Úvod Potřebuji řešit Víza a pobyt cizinců v České republice

Víza a pobyt cizinců v České republice


Pro aktuální informace o řešení pobytových otázek pro občany Ukrajiny sledujte web Ministerstva vnitra. 

Jste migrant a pobýváte nebo plánujete pobývat – ať už pracovně či soukromě, dlouhodobě nebo krátkodobě – na území České republiky? Chcete si do ČR přivézt rodinu? Zde na webu Praha – Metropole všech zjistíte základní informace o vízových, pobytových a jiných povinnostech platných v České republice dle zákona o pobytu cizinců. Dozvíte se také o úřadech v ČR, na které se budete potřebovat obrátit, včetně kontaktů, a naleznete zde také užitečné odkazy na ověřené zdroje dalších informací.

Kompletní informace o pobytu v ČR najdete na imigračním portálu České republiky.

Druhy pobytů cizinců v ČR

Chystáte se přijet do České republiky? Nebo už zde pobýváte? Zde na webu Praha – Metropole všech se dozvíte, jaké máte povinnosti z hlediska svého pobytu. Nejprve je třeba rozlišit, zda jste občanem Evropské unie, nebo pocházíte z tzv. třetí země (ze země mimo EU). Poté si musíte určit, jak dlouho budete v ČR pobývat. Pokud zvolíte krátkodobý pobyt (do 3 měsíců), musíte zjistit, zda má vaše země vůči České republice původu vízovou povinnost. Pokud chcete zůstat na území ČR delší dobu, je třeba si vyřídit patřičné povolení. Více informací se dozvíte v následujících kapitolách.

Občan EU a jeho rodinný příslušník

Pokud jste občan Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska nebo jste rodinný příslušník občana z jednoho z daných států, můžete se volně pohybovat po území schengenského prostoru, tedy i přicestovat do České republiky. Postačí vám k tomu pouze průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Hodláte-li v ČR strávit déle než 30 dní, máte povinnost svůj pobyt ohlásit příslušnému odboru cizinecké policie podle vašeho místa pobytu, ohlásit se je třeba do 30 dnů ode dne vstupu na území České republiky. Pokud jste ubytováni v hotelu, splní za vás tuto povinnost váš ubytovatel. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na cizince mladší 15 let.

Pokud zde chcete zůstat déle než 3 měsíce, můžete (ale nemusíte) požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu, po pěti letech nepřetržitého pobytu v České republice o povolení k trvalému pobytu.

Za rodinného příslušníka se považuje zejména manžel, registrovaný partner, rodič pečující o občana mladšího 21 let, potomek mladší 21 let, nezaopatřený potomek nebo předek občana či jeho manžela nebo jiná osoba závislá na péči občana EU nebo kdokoliv, kdo prokáže, že žil s občanem EU před vstupem do ČR ve společné domácnosti.

Bližší informace o tom, koho lze považovat za rodinného příslušníka naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Zde také naleznete informace o tom, jak zažádat o potvrzení o přechodném pobytu nebo o trvalý pobyt občana EU spolu se všemi potřebnými formuláři.

Doporučení pro britské občany

Plánujete v ČR pobývat déle než 3 měsíce? Chcete-li, aby vaše práva na území České republiky byla i v budoucnu zachována, požádejte o potvrzení o přechodném pobytu, abyste mohli v případě potřeby jednoznačně prokázat, že jste pobývali na území České republiky před brexitem. Žádost není zpoplatněna a vydává se na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra. Žijete-li zde více jak 5 let, požádejte o povolení k trvalému pobytu. Více informací naleznete zde.

Hlášení změn

V případě změny cestovního dokladu, dokladu totožnosti, změny údajů v průkazu nebo v případě změny bydliště (pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dní), jste povinni tyto změny nahlásit Ministerstvu vnitra České republiky. Podrobnosti naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Občan tzv. třetí země

Pokud jste se nenašli v předchozí kategorii občanů EU a dalších států, jste občané tzv. třetí země. Týkají se vás proto kategorie uvedené níže.

Krátkodobý pobyt v ČR – bez víza

Pokud vaše země nemá s Českou republikou zavedenou vízovou povinnost, můžete dle zákona o pobytu cizinců do ČR přicestovat s platným cestovním dokladem nejdéle na 90 dnů během 180 dnů. Protože je Česká republika součástí tzv. schengenského prostoru (bez vnitřních hranic), můžete jako cizinec pobývat v celém schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dní v jakémkoliv 180denním období. Jedná se o tzv. pravidlo 90/180. Nemůžete tu však během této doby pracovat. Ohlásit místo svého pobytu máte povinnost do tří dnů na příslušném oddělení cizinecké policie. Pokud jste ubytováni v hotelu nebo na koleji, tuto povinnost za vás splní ubytovatel.

