dân quân tâm đến những vấn đề liên quan đến sự chung sống giữa những người từ các nền văn hóa khác nhau tại CH Séc và các miền đất khác trên thế giới. Từ khi thành lập vào năm 1999 không ngừng mở rộng phạm vi các hoạt động giáo dục, văn hóa và cung cấp thông tin. Họ chuẩn bị các workshop, khóa học, hội thảo quốc tế, thảo luận, các buổi tối điện ảnh và văn học, trang web về di cư hoặc thư viện đa văn hóa dành cho trẻ em, sinh viên, giáo viên, nhân viên thư viện lẫn công chúng rộng rãi. Họ có thư viện công cộng mở dành cho người quan tâm đến các đề tài đa văn hóa.

MKC quản lý trang web www.migraceonline.cz. Cổng thông tin này theo dõi một cách hệ thống các nghiên cứu liên quan đến di cư, sự phát triển của pháp luật trong lĩnh vực chính sách di cư và tị nạn, các hoạt động của tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Những người theo dõi trang web thường là chuyên gia hoặc người từ lĩnh vực hàn lâm, quản lý hành chính công, các tổ chức phi chính phủ, truyền thông và công chúng rộng rãi.

Liên hệ

Địa chỉ: Náplavní 1, 120 00 Praha 2

E-mail: infocentrum@mkc.cz

Web: www.mkc.cz

Facebook: www.facebook.com/MKCPraha

Liên kết

 

Nová škola, o. p. s. (Trường mới)

Từ năm 1996, Trường mới ủng hộ việc giáo dục hội nhập dân tộc thiểu số, người di cư, thiếu niên nhi đồng bị bất lợi xã hội hoặc văn hóa. Có trụ sở tại Praha nhưng hoạt động trên toàn Cộng hòa Séc. Trường mới tìm cách tạo một môi trường mở, thân thiện không kỳ thị và đặt các điều kiện cho cơ hội bình đẳng. Trường mới tổ chức các khóa học, hội thảo, hội nghị và làm việc không chỉ với người di cư mà cả với giới chuyên môn (ví dụ giáo viên).

Liên hệ

Địa chỉ: Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8

E-mail: novaskola@novaskolaops.cz

Web: www.novaskolaops.cz

Facebook: www.facebook.com/novaskolaops/?fref=ts

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. (OPU – Tổ chức giúp đỡ người tị nạn)

Đã 25 năm rồi OPU giúp đỡ người di cư hội nhập vào xã hội Séc. Đây là một trong những tổ chức phi lợi nhuận hoạt động lâu đời nhất tại Séc. OPU cũng tích cực trong cuộc chiến chống lại sự bài ngoại, phân biệt chủng tộc và dân tộc, và cuộc chiến dành quyền lợi cho người di cư. OPU cung cấp tư vấn xã hội và pháp lý, các khóa học tiếng Séc, cả các hoạt động ngoại khóa/giải trí dành cho trẻ em và người lớn.

Liên hệ

Địa chỉ: Kovářská 4, 190 00 Praha 9

E-mail: opu@opu.cz

Web: www.opu.cz

Facebook: www.facebook.com/organizacepropomocuprchlikum

 

Phòng xã hội

Điện thoại: 730 158 779, 739 413 983

Phòng pháp lý

Điện thoại: 730 158 779, 730 158 781

E-mail phòng pháp lý: pravni@opu.cz

 

Poradna pro integraci, z. s. (PPI – Phòng tư vấn hội nhập)

PPI hoạt động tại Séc từ năm 1997 và giúp đỡ người di cư hội nhập vào xã hội Séc. Văn phòng của họ tại Praha cung cấp các dịch vụ cho khách hàng ở Praha và các vùng khác nữa và ở Ústí nad Labem, họ thực hiện dự án trung tâm hội nhập cho tỉnh Ústecký. PPI tại Ústí nad Labem tổ chức vào tháng 9 hàng năm lễ hội đa văn hóa Hành tinh nhiều màu sắc. PPI cung cấp miễn phí tư vấn xã hội và pháp lý, khóa học tiếng Séc và các hoạt động ngoại khóa/giải trí dành cho trẻ em và người lớn.

