Lokální integrace

Výstupy projektů s účastí HMP

Manuál lokální integrace. Je určen především zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů místních samospráv – krajských či obecních, kteří v praxi řeší každodenní otázky vzájemného soužití migrantů/migrantek a většinové české společnosti. Informace a doporučení pro praxi jsou záměrně uzpůsobeny situaci v menších obcích nebo také pro další instituce, které dosud s migranty nemají rozsáhlejší zkušenosti. Doufáme nicméně, že se manuál stane zdrojem inspirace i pro všechny ostatní, kterým není dané téma lhostejné.

INTEGRA bylo dvouletým mezinárodním projektem financovaným Evropskou unií, který se zabývá otázkou dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí v pěti státech EU. Kromě České republiky, kterou v projektu reprezentuje Integrační Centrum Praha, se projektu účastní organizace z Bulharska, Chorvatska, Itálie a Slovenska.

Cílem projektu INTEGRA bylo zefektivnit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí pomocí sdílení znalostí a zkušeností na úrovni měst napříč vybranými zeměmi. Navzdory tomu, že je integrační politika určována a řešena především na národní úrovni, hrají města důležitou roli, a to především z hlediska podpory spolupráce mezi jednotlivými významnými aktéry na poli integrace a ve vytvoření příznivého prostředí k realizaci integrační politiky. Projekt si klade za cíl identifikovat stávající a budoucí výzvy v oblasti integrace, vytvořit konkrétní opatření k řešení problémů spojených s integrací na lokální úrovní a navázat spolupráci mezi významnými stakeholdery, experty, jednotlivými sektory, městy a zeměmi. V neposlední řadě chce tento projekt přispět k prohloubení vzájemného porozumění mezi migranty a většinovou společností a odstranění vzájemných předsudků a obav.

Trvání projektu: Leden 2018 – Prosinec 2019

Hlavní partner: Sofia Development Association (Sofie, Bulharsko)

Ostatní partneři: RiskMonitor Foundation (Sofie, Bulharsko), Research Center on Security and Crime (Itálie), Center for Peace, Nonviolence and Human rights (Osijek, Chorvatsko), ETP-Slovakia (Slovensko), Integration Center Prague (Česká republika)

Více informací o projektu naleznete zde.

Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s Integračním centrem Praha v rámci mezinárodního projektu INTEGRA, který si klade za cíl zlepšit proces dlouhodobé integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) na úrovní města v 5 zemích EU. Metodika v ní představená je určená městům (představitelům města, místním úřadům, neziskovým, organizacím, vzdělávacím institucím, migrantským organizacím atd.) k vyhodnocení jejich integrační politiky a praxe. Cílem příručky je pomoci městům hledat odpovědi na základní otázky týkající se problematiky integrace cizinců z třetích zemí, identifikovat překážky i možnosti integrace CTZ na lokální úrovni, a vytvořit doporučení vedoucí ke zlepšení současné situace. Způsob hodnocení města, představený v této příručce, je založený na aktivní účasti rozličných aktérů, včetně zástupců majority a migrantů, veřejných institucí a odborníků, kteří se společné účastní diskusí a dalších mapovacích a hodnotících aktivit.

Toto hodnocení města vzniklo v rámci projektu INTEGRA v průběhu roku 2018 za účelem zmapovat a vyhodnotit integrační politiku a praxi na úrovni hl. města Prahy. V rámci hodnocení byly využity metody představené v metodické příručce, která vznikla v rámci téhož projektu, konkrétně: desk research (sekundární výzkum), focus groups (fokusní skupiny), city walks with checklists (evaluační procházky městem s dotazníkem) a PhotoVoice. Hodnocení proběhlo za účasti a ve spolupráci se zástupci města (magistrátu a městských částí), neziskového sektoru, akademické obce i samotných migrantů.

Integrační plán (jako jedna z 5 plánů vytvořených v 5 městech zapojených do projektu) představuje návrhy a doporučení pro představitele města za účelem zefektivnění lokální integrační politiky a praxe (s ohledem na dva nejpravděpodobnější budoucí scénáře vývoje města Prahy týkající se přítomnosti CTZ). Tato doporučení budou následně zahrnuta do existujících strategických materiálů města. Tento plán byl vytvořen na základě výsledků hodnocení města Prahy, jehož cílem bylo přispět ke komplexnímu porozumění integrační politiky hl. města Prahy, k identifikaci efektivní a udržitelné integrační politiky a praxe, ale také problémů a témat, kterými je potřeba se zabývat, aby byla zajištěna hladká integrace CTZ.

    Tisková zpráva INTEGRA – Nedostatečná informovanost brání úspěšné integraci cizinců

Info-grafiky – základní informace situaci migrantů v Praze:

Multikulturní centrum Praha z. s. (MKC Praha) přinášelo v posledních třech letech díky projektu „Na práce v ČR“ českým městům unikátní nástroj k usnadnění strategického plánování v této oblasti – integrační workshop. Jeho prostřednictvím se projekt snažil pomoci obcím vybudovat integrační infrastrukturu za využití potenciálu všech aktérů i již existujících opatření. V rámci projektu proběhlo celkem osm workshopů ve velmi rozdílných obcích a městských částech od milionového hlavního města až k městečku Žlutice s necelými 2500 obyvateli. Na integračním workshopu se setkávali lidé ze čtyř hlavních sfér: představitelé města a městských organizací a škol, zástupci neziskových organizací, zaměstnanci institucí státní správy a v neposlední řadě také zástupci samotných cizinců. Výsledkem společné práce byl vždy strategický dokument, který mapuje situaci v klíčových oblastech a navrhuje konkrétní opatření pro zlepšení situace.

Tento dokument se snaží ve velmi stručné podobě představit z těchto workshopů několik hlavních poučení, která mohou být užitečná i pro jiné obce, jež se potýkají s otázkou správného přístupu
k migrantům a jejich integraci. Vzhledem ke skutečnosti, že správná řešení musí vždy nezbytně vycházet z konkrétní situace v dané obci, nejedná se o návod, co se má dělat, ale spíše o určení prvních kroků důležitých pro reálné mapování situace a získání orientace v ní. Manuál má formu „check listu“ a vychází z pracovních materiálů, které používal realizační tým projektu MKC Praha v přípravné fázi workshopu pro mapování situace.