Ke spočítání dnů vašeho pobytu v ČR (tedy i v Schengenu) v rámci pravidla 90/180, můžete použít tzv. schengenskou kalkulačku.

Krátkodobé a dlouhodobé vízum

Krátkodobé vízum cizinců v ČR

Jste občanem země, jež má vízovou povinnost s Českou republikou, a plánujete v ČR studovat, podnikat, navštívit rodinu či přátele nebo přijíždíte za kulturou? Nebo se chystáte pozvat do ČR své blízké? Potom si musíte vyřídit krátkodobé vízum s ohledem na délku plánovaného pobytu vás nebo vašich blízkých. Krátkodobé vízum (neboli schengenské vízum) je platné maximálně 90 dnů během 180 dnů.

Vydávání krátkodobých víz je v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Více informací naleznete na jeho webových stránkách v záložce „vstup a pobyt“.

Ve výjimečných případech je možné požádat o prodloužení krátkodobého víza na odborech cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky. Přehled jednotlivých pracovišť naleznete zde.

Dlouhodobé vízum cizinců v ČR

Dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů je určeno k pobytu cizinců s maximální délkou jednoho roku. Bude vám však uděleno pouze na dobu, po kterou prokážete tzv. účel pobytu, tedy důvod pobytu cizince v České republice posuzovaný Ministerstvem vnitra ČR. (Pokud např. doložíte potvrzení o studiu pouze na jeden semestr, bude vám vydáno pouze na tuto dobu.)

Žádost o dlouhodobé vízum podávejte osobně na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, přičemž musíte počítat s tím, že zastupitelský úřad vás může pozvat na pohovor, během kterého ověří vaše plány. Při podání žádosti o vízum k pobytu v ČR nad 90 dnů musíte předložit svůj cestovní pas a dále jednu fotografii (pokud vás na místě sami nevyfotí), doklad o zajištění ubytování na území České republiky, dále musíte prokázat, že máte dostatečné finanční prostředky k pobytu na území. Rovněž musíte prokázat tzv. účel pobytu v České republice – důvod, proč do České republiky přijíždíte (ať už potvrzení o studiu, živnostenské oprávnění, tzv. pozvání apod.) Více informací k účelu pobytu a jeho prokazování naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.  Můžete být požádáni o doložení výpisu z rejstříku trestů a jiných dokumentů.

Vždy předkládejte originály nebo ověřené kopie dokumentů. Všechny dokumenty s výjimkou pasu musí být přeloženy do českého jazyka. Zahraniční veřejné listiny musíte opatřit vyšším ověřením.

Zastupitelský úřad České republiky je příslušný pouze k přijetí žádosti, o udělení dlouhodobého víza rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. V případě, že vám bude vízum do České republiky uděleno, vyzve vás většinou zastupitelský úřad e-mailem k jeho vyzvednutí. Následně musíte předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pokud vám Ministerstvo vnitra ČR vízum neudělí, bude vás písemně informovat o důvodech, proč vaší žádosti nevyhovělo. Do 15 dnů od obdržení této informace můžete požádat Ministerstvo vnitra ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza k pobytu nad 90 dnů. To vám musí dát vědět o výsledku opakovaného posouzení do 60 dnů.

Více informací o dlouhodobém vízu do České republiky, co je potřeba doložit k žádosti o něj, jak dále probíhá řízení o žádosti, jak vízum případně prodloužit apod. naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dlouhodobý pobyt cizinců v České republice

Plánujete zůstat v České republice déle než rok? Nebo už tu jste na dlouhodobé vízum a chcete si svůj pobyt na území ČR prodloužit? Pak je pro vás nejlepší požádat o dlouhodobý pobyt, tedy tzv. povolení k dlouhodobému pobytu v ČR. Zákon o pobytu cizinců stanoví, že žádost o dlouhodobý pobyt musíte podat osobně, přičemž k žádosti je třeba přiložit stejné náležitosti jako u dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů. Zpravidla tedy postačí pas, doklad potvrzující účel pobytu, doklad o zajištění ubytování a doklad o zajištění dostatečných prostředků k pobytu v České republice. Můžete být požádáni o doložení výpisu z rejstříku trestů a jiných dokumentů. Předkládejte vždy originály nebo ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka. Pokud jde o úřední dokumenty z jiného státu, musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

Vyřizování dlouhodobých pobytů cizinců má na starosti Ministerstvo vnitra České republiky. Na jeho pracovišti, jež se nazývá Oddělení pobytu cizinců ( které spadá pod tzv. OAMP, tedy odboru azylové a migrační politiky) můžete podat žádost o dlouhodobý pobyt, pokud v České republice pobýváte na vízum nad 90 dní, hodláte být v ČR déle než jeden rok a zároveň pokud trvá váš účel pobytu.