Liên hệ

Địa chỉ: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1

Điện thoại phòng xã hội: 603 281 269

Điện thoại phòng pháp lý: 603 807 567

E-mail: praha@p-p-i.cz

Web: www.p-p-i.cz

Facebook: www.facebook.com/Poradnaprointegraci

Liên kết

 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư)

SIMI là tổ chức phi lợi nhuận nhân quyền bảo vệ quyền lợi của người di cư và tị nạn tại Cộng hòa Séc từ năm 1992. Các hoạt động chính của SIMI là tư vấn pháp lý, xã hội và tâm lý xã hội miễn phí, được cung cấp cho tất cả mọi người di cư bất kể tình trạng cư trú. Ngoài các hoạt động trực tiếp với khách hàng, SIMI cũng tham gia các hoạt động luật sư, chính sách, phân tích hoặc vận động hành lang với nỗ lực cải thiện địa vị xã hội của người di cư tại CH Séc. Tổ chức cung cấp nhiều hoạt động giáo dục và khai sáng khác nhau nhằm gây ảnh hưởng đến công chúng Séc, trước tiên là để thúc đẩy sự khoan dung và đoàn kết trong xã hội, và ngược lại xóa bỏ sự bài ngoại và phân biệt chủng tộc. SIMI cũng khởi xướng hoặc tham gia các chiến dịch quốc gia và quốc tế và là thành viên của mạng lưới các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực di dân, chống phân biệt chủng tộc và đòi quyền lợi cho người tị nạn và di cư tại CH Séc và châu Âu.

Trong khuôn khổ lĩnh vực cốt lõi của hội nhập, di dân và tị nạn, SIMI đặc biệt quan tâm đến đề tài bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hỗ trợ hội nhập người di cư cao tuổi, và cả phát triển thành phố và xã công bằng. Tìm hiểu thêm thông tin về SIMI tại trang web của SIMI.

Liên hệ

Địa chỉ: Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3

E-mail: poradna@migrace.com

Điện thoại: 224 224 379

Điện thoại phòng pháp lý: 603 547 450

Điện thoại phòng xã hội: 605 253 994

Trong trường hợp khẩn cấp hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn bằng điện thoại, email sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày làm việc.

Web: www.migrace.com

Facebook: www.facebook.com/SIMIporadna

 

Slovo 21, z. s.

Slovo 21 là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1999 bởi chính những người di cư. Sự xuất hiện của tổ chức gắn liền với sự khởi đầu của Lễ hội Di-gan thế giới Khamoro. Dự án hội nhập được nhiều người biết đến nhất chắc là dự án gặp gỡ thân mật giữa gia đình Séc và gia đình di cư Rodina Odvedle, tạp chí dành cho người nước ngoài và về người nước ngoài Slovo và dự án các khóa học hòa nhập-hội nhập Vítejte v ČR (Chào mừng bạn đến Cộng hòa Séc) cung cấp mọi thông tin và lời khuyên cần thiết cho người di cư khi họ đến Cộng hòa Séc. Xem thêm thông tin về khóa học tại đây.

Slovo 21 từ đầu là tổ chức muốn góp phần tạo nên một xã hội đa văn hóa và sự chung sống tốt hơn giữa các nền văn hóa không chỉ ở Séc mà còn ở châu Âu. Slovo 21 không cung cấp dịch vụ pháp lý và xã hội. Tổ chức chống phân biệt chủng tộc và bài ngoại, nỗ lực bảo vệ nhân quyền và phát triển việc tôn trọng nhân quyền và cải thitện hình ảnh truyền thông về dân tộc thiểu số và người di cư.

Liên hệ

Địa chỉ: Štěpánská 1, 120 00 Praha 2

E-mail: slovo21@centrum.cz

Web: www.slovo21.cz, www.vitejtevcr.cz

Điện thoại: 222 522 070

Facebook: Slovo 21Kurzy Vítejte v ČR – immigration courses

Tichý svět, o. p. s.

Sứ mệnh của dịch vụ Phục hồi Xã hội trong tổ chức Tichý svět là tăng cường thói quen và kỹ năng xã hội cho các thân chủ khiếm thính và khuyết tật kết hợp, giúp họ độc lập và hòa nhập vào xã hội đa số về thính giác.

Nhiệm vụ của dịch vụ Tư vấn xã hội chuyên nghiệp là hỗ trợ những người khiếm thính và khuyết tật kết hợp trong các tình huống bất lợi trong cuộc sống và bảo vệ quyền lợi của họ. Nó hỗ trợ thân chủ và giúp ta định hướng tốt hơn trong tình huống cuộc sống đầy thử thách và trong việc tìm kiếm một chiến lược để cải thiện.

Sứ mệnh của Dịch vụ Phiên dịch và Phiên âm Tichý svět là hỗ trợ giao tiếp không có rào cản cho những người khiếm thính và những người khuyết tật kết hợp biết ngôn ngữ ký hiệu Séc hoặc giao tiếp thông qua ngôn ngữ Séc viết.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ xã hội cả cho những người tị nạn từ Ukraine bị khiếm thính khuyết tật. Nếu người nước ngoài khiếm thính từ các quốc gia khác sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Séc hoặc ngôn ngữ Séc để giao tiếp, thì các dịch vụ của chúng tôi cũng dành cho họ.

địa chỉ: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

e-mail: info@tichysvet.cz

trang web: www.tichysvet.cz

Facebook: https://www.facebook.com/konzultantky.tichysvet.praha