Poradní platformy

  • Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
  • Poradní platforma zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
  • Regionální poradní platforma
  • Platforma zástupců odborů školství k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 31. 1. 2017 byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, která je poradním a iniciačním orgánem Rady hl. m. Prahy. Členy Komise jsou členové Zastupitelstva hl. m. Prahy a dále odborníci zastupující  jednotlivé odbory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstvo vnitra České republiky, městské části, neziskové organizace zabývající se integrací cizinců.

Komise projednává důležité aspekty integrační politiky HMP jako jsou strategické dokumenty integrace cizinců (Koncepce a Akční plány) a jejich provázání s dalšími krajskými strategiemi a agendami magistrátu a dává doporučení k dalšímu systémovému rozvoji integrace cizinců na území Prahy.

Poradní platforma zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Poradní platforma je složena výhradně ze zástupců městských částí Praha 1–22 a městské části Praha-Libuš, kteří byli v rámci svého pracovního zařazení delegováni danou městskou částí pro možnost spolupráce a komunikace s Magistrátem hl. m. Prahy v oblasti integrace cizinců. Tato poradní platforma je koordinována Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o. p. s., a úzce navázána na činnost Regionální poradní platformy.

Zároveň je prostorem, kde je možné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe na lokální úrovni, a místem vzájemné informovanosti mezi městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy. Členové platformy jsou pravidelně informováni o významných opatřeních, aktivitách a akcích týkajících se oblasti integrace cizinců. Tato poradní platforma se podílí na přípravě koncepčních materiálů a jejich připomínkování.

Dokumenty:

  • Adresář
  • Zápisy

Regionální poradní platforma

Jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze představuje Regionální poradní platforma (RPP), kterou organizuje Integrační centrum Praha o. p. s. Platforma sdružuje členy z řad MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. Je místem pro vzájemné sdílení zkušeností a prezentaci zajímavých projektů a novinek z oblasti integrace cizinců. Členové RPP se pravidelně podílejí na tvorbě koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a na přípravě navazujících Akčních plánů.

Regionální poradní platforma se koná jednou za dva měsíce. Informace o aktuální platformě najdete na webu https://icpraha.com/sitovani. Pokud byste rádi pravidelně dostávali pozvánku na RPP, kontaktujte koordinátorku – Kateřinu Phamovou – email: k.phamova@icpraha.com.

Platforma zástupců odborů školství k tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

V průběhu roku 2016 zahájila pod koordinací odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy činnost platforma zástupců odborů školství městských částí zaměřená na oblast vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, resp. žáků-cizinců. Platforma je prostorem, kde se setkávají ti pracovníci, kteří na městské části mají na starosti agendu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Platforma představuje důležitý zdroj informací o potřebách městských částí v oblasti vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a zdroj podnětů pro formulace budoucích cílů v dané oblasti. Současně nabízí příležitost ke sdílení relevantních aktuálních informací z dané oblasti, např. týkajících se způsobů financování aktivit v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, legislativních změn, existujících podpůrných služeb apod. Důležité je také to, že platforma umožňuje odborné diskuse nad danou problematikou a výměnu zkušeností.

V průběhu roku jsou realizována 2 setkání platformy zástupců odborů školství městských částí.