Manželství s cizincem

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizincem, též dva cizinci mohou uzavřít manželství na území České republiky, a to formou občanského (civilního) nebo církevního sňatku . V případě občanského sňatku vás bude oddávat úřední osoba (starosta, místostarosta, zastupitel). Pokud si zvolíte církevní sňatek, obřad proběhne před zástupcem církve nebo náboženské společnosti.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Před uzavřením sňatku

Nejprve si vyberte místo a předběžné datum uzavření manželství. Pokud jste se rozhodli pro občanský sňatek, obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. Matriční úřad najdete na městském úřadě nebo na úřadě městské části . Chcete-li uzavřít manželství církevní formou, obraťte se na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Matričními úřady jsou v Praze úřady městských částí, konkrétně odbory občansko-správních agend oddělení matrik.

Uzavření manželství občanskou formou

Na matriční úřad se dostavte v dostatečném předstihu, abyste stihli vyřídit potřebné dokumenty (viz dále). Na úřadě si domluvíte nejen přesný termín, ale získáte tam i další potřebné informace. 

Pokud některý ze snoubenců cizinců nerozumí česky, nezapomeňte tento fakt na matrice uvést. V takovém případě bude nezbytné zajistit pro obřad soudního tlumočníka, který se následně podepíše na protokol o uzavření manželství.

Jaké dokumenty je nezbytné předložit

Snoubenci musí před uzavřením manželství vyplnit Dotazník k uzavření manželství . Tento dotazník obdržíte u matričního úřadu, nebo si jej můžete stáhnout zde . První část dotazníku vyplňují snoubenci (za pomoci zaměstnance matriky), druhou část zaměstnanec matriky. 

Dále je třeba předložit následující potřebné předepsané doklady, jimiž prokážete svou právní způsobilost k uzavření manželství: 

  Snoubenec, který má české státní občanství, předloží:

1) rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii);

2) občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (pokud to z občanského průkazu není zřejmé, je třeba předložit i výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu);

3) v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině, nebo jim odpovídající obdobné doklady vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt (pokud jsou cizím státem vydávány);

4) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený), nebo úmrtní list zemřelého manžela (je-li snoubenec ovdovělý).

  Snoubenec, který je cizincem předloží:

1) doklad totožnosti ;

2) rodný list ;

3) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem);

4) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství , který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců;

Tento doklad nazývaný též vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vám vydá domovský stát. Zeptejte se na ambasádě, zda vám pomůže s vystavením tohoto vysvědčení.

5) potvrzení o osobním stavu a pobytu , je-li cizím státem vydáváno a pokud není součástí Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;

6) úmrtní list zemřelého manžela (je-li snoubenec ovdovělý);

7) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený);

8) nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané cizineckou policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Pokud je snoubenec státním občanem Evropské unie, občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinným příslušníkem, toto potvrzení nepředkládá.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu musí být opatřeny předepsanými ověřeními , pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka . Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Protokol o uzavření manželství

Na základě výše uvedených dokumentů vyplníte na matrice spolu se zaměstnancem matriky Protokol o uzavření manželství. Do protokolu o uzavření manželství se mimo jiné uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.

Důležité : Svědek se následně při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti (občanským průkazem, či cestovním pasem).

Uzavření manželství církevní formou

Chcete-li uzavřít manželství církevní formou, můžete tak učinit pouze před pověřenou osobou státem uznané církve nebo náboženské společnosti.

Budete dokládat stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou (viz výše).

Osobně se dostavte na matriční úřad příslušný k místu, kde oddává vaše církev a podejte písemnou žádost o vydání Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku . Toto osvědčení následně odevzdáte představiteli církve. V den svatby nesmí být tento dokument starší 3 měsíců.

Po uzavření sňatku zástupce církve do 3 pracovních dnů doručí matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství.

Povinnosti cizince po svatbě

Matrika vám vystaví oddací list do 30 dnů (v případě církevního sňatku do 33 dnů). 

