Živnostenské podnikání cizinců v ČR

Co je živnost a živnostenské oprávnění?

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Není jí tedy jednorázová práce ani činnost, která není provozována za účelem zisku, či práce vykonávané na základě pracovněprávního vztahu. Provozovat živnost lze pouze na základě živnostenského oprávnění, které vydává živnostenský úřad.

Pokud vás bude zaměstnavatel nutit, abyste si vyřídili živnostenské oprávnění a abyste formálně vystupovali jako samostatní podnikatelé, přestože pro něj budete fakticky vykonávat běžné činnosti jako zaměstnanci, jde o nelegální obcházení zákona (tzv. švarcsystém)!

Živnostenské podnikání je upraveno tzv. živnostenským zákonem. Jeho aktuální znění najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak si v ČR vyřídí živnost cizinec?

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete Průvodce podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční fyzické osoby – občané členského státu EU, EHP a Švýcarska).

Druhy živností

Živnosti se rozlišují na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnost postačí ohlásit živnostenskému úřadu a hned můžete podnikat. V rámci ohlašovacích živností ještě rozlišujeme:

  • Živnost volnou – je třeba splnit pouze všeobecné podmínky pro provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), není třeba prokazovat odbornou ani jinou způsobilost. Jde o činnosti jako např. výroba a oprava obuvi, ubytovací služby či fotografické služby, u kterých není potřeba žádná odborná způsobilost. Úplný výpis živností volných naleznete v příloze č. 4  živnostenského zákona.
  • Živnost řemeslnou – jde o řemesla, u kterých je vyžadována odborná způsobilost. Jejich úplný seznam je obsažen v příloze č. 1 živnostenského zákona. Je to např. řeznictví a uzenářství, pekařství a cukrářství, zámečnictví, zednictví, kadeřnictví a další.
  • Živnost vázanou – jedná se o činnosti jako např. provozování autoškoly, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců a jiné, u kterých je vyžadována odborná způsobilost. Úplný seznam naleznete v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Koncesované živnosti

Jde o ty živnosti, které velmi často zároveň požadují povolení věcně příslušného úřadu, může být také vyžadována odborná způsobilost (a případně i určitá délka praxe) a na podnikatele jsou kladeny i další požadavky, jako například bezúhonnost všech osob vykonávajících činnost aj. Úplný seznam je obsažen v příloze č. 3 živnostenského zákona. Jedná se např. o silniční motorovou dopravu nákladní, provozování cestovní kanceláře, ostrahu majetku a osob a jiné.

Kde získat živnostenské oprávnění?

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete osobně u kteréhokoliv živnostenského odboru při úřadech městských částí hlavního města Prahy. Tyto živnostenské odbory naleznete také pod názvem Centrální registrační místa (CRM), protože jediným formulářem – tzv. Jednotným registračním formulářem – provedete vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Vše můžete také provést poštou či elektronicky. Živnost můžete vyřídit i prostřednictvím Czech POINTu.

Živnostenské oprávnění můžete také vyřídit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa.

Kontakty na jednotlivé živnostenské úřady v Praze naleznete na webových stránkách businessinfo.cz.

Návod, jak získat živnostenské oprávnění (ohlásit živnost nebo požádat o koncesi), najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v oddíle Průvodce živnostenským podnikáním. Zde také naleznete Rádce (nejen pro začínající) podnikatele, který obsahuje informace o základních požadavcích stanovených právními předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit nejen před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Prostřednictvím tohoto formuláře můžete tedy rovněž např. ohlásit změny údajů nebo přerušit provozování živnosti.

Podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického Jednotného registračního formuláře a tiskopisů Ministerstva financí naleznete na webových stránkách Registru Živnostenského podnikání. Registr živnostenského podnikání je veřejný rejstřík a slouží k vyhledávání podnikatelů a jejich údajů.

Při vyřizování živnostenského oprávnění je tedy nejjednodušší začít tím, že vyplníte tzv. Jednotný registrační formulář, který můžete využít pro více registrací a ohlášení, které budete potřebovat. Můžete tedy naráz vyřídit zahájení živnosti i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Více informací o Jednotném registračním formuláři a jaká další oznámení jeho prostřednictvím můžete podávat, se dozvíte na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.