Úvod O nás Dobrá praxe, vzdělávání pracovníků Soužití a vzájemná komunikace s cizinci

Soužití a vzájemná komunikace s cizinci

Občanská a politická participace zahrnuje velice široké portfolio aktivit, které se liší jak tematicky, tak i s ohledem na různé formy a projevy (participace může být organizovaná a neformální, individuální a kolektivní, apod.). Často hranice mezi občanskou a politickou participací není zřejmá. V jedné aktivitě se můžou oba druhy participace prolínat nebo můžou být různě interpretované jak jejích činitelem, tak i okolím. Co sám angažovaný může považovat za projev své politické participace, může jeho okolí interpretovat jako participace občanskou a naopak.

V této vstupní analýze se zaměříme na formy občanské a politické participace, které jsou pro migranty dostupné, alespoň z formálního hlediska. Nejde o výčet všech možných forem a projevů participace. Toto úsilí ani není možné vzhledem k množství pohledů na občanskou a politickou participaci nebo spontánnímu charakteru neformální participace.

Jak v mezinárodním tak i v českém kontextu existuje odborná literatura, která prokazuje kladný vztah mezi participací a integrací migrantů. Participace může posilovat pocit sounáležitosti s místním prostředím, pocit důvěry a zodpovědnosti za dění kolem. Participace vede k většímu zapojení obyvatel do správy věcí veřejných v místě jejích bydliště, rozvíjí tzv.sociální kapitál a vztahy mezi různými lidmi a skupinami ve společnosti. Dalším bonusem je minimalizace rizika sociální izolace a vyloučení apod.

Redlová, 2011; Antoš, 2012; Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, 2018, 22-27; Heriban Kalíková, Čerychová eds, 2020

Za občanskou participaci lze označit činnosti běžných občanů, jejichž cílem je ovlivnit podmínky ve společnosti, které jsou relevantní pro všechny obyvatele, nejen pro vlastní rodinu a okruh blízkých přátel (Adler, Goggin 2005, 241).

Jde tedy o pojem v něčem širší. Zahrnuje takzvané před-politické formy participace, kterých je nepočetné množství a ne vždy je možné vůbec vymezit. Často je to na interpretaci angažovaných, zda svoji aktivitu považují za občanskou, politickou angažovanost nebo třeba jen sousedskou výpomoc.

Vhledem k tomu, že se v českých podmínkách pojmy občanská a politická participace často oddělují, budeme pro účely této analýzy nahlížet na politickou participaci jako na dobrovolnou aktivitu řadových občanů, která se odehrává v kontextu státních institucí, je zaměřená na ovlivnění politiků či řešení společenských problémů anebo je chápaná jako způsob, kterým se určité politické cíle a požadavky vyjadřují (Linek, Císař, Petrúšek, Vráblíková, 2017, 129).

Mentoring cizinců je jedním z nástrojů integrace, který se pomalu rozvíjí a etabluje i v České republice. Usnadňuje a urychluje integrační proces a zároveň v sobě nese benefity nejen pro mentees z řad migrantů, ale i pro jejich mentory, kteří mají možnost využít smysluplně svůj potenciál a sociálně se angažovat. Přesto je tato aktivita v rámci služeb neziskových organizací či veřejných institucí stále spíše okrajová a to i díky její finanční náročnosti.

Tato příručka si klade za cíl ukázat benefity i rizika mentoringu a zároveň představit inspirativní příklady z praxe českých i zahraničních organizací a institucí. Mentoring jako integrační nástroj by do budoucna nemusel být svázán pouze s činností neziskových organizací či školských zařízení, ale mohl by se stát součástí státních integračních programů či podpůrnou aktivitou integrace realizovanou městskými částmi.

Tato publikace je určena pro neziskové organizace i instituce veřejné správy, které se ve svých aktivitách věnují integraci cizinců. Najdete v ní stručné vymezení pojmů týkajících se mentoringu a základní odlišení mentoringu od dalších integračních služeb. Dále se dozvíte o různých podobách mentoringu, jejich benefitech i rizikách při implementaci a na konci vás čeká seznam doporučení, jak efektivně využívat mentoring pro integraci cizinců a jakým způsobem o něm informovat.

Mentoring je až na výjimky umělý vztah vytvořený s cílem předávat zkušenosti a dovednosti mezi starším či zkušenějším mentorem a menteem. Využívá se v mnoha různých kontextech. Můžeme se s ním setkat v práci, v rámci formálního i neformálního vzdělávání či při obtížnějších životních situacích vyžadujících podporu. Společným pojítkem mezi jednotlivými druhy mentoringu je důraz na individuální přístup, otevřená komunikace, sdílení vlastních žitých zkušeností a snaha o společné hledání nejlepších řešení v daných životních situacích.