Oddací list si dobře uschovejte, je to váš základní dokument o tom, že jste ženatý/vdaná.

Na oddělení OAMP Ministerstva vnitra ČR nahlaste do 3 pracovních dnů změnu rodinného stavu a případně i změnu příjmení.

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník hlásí změnu rodinného stavu a jména do 15 pracovních dnů.

Měníte-li si příjmení, musíte požádat na ambasádě svého státu o vydání nového pasu. Je pravděpodobné, že ambasáda bude vyžadovat nejprve soudně ověřený překlad českého oddacího listu do jazyka země původu.

Nový pas znovu předložte OAMP, které vám s největší pravděpodobností vydá nové povolení k pobytu.

Společné jmění manželů

Po uzavření manželství v České republice vznikne manželům ze zákona speciální forma spoluvlastnictví majetku a finančních závazků. Nazývá se společné jmění manželů. Do společného jmění manželů patří vše, co nabyli manželé společně (ale i jeden z nich) za trvání manželství. Výjimku tvoří zejména věci osobní potřeby jednoho z manželů nebo dědictví či dar pouze jednomu z manželů. 

V České republice si mohou snoubenci a manželé ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Společné jmění manželů lze smluvně rozšířit nebo zúžit. K tomu je zapotřebí uzavřít dohodu ve formě notářského zápisu. 

V případě podnikatelských aktivit jednoho z manželů může být výhodné společné jmění manželů zúžit a sejmout tak z jednoho z manželů odpovědnost za případné dluhy způsobené podnikatelskou činností.

Vypořádání majetku po rozvodu

V případě rozvodu a vypořádání majetkových poměrů na území České republiky je třeba nejprve zjistit, zda ČR uznává sňatky ze země, kde proběhl obřad. Pro podání žádosti o rozvod v ČR musí mít manželé (nebo jeden z manželů) místo obvyklého bydliště v České republice. Pro posouzení, zda se pro účely vypořádání majetku jedná o společné jmění manželů, bude důležitá státní příslušnost manželů a poté také místo obvyklého bydliště. V případě, že jsou oba manželé cizinci ze stejného státu, vypořádá se jejich majetek podle práva daného státu. V ostatních případech (pokud je jeden manžel Čech a druhý cizinec nebo jsou manželé oba cizinci s odlišnou státní příslušností) se bude postupovat podle českého práva, jestliže v České republice manželé nebo jeden z manželů mají obvyklé bydliště.

Nejste si jisti, jak se bude ve vašem případě postupovat při vypořádání majetku? Obraťte se na bezplatné právní poradenství poskytované Integračním centrem Praha a nevládními neziskovými organizacemi .

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví, které vzniká souhlasným prohlášením těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Pro uzavření registrovaného partnerství musí být oba partneři starší 18 let, přičemž alespoň jeden z nich musí být státním občanem České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci. 

Prohlášení se činí před matričním úřadem. Pokud jeden z partnerů je cizinec a nerozumí česky, je nezbytné zajistit soudního tlumočníka, který se následně podepíše na protokol. Přítomnost svědků není vyžadována. 

Kontaktujte matriční úřad příslušný podle vašeho trvalého bydliště. Seznam relevantních matričních úřadů naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR

Potřebujete podobné doklady jako k uzavření manželství (viz výše):

•  rodný list, pas;

•  doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství (ne starší 6 měsíců), je-li cizím státem vydáván;

•  doklad o rodinném stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáván;

•  případně úmrtní list či rozsudek o rozvodu manželství nebo rozhodnutí soudu o zrušení předchozího partnerství.

•  Nemáte-li trvalý pobyt v ČR, doložíte navíc ještě potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR ne starší než 7 dní, které vám vydá cizinecká policie. Toto potvrzení nepotřebují občané EU.

•  Pokud vám byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, může příslušný matriční úřad prominout předložení dokladů, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Užitečné odkazy a kontakty: 

Konkrétní informace včetně kontaktů naleznete také na webech jednotlivých městských částí. Například městské části Praha 4 nebo městské části Praha 8 .