Úvod Užitečné kontakty Nevládní neziskové organizace

Nevládní neziskové organizace

neziskove-organizace

V Praze působí řada neziskových organizací, které se zabývají migrací. Migrantům nabízejí rozmanité služby. Většina služeb je poskytována bezplatně nebo pouze za symbolický poplatek. V těchto organizacích se také jednoduše domluvíte svým rodným jazykem, pokud si nejste jistí v češtině.

V Praze naleznete vedle Integračního centra Praha i další neziskové organizace, které poskytují jak sociální, právní nebo i psychosociální poradenství, tak kurzy českého jazyka a jiné vzdělávací a odborné kurzy. Můžete navštívit jejich kulturní a komunitní aktivity a seznámit se s dalšími migranty a Čechy žijícími v Praze. Také se budete moci zapojit do dobrovolnických aktivit a aktivit napomáhajících zlepšení soužití všech Pražanů. Na jejich akce může přijít jakýkoliv Pražan se zájmem poznat nové lidi nebo novou kulturu.
Aktivity a služby neziskových organizací jsou zdarma, nebo za symbolické poplatky.

Neziskové nevládní organizace (NNO) jsou podporované státem, projekty Evropské unie a dalšími finančními zdroji. NNO napomáhají obecně prospěšné činnosti v různých oblastech, například i v oblasti integrace migrantů.

Integrační centrum Praha a nevládní neziskové organizace nabízí sociální a právní poradenství migrantům. Sociální poradenství je poskytováno v rámci sociálních služeb dotyčné organizace a pro jejich využití je zapotřebí registrace. V rámci sociálního poradenství vám odborník poradí v otázkách bydlení, zaměstnání, zdravotní péče a zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, vzdělávání dětí i dospělých, nostrifikace diplomů, v jednání s úřady aj.

Na právním poradenství budete řešit otázky spojené s vaším pobytem na území ČR, tedy žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování, žádosti o přechodný a trvalý pobyt, nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení nebo rušení pobytových oprávnění apod. Dále pak právní poradenství řeší otázky rodinných vztahů (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné), zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy), občanskoprávní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky) nebo podnikání.

V těchto organizacích pracují vzdělaní profesionálové a poradenství provádějí právníci nebo sociální pracovníci s mnohaletou zkušeností. Naleznete u nich vždy aktuální a přesné informace. Pracovníci těchto organizací vás povedou k samostatnosti a soběstačnosti tak, abyste si co nejdříve byli schopni většinu záležitostí zařizovat sami.

Každá z níže uváděných organizací poskytuje různé typy služeb a aktivit, seznamte se proto nejprve podrobně s jejich webovými stránkami. Ohledně podmínek poskytnutí sociálního nebo právního poradenství konzultujte příslušnou organizaci.

Připravili jsme pro vás seznam nevládních neziskových organizací spolu s aktuálními kontakty a stručným přehledem služeb, které nabízejí. Seznam ve spolupráci s nimi pravidelně aktualizujeme.

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. (dále CIC)

Poslání a motto CIC: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany.

Cílem CIC je napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit a tyto služby rozvíjet v souladu s potřebami imigrantů. Centrum pro integraci cizinců se snaží ovlivňovat celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.

V CIC Praha naleznete sociální a pracovní poradenství, pomoc s opětovnou integrací na trh práce při nezaměstnanosti, kurzy češtiny včetně online kurzů a e-learningu. Zapojit se zde můžete také do dobrovolnické činnosti.

Kontakty:

adresa: Praha 8, Pernerova 10/32, 186 00

e-mail: info@cicops.cz

webová stránka: www.cicops.cz

Facebook: www.facebook.com/centrumprointegracicizincu

Sociální poradenství – kontakt: +420 704 600 700, info@cicops.cz

Perspektiva – sociální rehabilitace a pracovní poradenství – kontakt: +420 702 150 630, prace@cicops.cz

Čeština pro cizince – kontakt: +420 735 173 738, npk@cicops.cz

Dobrovolnický program – kluby a aktivity – kontakt: +420 737 293 359, dobrovolnici@cicops.cz

InBáze, z. s.

