Úvod O nás Hlavní město Praha a integrace Financování integrace cizinců

Financování integrace cizinců

Vytvářet prostředí pro plynulou a efektivní integraci cizinců je finančně nákladnou záležitostí. V celostním přístupu integrace vyžaduje mj. dostupné kurzy češtiny, podporu škol v integraci dětí a žáků, budování a udržování kapacit veřejných institucí tak, aby jejich služby mohli využívat všichni bez rozdílu původu či podporu komunitního života.

Jedním z hlavních zdrojů financování jsou programy Ministerstva vnitra, které má integraci cizinců celonárodně v gesci. V letech 2014–2020 se mezi hlavní zdroje financování zařadily také evropské fondy (Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost a Evropský sociální fond). Evropský sociální fond v České republice spolufinancoval tři operační programy: OP Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, a OP Praha – pól růstu. Právě OP PPR, který HMP vytvořilo a řídilo, byl jedním z nejdůležitějších přispěvatelů k pražské integrační politice. V roce 2022 však skončí poslední projekty hrazené z tohoto programu a OP PPR nebude mít svého nástupce.

Praha každoročně alokuje finanční prostředky zaměřené na podporu cílové skupiny cizinců, a to v rozpočtu odboru školství mládeže a sportu či odboru sociálních věcí. Největší částku (ve výši 11 až 12 milionů Kč) alokuje v rozpočtu pro oblast integrace cizinců, přičemž v rámci tohoto rozpočtu jsou i finanční prostředky na podporu integrace prostřednictvím programu s názvem Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy, který se podle zaměření skládá ze dvou částí:

1. Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce.

2. Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Zdroj: Koncepce hl.m.Prahy pro oblast integrace cizinců. Praha Metropole všech, 2022-2027

Podpora prostřednictvím městských grantů

Hl. m. Praha si klade za cíl podpořit aktivity ve prospěch integrace cizinců, a to i formou podpory projektů prostřednictvím grantového řízení – „Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců a území hl. m. Prahy“.

K programům grantového řízení se mohou se svými projekty přihlásit organizace migrantů, dále organizace pracující s migranty a městské části.

Jedná se o podporu aktivit, které napomáhají nejen zkvalitnění života migrantů v Praze, ale směřují k vzájemnému poznání všech obyvatel Prahy.

Konkrétně se jedná pro současný rok o následující:

Opatření I. – „Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce“

1) Informovanost – podpora zvyšování informovanosti majoritní společnosti, cizinců a odborníků/institucionálních aktérů integrace

 • kulturní, komunitní a volnočasové aktivity zahrnující informační aktivity;
 • tvorba tištěných i digitálních informačních materiálů;
 • mediální výstupy a kampaně;
 • terénní informační aktivity;
 • kulaté stoly, konference, školení, workshopy apod.

2) Přístup migrantů k sociálním a návazným službám – podpora poskytování a rozvoje návazných služeb pro migranty

 • realizace komunitní, terénní a interkulturní práce/komunitního tlumočení;
 • vzdělávání interkulturních pracovníků/komunitních tlumočníků/terénních pracovníků

3) Vzdělávání – podpora vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; vzdělávání pedagogických pracovníků a další podpora školských zařízení2 v oblasti vzdělávání a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem; podpora vzdělávání dospělých cizinců

 • doučování/kroužky před začátkem školního roku, kroužky/doučování v jazykových kompetencích a sociokulturní orientaci pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem na MŠ, ZŠ, SŠ;
 • vzdělávací aktivity pro pedagogy a další realizátory doučování;
 • dílčí překlady školních informačních materiálů;
 • vzdělávací aktivity v knihovnách;
 • kurzy češtiny pro různé úrovně znalosti jazyka;
 • nízkoprahové vzdělávání;
 • kurzy sociokulturní orientace, orientace na pracovním trhu

4) Soužití majoritní společnosti a migrantů – realizace komunitních, kulturních, sportovních či volnočasových aktivit zaměřených na podporu vzájemného přátelského soužití mezi majoritou a cizinci a prevenci xenofobního jednání; podpora koordinace, udržitelnosti a realizace dobrovolnictví a mentoringu; zvyšování interkulturních kompetencí zaměstnanců veřejných institucí a organizací, podpora mezikulturního dialogu a aktivní zapojení migrantů do veřejného života na území hl. m. Prahy; podpora kulturních a uměleckých aktivit cizinců a podpora činnosti zájmových spolků jednotlivých komunit cizinců

 • multikulturní festivaly a sousedská setkání či jiné společenské aktivity založené na aktivní participaci migrantů i majoritní společnosti;
 • sportovní akce pro migranty i majoritní společnost jako sportovní turnaje apod.;
 • dobrovolnické aktivity migrantů směrem k majoritě a naopak;
 • školení a supervize dobrovolníků/mentorů;
 • kurzy a školení pro zaměstnance veřejných institucí a organizací jako jsou úřady, Domy dětí a mládeže,
 • muzea, knihovny apod.;
 • tvorba, aktualizace a překlady informačních materiálů o povaze a fungování organizací veřejného sektoru a možnostech participace cizinců na veřejném dění;
 • aktivity zaměřené na zapojení cizinců do akcí spjatých s místní kulturou a tradicemi a akcí plošného charakteru – např. Zažít město jinak, oslavy masopustu, festivaly, akce typu Noc kostelů, Muzejní noc, Open House apod.;
 • veřejná fóra a akce zaměřené na podporu komunikace mezi cizinci a majoritní společností;
 • celoroční činnost spolků;
 • organizace akcí cizinců k udržení jejich tradic, připomenutí svátků apod.

Opatření II. – „Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“

Podporováno je zejména vydávání publikací (včetně elektronické formy), audio/video nahrávek:

a) zabývajících se jazykem, historií, kulturou, osudy a životem cizinců žijících na území hl. m. Prahy, na komunikaci a dialog, kontakty mezi minoritou a majoritou v pražském teritoriu,

b) motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu,

c) napomáhajících ke zvýšení informovanosti v oblasti integrace cizinců,

d) publikačních aktivit, které se věnují aktuálním otázkám migrace či integrace ve vztahu k hl. m. Praze.

Veškeré podrobné informace ke všem městským grantům naleznete na portálu hl. m. Prahy.