» PROFESNÍ MENTORING

Profesní mentoring

Integrační oblast: Pracovní uplatnění migrantů na trhu práce

Profesní mentoring propojuje mentora a menteeho na základě jejich sdíleného profesního zájmu. Může se jednat o propojení začínajícího truhláře nebo účetní s někým, kdo má v tomto oboru dlouholeté pracovní zkušenosti, nebo např. dvou manažerek z různých oborů, které spojuje řízení týmu a projektový management. Mentor je zde především v roli rádce, který ve svém oboru překonal řadu překážek a může tak být menteemu dobrým průvodcem skrze sdílení praktických zkušeností, vlastních úspěchů i neúspěchů. Cílem profesního mentoringu je podpora menteeho v jeho profesním růstu. Profesní mentoring může v rámci projektů figurovat jako samostatná aktivita či doplňková služba např. ke kariérnímu poradenství či kurzům zaměřeným na podnikání/uplatnění na trhu práce. Díky zapojení mentora mohou mít výše zmiňované aktivity vyšší dopad.

» ...MÉNĚ

» INTERKULTURNÍ MENTORING

Interkulturní mentoring

Integrační oblast: Sociokulturní orientace

Interkulturní mentoring poskytuje menteemu vhled do života v České republice. Mentor se zde zaměřuje primárně na sociokulturní orientaci a seznamuje neformální cestou menteeho s konkrétními životními situacemi, fungováním institucí či sociálním a kulturním životem.

K interkulturnímu mentoringu může docházet i v rámci dobrovolnictví či interkulturní práce a to za předpokladu, že je vztah dlouhodobější a při práci je využíváno mentoringových postupů a sdílení vlastních zkušeností. Interkulturní mentoring je možné realizovat také ve firmách. Příkladem může být španělská pobočka IKEA, která nabízí kombinaci kurzu ve spojení s profesně-interkulturním mentoringem.

Integrační oblast: Interkulturní práce, školství, firemní management

Interkulturní mentoring nemusí být zaměřený pouze na cizince, ale i na profesionály, kteří s nimi pracují. V tomto případě se jedná především o rozvoj či prohloubení interkulturních kompetencí, interkulturní senzitivity a znalosti konkrétních kulturních rozdílů. Mentorem může být např. interkulturní pracovník či expert na danou kulturu, který dokáže vyvodit důsledky interkulturních rozdílů v pracovním prostředí či na školách. Interkulturní mentoring na školách realizovala např. Poradna pro integraci, která se zaměřila na podporu pedagogických pracovníků a tzv. průvodců. Interkulturní mentoring probíhá také pro leadery v nadnárodních firmách, kteří vedou týmy s vysokou etnickou diverzitou.

» ...MÉNĚ

» MENTORING DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mentoring dětí a mládeže

Integrační oblast: Sociokulturní orientace, školství

Mentoring dětí a mládeže je ve většině případů zaměřený na integraci nově příchozích, kteří si potřebují zvyknout na nový systém školství a prostředí cizí země, procvičovat český jazyk či si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti. Mentorem může být jak stejně starý či starší spolužák (peer-to-peer mentoring na školách) nebo i dospělý (zástupce školy, NNO nebo jiné organizace, která má mentoringový program). Mentoring by měl narozdíl od doučování nabízet také aktivní trávení volného času a vycházet tak za rámec vzdělávání. V některých případech (např. u romských dětí) může mentoring hrát i preventivní roli s ohledem na předčasné ukončování studia – mentoři v roli pozitivních a inspirativních vzorů dokáží svým mentees ukázat výhody vzdělávání, což může mít ve spojení s další podporou příznivý vliv na motivaci dětí ve studiu pokračovat.

» ...MÉNĚ

» BUDDY PROGRAMY

Buddy programy

Integrační oblast: Sociokulturní orientace

Na řadě vysokých škol fungují tzv. buddy-programy. Ačkoliv se jedná o model, který jen částečně splňuje charakteristiky mentoringu, jde o důležitý způsob práce se zahraničními studenty. Buddy- programy jsou většinou zaměřené na studenty přijíždějící do českých VŠ v rámci výměnných programů. Integrační potenciál mentoringových programů v tomto modelu je omezen na předání základních informací a zkušeností, které stačí k „přežití“ po dobu nezbytnou pro studijní pobyt. Studenti jsou seznamování s městem, fungováním hromadné dopravy, základními pravidly studia a jinými náležitostmi. Buddy také pomáhají studentům se zorientovat v pobytových otázkách (nutnost registrace na cizinecké policie, vyřizování přechodného pobytu a případně i jiných náležitostí, pokud student pochází ze státu mimo EU). Buddy by měl být pro menteeho osobou, na kterou se obrací v případě potíží. Jedná se o oboustranný vztah, kdy si buddies procvičují komunikaci v cizím jazyce, dozvídají se něco o jiných kulturních zvycích či životu v zahraničí a vytváří přátelské vazby.