InBáze, z. s., funguje od roku 2001. Pomáhá migrantům při jejich začleňování do české společnosti a seznamuje českou veřejnost s migrační tematikou. Nabízí  komplexní poradenské služby pro migranty (sociální, právní, pracovní a psychologické) včetně asistence na úřadech či školách s možností tlumočení. Kromě toho organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež (kluby, výlety, tábory), doučování a mentoring. Pro školy nabízí multikulturní vzdělávací programy (Bedýnky příběhů, debaty, vaření, semináře pro pedagogy). Dále pořádá komunitní, osvětové a kulturní aktivity, mezi něž patří například interkulturní festival RefuFest. Součástí InBáze je i sociální podnik Ethnocatering.

Kontakt:

adresa: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

e-mail: info@inbaze.cz

webové stránky: www.inbaze.cz

Facebook: www.facebook.com/InBaze

telefon: (+420) 739 037 353

Odkazy:

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Od roku 2004 META podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (tedy jiným než českým jazykem). Kromě přímé práce s migranty a pedagogy se META svou činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi migranty a většinovou společností.

Kontakt:

vedení, služby pro pedagogy – adresa: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

služby pro migranty – adresa: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

e-mail: info@meta-ops.cz

webové stránky: www.meta-ops.cz

Facebook: www.facebook.com/metapromigranty/?fref=ts

 

Migact, z.s.

MigAct je nezisková organizace a iniciativa v Praze, která aktivně podporuje rozmanitost občanské společnosti. Propojujeme lidi, sdílíme know-how a poskytujeme vzájemnou podporu mezi různými aktéry občanského života. Pořádáme akce, semináře a školení s cílem podporovat interkulturní otevřenost a usnadnit občanskou participaci pro vícejazyčné obyvatele Prahy s migračním původem. Těsně spolupracujeme s městskými institucemi a poskytujeme vzdělání a mentorství, aby jednotlivci i skupiny získali potřebné dovednosti pro aktivní zapojení v občanském životě.

Kontakt:

Adresa:Světova 523/1, Prague 8

Webová stránka: https://migact.net/

Facebok: https://www.facebook.com/migactinitiative

Email: contact@migact.net,

Telefon: +420 774 324 035.

 

Multikulturní centrum Praha, z.s. (MKC)

Multikulturní centrum Praha je spolek, který se zajímá o otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřuje svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Nejen pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

MKC je provozovatelem webové stránky www.migraceonline.cz. Tento portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

Kontakt:

adresa: Náplavní 1, 120 00, Praha 2

e-mail: infocentrum@mkc.cz

webové stránky: www.mkc.cz

Facebook: www.facebook.com/MKCPraha

Odkazy:

Nová škola, o. p. s.

Nová škola podporuje od roku 1996 inkluzivní vzdělávání menšin, migrantů či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Sídlí v Praze, nicméně působí po celé České republice. Nová škola usiluje o vytváření otevřeného, přátelského prostředí bez předsudků a nastavení podmínek pro rovné příležitosti. Nová škola pořádá školení, semináře a konference a pracuje nejen s migranty, ale i odbornými pracovníky (např. pedagogy).

Kontakt:

adresa: Křižíkova 344/6, Praha 8, 186 00

e-mail: novaskola@novaskolaops.cz

webové stránky: www.novaskolaops.cz

Facebook: www.facebook.com/novaskolaops/?fref=ts

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. (OPU)

Již 25 let pomáhá OPU migrantům při jejich začlenění do české společnosti – jedná se o jednu z nejdéle fungujících neziskových organizací v Česku. OPU také aktivně bojuje proti xenofobii, rasové a národnostní nesnášenlivosti a za práva migrantů. OPU nabízí sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka i volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Kontakt:

adresa: Kovářská 4, Praha 9, 190 00

e-mail: opu@opu.cz

webové stránky: www.opu.cz

Facebook: www.facebook.com/organizacepropomocuprchlikum

sociální oddělení – telefon: +420 730 158 779, +420 739 413 983

právní oddělení – telefon: +420 730 158 779, +420 730 158 781

e-mail – právní oddělení: pravni@opu.cz

Poradna pro integraci, z. s. (dále PPI)

PPI působí v Česku od roku 1997 a pomáhá migrantům při začleňování do české společnosti. Její kancelář v Praze poskytuje služby klientům i z dalších regionů a v Ústí nad Labem realizuje projekt integračního centra pro Ústecký kraj. PPI v Ústí nad Labem pořádá každé září multikulturní festival Barevná planeta. PPI nabízí bezplatné sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Kontakt:

adresa: Opletalova 921/6, 110 00, Praha 1

sociální oddělení – telefon: +420 603 281 269,

právní oddělení – telefon: +420 603 807 567

e-mail: praha@p-p-i.cz

webové stránky: www.p-p-i.cz

Facebook: www.facebook.com/Poradnaprointegraci

PPI také založilo jazykovou školu CZECH IN, která se zaměřuje na výuku českého jazyka i dalších kurzů.

