Podmínky práce cizinců v ČR

Podmínky práce cizinců v ČR

Právo migrantů pracovat v České republice se odvíjí od typu pobytového statusu či země původu. Nejprve je třeba zjistit, zda máte jako cizinec volný či podmíněný vstup na trh práce.

Pokud máte volný vstup na trh práce, nepotřebujete k práci další povolení.

V případě podmíněného vstupu si potřebujete vyřídit nějakou formu povolení. Nejčastějšími druhy povolení jsou: zaměstnanecká karta, modrá karta nebo mimořádné pracovní vízum.

Volný vstup na trh práce

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebují povolení k zaměstnání. Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, může vstoupit na trh práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud obdrží od Ministerstva vnitra povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka Evropské unie, nebo se prokáže dokladem (záznam v cestovním dokladu, potvrzení) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie na území ČR.

Tzv. volný vstup na trh práce máte také, pokud:

  • pobýváte v ČR na základě povolení k trvalému pobytu;
  • jste-li student, avšak pouze za předpokladu, že v ČR studujete prezenční studium, které nemáte přerušené;
  • pobýváte v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s manželem/kou s povoleným dlouhodobým či  trvalým pobytem;
  • jste-li absolvent studia v ČR, nepotřebujete pro výkon zaměstnání povolení. Ale je-li vaším účelem pobytu zaměstnání, potřebujete zaměstnaneckou kartu, která bude sloužit jen jako povolení k pobytu;
  • jste držiteli mezinárodní ochrany.

Kompletní seznam osob s volným přístupem na trh práce naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. https://www.mpsv.cz/web/cz/volny-vstup-na-trh-prace

Podmíněný vstup cizinců na trh práce 

Níže uvedené skupiny cizinců potřebují v ČR získat nějakou formu povolení k zaměstnání:

  • studenti do 26 let v rámci výměnných studijních programů;
  • zaměstnanci vyslaní zahraničním zaměstnavatelem (mimo EU), pokud je jejich výkon práce na území ČR;
  • stážisti;
  • držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem „podnikání“;
  • držitelé krátkodobých či dlouhodobých víz.

Druhy povolení k práci pro cizince

Nejčastějším oprávněním k práci, o které cizinci žádají je tzv. zaměstnanecká karta.

Také lze žádat o modrou kartu. O tu žádáte v případě, že chcete jako cizinec pracovat na pracovní pozici, která vyžaduje vyšší kvalifikaci (na úrovni vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání).

Jsou stanoveny výjimky, kdy migrant musí i nadále žádat o povolení k zaměstnání od úřadu práce, které posléze dokládá k žádosti o zaměstnaneckou kartu.
Detailnější informace ohledně jednotlivých skupin cizinců a povolení naleznete v manuálu Bezpečná práce

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta jsou vlastně dvě povolení v jednom, protože karta vás nejen opravňuje jakožto cizince legálně pobývat v ČR, ale je i povolením k zaměstnání. Kartu vydává od jara 2014 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky. Tato karta nahrazuje dlouhodobé vízum a pobyt za účelem zaměstnání a zelenou kartu.

Zaměstnanecká karta je plastová karta s biometrickými prvky, která se vydává nejdéle na dobu dvou let. Záleží, na jak dlouhou dobu doložíte pracovní smlouvu. Žádost o prodloužení karty je možné podat nejdříve 120 dní před koncem platnosti a nejpozději v poslední den platnosti dosavadní karty. Pokud se do České republiky teprve chystáte přijít pracovat, musíte o kartu požádat na zastupitelském úřadě ve své zemi původu.

Karta je vždy vydávána pro konkrétní pracovní místo, které nevyžaduje vysokou kvalifikaci (kvalifikaci na úrovni vyšší odborné školy nebo vysoké školy).

Toto pracovní místo musí být uveřejněno na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Pro účely zaměstnanecké karty je třeba mít pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti!
Jste-li vysoce kvalifikovaný pracovník (máte-li kvalifikaci na úrovni vyšší odborné školy nebo vysoké školy), požádejte o tzv. modrou kartu!

Více informací o zaměstnanecké kartě, včetně podmínek pro její vydání naleznete na webu Sdružení pro integraci a migraci v sekci Praktické informace pro cizince.

Na jaký úřad se obrátit?

Inspektorát práce

Hlavním úkolem inspektorátu práce je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Týká se jak občanů ČR, tak cizinců. V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.

Pokud se domníváte, že váš zaměstnavatel neplní své povinnosti nebo jinak porušuje pracovní smlouvu, kterou jste s ním uzavřeli (například vám nevyplatil mzdu), využijte bezplatné právní poradenství nebo se obraťte na inspektorát práce, který váš případ prošetří. Kontakty na jednotlivé inspektoráty naleznete zde.