Pokud plánujete dlouhodoběji v České republice pracovat, investovat, studovat, provádět vědecký výzkum nebo chcete přicestovat za rodinou, můžete rovnou (bez předchozího pobytu v České republice) požádat o povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadu ČR.

Účel pobytu cizince v ČR

Pobýváte-li na území dlouhodobě, prokazujete Ministerstvu vnitra důvod, proč jste v ČR – tzv. účel pobytu. Mezi základní účely patří zejména studium, vědecký výzkum, zaměstnání, podnikání a sloučení rodiny.

Vždy musíte jako cizinci v ČR plnit tento účel pobytu povolený Ministerstvem vnitra a stanovený zákonem o pobytu cizinců! Než získáte trvalý pobyt, nemůžete na území ČR být ani jeden den, aniž byste plnili svůj účel pobytu v ČR! Pokud tedy například úspěšně zakončíte akreditované studium na vysoké škole, přestanete plnit svůj účel pobytu v ČR, který byl studium. V tomto případě máte možnost požádat o vydání povolení k pobytu v ČR za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikání. Toto povolení se vydává na maximální dobu devět měsíců.

Pokud tedy skončíte v zaměstnání, musíte následující den nastoupit do jiného zaměstnání, nebo změnit účel pobytu tak, aby došlo k návaznosti. Výjimkou je tzv. ochranná lhůta v délce 60 dnů pro hledání nového zaměstnání za předpokladu, že vám zaměstnání skončí bez vašeho zavinění.  

Přecházíte-li z dlouhodobého víza na dlouhodobý pobyt, musíte plnit stejný účel pobytu (například studium na vysoké škole)! Účel pobytu můžete změnit až ve chvíli, kdy máte uděleno povolení k dlouhodobému pobytu. 

V případě, že máte uděleno povolení k dlouhodobému pobytu, můžete změnit účel pobytu kdykoliv – s následujícími výjimkami:

  • –  Chcete-li změnit svůj účel pobytu na podnikání, můžete tak učinit až po 5 letech pobytu na území ČR. Výjimku tvoří ti, kteří zde pobývají za účelem sloučení rodiny.
  • –  Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, můžete po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat Odbor azylové a migrační politiky MV ČR o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
  • –  Pokud se rozvedete a máte účel pobytu sloučení rodiny, můžete změnit účel pobytu jen pokud v den rozvodu pobýváte v ČR nepřetržitě nejméně dva roky a vaše manželství trvalo nejméně 5 let.

Chcete požádat rovnou o dlouhodobý pobyt v ČR?

Pokud jako cizinec žádáte poprvé rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu v České republice, mohou být lhůty pro rozhodování v některých případech oproti dlouhodobému vízu podstatně delší – např. u účelu sloučení rodiny je lhůta až 270 dní. Nespornou výhodou je ale fakt, že v případě zamítnutí vaší žádosti se můžete proti takovému rozhodnutí odvolat.

Biometrická karta cizinců v ČR

Pokud získáte povolení k dlouhodobému, nebo trvalému pobytu v ČR, bude vám vydána tzv. biometrická karta. Ta zachycuje obličej a otisky prstů. Díky ní je jednodušší ověřit pravost dokumentu totožnosti cizince žijícího na území České republiky. K sejmutí biometrických údajů se musíte dostavit na Oddělení pobytu cizinců (Odboru azylové a migrační politiky) Ministerstva vnitra ČR.

Pokud jste požádali o povolení k pobytu v zahraničí, dostavte se k sejmutí biometrických údajů do tří dnů od vstupu na území. Mějte s sebou platný cestovní doklad. Můžete se předem telefonicky objednat, kontakt požadujte na příslušném zastupitelském úřadě. Pokud žádáte na území ČR, budete Ministerstvem vnitra vyzváni k sejmutí biometrických údajů. Následně platí, že biometrický průkaz musíte převzít nejpozději do 60 dnů od sejmutí údajů. Změny v údajích musíte nahlásit úřadu do tří dnů, pokud se stěhujete, je obecná lhůta delší – 30 dní.


Bedlivě sledujte a dodržujte všechny lhůty týkající se vašeho pobytu, protože jejich nedodržení i o jeden den může mít za následek ztrátu vašeho povolení k pobytu v ČR! Pokud si nejste jisti, jak ve svém případě postupovat a jaké lhůty se uplatní, využijte bezplatné právní a pobytové poradenství poskytované Integračním centrem Praha a nevládními neziskovými organizacemi, které vás provede složitým zákonem o pobytu cizinců.
Chcete-li v ČR pobývat za účelem zaměstnání, musíte požádat o tzv. zaměstnaneckou kartu

Trvalý pobyt cizinců v ČR

Chcete-li v ČR pobývat trvale, podle zákona o pobytu cizinců můžete po pětiletém nepřetržitém pobytu v ČR požádat o trvalý pobyt. Do této doby se započítává pobyt na dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt (nikoliv krátkodobé vízum).