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. (SIMI)

SIMI je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již od roku 1992. Její činnost spočívá zejména v bezplatném právním, sociálním a psychosociálním poradenství, které poskytuje všem migrantům bez ohledu na jejich pobytový status. Kromě přímé práce s klienty se SIMI také hojně angažuje v advokačních, koncepčních, analytických či lobbingových  aktivitách ve snaze o zlepšení postavení migrantek a migrantů v ČR. Organizace dále nabízí širokou škálu vzdělávacích a osvětových činností, směřujících k ovlivňování české veřejnosti, především k podpoře tolerance a solidarity ve společnosti, či naopak k potírání xenofobie a rasismu. SIMI také iniciuje či se připojuje k různým národním i mezinárodním kampaním a je členem sítí organizací zabývajících se migrací, bojem proti rasismu a prosazujících práva uprchlíků a migrantů v ČR i v Evropě.

V rámci stěžejních oblastí integrace, migrace a azylu se SIMI specificky zabývá tématy rovnosti žen a mužů, problematikou domácího násilí, podporou migrantů-seniorů či taktéž rozvojem inkluzivnosti měst a obcí. Více o SIMI naleznete zde.

Kontakt:

adresa: Havlíčkovo náměstí 2, 130 00, Praha 3

e-mail: poradna@migrace.com

telefon: +420 224 224 379

právní oddělení – mobil: +420 603 547 450

sociální oddělení – mobil: +420 605 253 994

V urgentních případech kontaktujte poradce telefonicky, na e-mailové dotazy odpovídají do 7 pracovních dnů.

webové stránky: www.migrace.com

Facebook: www.facebook.com/SIMIporadna

Slovo 21, z. s.

Slovo 21 je neziskovou organizací, kterou založili v roce 1999 samotní migranti. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro. Asi nejznámějším integračním projektem pro migranty je pak neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt adaptačně-integračních kurzů Vítejte v ČR, které nabízejí migrantům veškeré potřebné informace a rady po jejich příjezdu do České republiky. Více informací o kurzech naleznete zde.

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje právní a sociální služby jako takové. Organizace bojuje proti rasismu a xenofobii, snaží se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšovat mediální obraz menšin a migrantů.

Od podzimu roku 2018 realizuje organizace též integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany. Více informací naleznete zde.

Kontakt:

adresa: Štěpánská 1, 120 00 Praha 2

e-mail: slovo21@centrum.cz

webové stránky: www.slovo21.cz,

www.vitejtevcr.cz, www.novy-domov.cz, www.khamoro.cz

telefon: + 420 222 518 554

Facebook: www.facebook.com/slovo21

Facebook: www.facebook.com/vitejtevcr, www.facebook.com/festivalkhamoro

Tichý svět, o. p. s.

Posláním služby Sociální rehabilitace v organizaci Tichý svět je zvyšování sociálních návyků a dovedností u klientů se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících.
Posláním služby Odborné sociální poradenství je podpora osob se sluchovým a kombinovaným postižením při nepříznivých životních situacích a hájení jejich práv. Podporuje klienta a pomáhá mu lépe se orientovat v náročné životní situaci a
v nalezení strategie k jejímu zlepšení.

Posláním Tumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují
prostřednictvím psaného českého jazyka. Naše sociální služby poskytujeme také uprchlíkům z Ukrajiny se sluchovým
postižením. Pokud sluchově postižení cizinci z jiných zemí používají ke komunikaci český znakový jazyk nebo český jazyk, naše služby jsou dostupné i jim.

adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

e-mail: info@tichysvet.cz

webové stránky: www.tichysvet.cz

Facebook: https://www.facebook.com/konzultantky.tichysvet.praha