» ...MÉNĚ

» PEER-TO-PEER MENTORING

Peer-to-peer mentoring

Integrační oblast: Sociokulturní orientace, školství, pracovní trh

Peer-to-peer mentoring se vyznačuje svojí neformální povahou a vztahem na partnerské úrovni. Důležitým principem je zde rovnost. Mentor a mentee jsou v peer-to-peer mentoringu velmi často stejného věku a procházející obdobnou životní situací. Tento model se objevuje ve školství, ale i ve zdravotnictví mezi pacienty se stejnou diagnozou. I proto se v peer-to-peer mentoringu mohou role v rámci procesu i dočasně prohazovat a mentee může předávat zkušenosti a know-how svému mentorovi. Cílem je sžití se s nově nastalou situací, která je pro menteeho ze své povahy neobvyklá a mentor mu tuto počáteční periodu pomáhá překonat. Pro peer-to-peer mentoring jsou charakteristické dlouhodobé přátelské vazby, které se vytvářejí v důsledku mentoringového vztahu. Tento typ mentoringu také zpravidla bývá nejméně formální, což vytváří otevřenější a bezpečnější prostor pro výměnu zkušeností.

» ...MÉNĚ

» SKUPINOVÝ MENTORING

Skupinový mentoring

Integrační oblast: Sociokulturní orientace, pracovní trh

Při skupinovém mentoringu pracuje mentor se skupinou lidí, které pomáhá rozvíjet v konkrétní oblasti jejich společného zájmu, snaží se podporovat vzájemné sdílení ve skupině, spolupráci, předání informací či inspirace mezi jednotlivými členy. Mentor je zde nejen ve své mentorské roli, ale zároveň skupinu facilituje a umožňuje přenos informací. Aby bylo aktivitu možné považovat za mentoring, tak je potřeba ji realizovat dlouhodobě, v uzavřené skupině a využívat mentoringové a koučovací postupy.

» ...MÉNĚ

Příručka představuje stručnou analýzu aktuální situace zavádění principu mainstreamingu na MČ, dále samotný princip mainstreamingu, a především stručný a přehledný návod, jak v duchu mainstreamingu postupovat při organizování (či podpoře) komunitních či jiných veřejných akcí – to znamená, jak maximálně skloubit akce pro cizince a majoritu. Podstatnou částí jsou konkrétní příklady již fungujících inovativních postupů, které vybrané MČ, neziskové organizace či migrantské spolky volí.

V druhé části nabízíme stručný návod, jak postupovat a na co se zaměřit při pořádání veřejných akcí tak, aby byly realizovány v duchu mainstreamingu. Dále v příručce najdete medailonky několika konkrétních příkladů dobré praxe. Na závěr připojujeme přehled organizací, se kterými je možné při pořádání akcí pro širokou veřejnost spolupracovat.

Co je mainstreaming?

Velmi jednoduše řečeno se jedná o propojování kulturních a společenských akcí majority a cizinců. Princip mainstreamingu vychází z vnímání procesu integrace jako procesu oboustranného. Integraci chápeme jako dynamický, obousměrný (či vícestranný) proces vzájemného přizpůsobování se všech obyvatel, tedy obyvatel s migrantským i nemigrantským původem5. Princip mainstreamingu se vyhýbá pouhému „pomáhání cizincům“, ale soustředí se na vytváření prostředí, v němž jsou všichni obyvatelé dané lokality bez ohledu na svůj původ vnímáni jako přirození rezidenti obce.V takovém prostředí mají všichni stejnou příležitost pro aktivní zapojení a vzájemné sdílení. Vzniká tak unikátní prostor pro podporu vzájemného porozumění a seznámení mezi místními a nově příchozími či obyvateli původem z ciziny, kteří v dané lokalitě žijí již delší dobu. Místní tak zmírní své obavy z neznámého a cizinci, kteří nedostatek příležitostí k setkávání často zmiňují jako komplikaci v dosažení úspěšné integrace, získají tolik potřebný pocit, že do místní komunity patří a jsou její přirozenou součástí.

Autorkami příručky jsou koordinátorky informačního a mediálního Programu migrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s, který se dlouhodobě věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku. Hlavním cílem programu je poskytovat veřejnosti vyvážené informace o migraci a integraci prostřednictvím médií a dalších informačních kanálů, bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a přispívat tak k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové společnosti v Česku.

Informační leták obsahuje jednoduché tipy pro komunikaci s cizinci. A shrnuje služby ICP jak pro cizince, tak i následující služby pro odbornou veřejnost:

  • tlumočení při komunikaci s cizinci
  • propojování s dalšími aktéry integrace cizinců
  • podporu pro městské části v agendě integrace cizinců
  • přehledné letáky a brožury v několika jazycích