V případě studentů se doba studia na území ČR započítává do délky pobytu pro účely trvalého pobytu jen jednou polovinou. 

Pro české krajany, již mají prokazatelně český původ, a pro jejich manžela/manželku a nezletilé potomky neplatí podmínka nepřetržitého pobytu na území. Mohou žádat o trvalý pobyt na základě tzv. důvodů hodných zvláštního zřetele.

V případě trvalého pobytu musíte jako cizinci prokázat základní znalost českého jazyka, proto máte povinnost složit zkoušku z českého jazyka na úrovni A2.

Učte se českému jazyku! Lépe se zapojíte do každodenního života v ČR a jeho studium vám také pomůže snáze složit zkoušku z českého jazyka.

Co se týče žádosti o trvalý pobyt, podává se osobně na pracovišti Ministerstva vnitra podle místa hlášeného pobytu. K žádosti dále musíte doložit potvrzení o ubytování v ČR, prokázat prostředky k pobytu a také můžete být požádáni o předložení evidence rejstříku trestů.

Udělením povolení k trvalému pobytu v ČR cizinec automaticky získává přístup do systému veřejného zdravotního pojištění. Další významnou výhodou je to, že nemusíte již prodlužovat své povolení k pobytu a tedy i  prokazovat Ministerstvu vnitra plnění účelu pobytu nebo žádat o jeho změnu.

Státní občanství České republiky

Obecně platí, že po 5 letech nepřetržitého trvalého pobytu cizince v České republice je možné se stát občanem České republiky. Z hlediska zákonů ČR se nemusíte vzdát svého dosavadního státního občanství, neboť Česká republika umožňuje mít více občanství. Podmínky dvojího občanství si však ještě zkontrolujte ve své zemi původu. 

Chcete-li požádat o české státní občanství, musíte podat žádost a zároveň prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 a zároveň složit zkoušku k občanství z českých reálií.


Pokud doložíte, že jste v minulosti absolvoval/a minimálně 3 školní roky základní, střední nebo vysoké školy v českém jazyce, nemusíte zkoušku skládat. Žadatelé mladší 15 let a starší 65 let jsou rovněž od zkoušky osvobozeni.

Žádost o české státní občanství se podává na krajském úřadě nebo na úřadě městské části v Praze, správní poplatek za udělení občanství činí 2 000 Kč (pro nezletilé dítě 500 Kč).

Na jaký úřad se obrátit?

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má na starosti vydávání krátkodobých víz do ČR cizincům. Žádosti podávejte prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v domovské zemi.

Na oficiálních webových stránkách MZV ČR naleznete více informací.

Pobytové záležitosti cizinců mají v ČR na starosti dvě složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o 1) Službu cizinecké policie a 2) Odbor azylové a migrační politiky (OAMP).

Důsledně rozlišujte mezi Službou cizinecké policie a Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR! Pokud uvedete nesprávnou adresu například při zasílání žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, vaše žádost nebude přijata!

Cizinecká policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a nastupuje také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

OAMP Ministerstva vnitra ČR

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – oddělení pobytu cizinců (OPC) má na starosti agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů cizinců v ČR, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, biometrické průkazy apod.

Vaší povinností je hlásit pracovišti OAMP všechny změny, které se týkají vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změny údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k pobytu na území ČR. Nahlásit změnu bydliště musíte do 30 dnů, ostatní změny však musíte nahlásit nejdéle do 3 dnů. Vždy dodržujte lhůty!

Doporučujeme si předem domluvit termín schůzky na objednávací lince: 974 801 801, nebo můžete využít internetové objednávání. Odkaz naleznete u každého pracoviště, kde je aktuálně tento způsob objednání dostupný. Více naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (//frs.gov.cz).  V Praze a Středočeském kraji se objednáním v dostatečném předstihu vyhnete zbytečným frontám na oddělení pobytu cizinců.

Infolinka OAMP MV

V případě dotazů k imigračním záležitostem, jak si podat žádost o dlouhodobé vízum či povolení k pobytu v ČR využijte telefonní infolinku: 974 801 801. Linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin. V pátek od 9 do 14 hodin. Tato linka není určena pro oficiální komunikaci s Ministerstvem vnitra ČR.

Více informací o infolince se dozvíte zde.

E-mail:

pobyty@mvcr.cz