Úvod O nás Projekty a spolupráce s HMP Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

V této části naleznete vybrané projekty, které byly a jsou realizovány se zahraničními partnery a kterých se Hlavní město Praha účastnilo financováním, nebo jinou spoluprací.

INTEGRA – Integrace cizinců ze třetích zemí skrze partnerství na úrovni měst

INTEGRA byl dvouletým mezinárodním projektem financovaným Evropskou unií, který se zabýval otázkou dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí v pěti státech EU. Kromě České republiky, kterou v projektu reprezentovalo Integrační Centrum Praha, se projektu účastnily organizace z Bulharska, Chorvatska, Itálie a Slovenska.

Cílem projektu INTEGRA bylo zefektivnit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí pomocí sdílení znalostí a zkušeností na úrovni měst napříč vybranými zeměmi. Navzdory tomu, že je integrační politika určována a řešena především na národní úrovni, hrají města důležitou roli, a to především z hlediska podpory spolupráce mezi jednotlivými významnými aktéry na poli integrace a ve vytvoření příznivého prostředí k realizaci integrační politiky. Projekt si kladl za cíl identifikovat stávající a budoucí výzvy v oblasti integrace, vytvořit konkrétní opatření k řešení problémů spojených s integrací na lokální úrovní a navázat spolupráci mezi významnými stakeholdery, experty, jednotlivými sektory, městy a zeměmi. V neposlední řadě chtěl tento projekt přispět k prohloubení vzájemného porozumění mezi migranty a většinovou společností a odstranění vzájemných předsudků a obav.

Trvání projektu: Leden 2018 – Prosinec 2019

Organizace účastnící se projektu

Hlavní partner: Sofia Development Association (Sofie, Bulharsko)

Ostatní partneři: RiskMonitor Foundation (Sofie, Bulharsko), Research Center on Security and Crime (Itálie), Center for Peace, Nonviolence and Human rights (Osijek, Chorvatsko), ETP-Slovakia (Slovensko), Integration Center Prague (Česká republika)

Více informací o projektu naleznete zde.

Výstupy projektu:

Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s Integračním centrem Praha v rámci mezinárodního projektu INTEGRA, který si klade za cíl zlepšit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) na úrovní města v 5 zemích EU. Metodika v ní představená je určená městům (představitelům města, místním úřadům, neziskovým, organizacím, vzdělávacím institucím, migrantským organizacím atd.) k vyhodnocení jejich integrační politiky a praxe. Cílem příručky je pomoci městům hledat odpovědi na základní otázky týkající se problematiky integrace cizinců z třetích zemí, identifikovat překážky i možnosti integrace CTZ na lokální úrovni, a vytvořit doporučení vedoucí ke zlepšení současné situace. Způsob hodnocení města, představený v této příručce, je založený na aktivní účasti rozličných aktérů, včetně zástupců majority a migrantů, veřejných institucí a odborníků, kteří se společné účastní diskusí a dalších mapovacích a hodnotících aktivit.

Toto hodnocení města vzniklo v rámci projektu INTEGRA v průběhu roku 2018 za účelem zmapovat a vyhodnotit integrační politiku a praxi na úrovni hl. města Prahy. V rámci hodnocení byly využity metody představené v metodické příručce, která vznikla v rámci téhož projektu, konkrétně: desk research (sekundární výzkum), focus groups (fokusní skupiny), city walks with checklists (evaluační procházky městem s dotazníkem) a PhotoVoice. Hodnocení proběhlo za účasti a ve spolupráci se zástupci města (magistrátu a městských částí), neziskového sektoru, akademické obce i samotných migrantů.

Integrační plán (jako jedna z 5 plánů vytvořených v 5 městech zapojených do projektu) představuje návrhy a doporučení pro představitele města za účelem zefektivnění lokální integrační politiky a praxe (s ohledem na dva nejpravděpodobnější budoucí scénáře vývoje města Prahy týkající se přítomnosti CTZ). Tato doporučení budou následně zahrnuta do existujících strategických materiálů města. Tento plán byl vytvořen na základě výsledků hodnocení města Prahy, jehož cílem bylo přispět ke komplexnímu porozumění integrační politiky hl. města Prahy, k identifikaci efektivní a udržitelné integrační politiky a praxe, ale také problémů a témat, kterými je potřeba se zabývat, aby byla zajištěna hladká integrace CTZ.

Info-grafiky – základní informace situaci migrantů v Praze