Úvod O nás Strategické dokumenty a analýzy Koncepce HMP a akční plány

Koncepce HMP a akční plány

Česká republika se ve své Strategii migrační politiky zavázala zajistit občanům klidné soužití s cizinci a díky účinné integraci zabránit vzniku negativních sociálních jevů. Toho by mělo být dosaženo tím, že bude udržovat a rozvíjet proaktivní integrační politiky na národní, regionální i lokální úrovni. Právě na regionální a lokální úrovni se své role ujímá MHMP k naplňování cílů, které si tato strategie předsevzala. Cílů, jako podpora začleňování cizinců s respektem k jejich důstojnosti nebo zajištění dostatečné informovanosti cizinců i veřejnosti o otázkách migrace, uprchlictví a integrace cizinců.

...VÍCE

Dalším ze strategických dokumentů s platností pro celou ČR, z nichž pro Prahu vyplývají vodítka pro integrační úsilí, je aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – ve vzájemném respektu. Podle ní je úkolem integrační politiky vytvářet cizincům podmínky pro jejich začlenění do společnosti a vyvolávat a podporovat jejich aktivní participaci. Zároveň se v ní předpokládá osvěta majority zaměřená na poznávání života cizinců, kultury a zvyklostí zemí jejich původu. Oboje se v kontextu Prahy promítá do priority Koncepce Soužití.

Zatímco národní Koncepce integrace cizinců zdůrazňuje zapojení občanské společnosti i státních institucí na národní, regionální a lokální úrovni, pražská Koncepce k tomu přidává v prioritě Mnohostranné spolupráce i mezinárodní úroveň. Spolupráce se zahraničními partnery pomáhá přenosu dobré praxe od těch, kteří čelí obdobným výzvám a již nalezli funkční řešení. Navíc mnohé problémy mají nadnárodní charakter a je efektivnější koordinovat jejich řešení i s partnery v zahraničí.

Národní koncepce integrace předpokládá diversifikované financování integrace, budování kapacit státní správy a zvyšování interkulturních kompetencí pracovníků zapojených organizací. Pracuje dále i s intervencí mimo jiné založenou na datech jako analýzy života jednotlivých komunit, sídelní segregace, postavení žen-migrantek ve společnosti, bariér integrace, či indikátorech integrace. Posilování kapacit, diverzifikaci zdrojů a politiky založené na datech a důkazech pražská Koncepce integruje v jedné průřezové prioritě, Institucionální zázemí a infrastruktura.

Podpora vzdělávání v interkulturních kompetencích pro efektivní komunikaci mezi cizinci a majoritou se promítá i do priorit Vzdělávání a Služby pro migranty. V těch je cílem na jedné straně zlepšit připravenost poskytovatelů služeb a vzdělávacích zařízení s klienty efektivně jednat (jazykové a interkulturní kompetence, zázemí, kapacity) a na druhé straně zvyšovat kapacity klientů tyto služby využívat (informovanost, dostupné poradenství, schopnost dorozumět se v českém jazyce).

Praha jakožto region s největším počtem i podílem cizinců na obyvatelstvu přirozeně soužití s cizinci a jejich integraci řeší ve svých vlastních koncepčních materiálech. V roce 2000 byl vytvořen komplexní programový dokument formulující představu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji města: Strategický plán hlavního města Prahy. Vizí strategického plánu od začátku byla a stále je sociální soudržnost města. A to ať už posilováním vzdělávání jako nástroje integrace, podporou sociální integrace rozvojem komunitní- ho života nebo lepším zapojením do trhu práci a posilováním služeb, které cizinci využívají. Strategický plán je každých osm let aktualizován a Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců tak již vznikala synergicky se Strategickým plánem a jeho aktualizacemi.

Ve vztahu k současně platné verzi Strategického plánu (aktualizace 2016) reaguje Koncepce na jeden z jeho strategických směrů (Soudržná a zdravá metropole), neboť jej spolu s akčními plány, tedy podřízenými strategickými dokumenty, rozpracovává s cílem integrovat děti cizinců i dospělé cizince prostřednictvím vzdělávání, institucionálně podporovat služby pro cizince a zapojit majoritu do integračního procesu. V oblasti strategického cíle územní soudržnosti by měla napomáhat Koncepcí rozpracovaná mnohostranná spolupráce a učení se z pozitivních i negativních zkušeností z jiných států, které budou bránit vzniku segregovaných a separovaných lokalit.

Vzhledem k tomu, že cíle v integraci cizinců v Praze se prolínají s politikami v různých oblastech, je toto téma z různých pohledů a v různé míře reflektována v řadě dalších strategických dokumentů hlavního města Prahy. Oblast vzdělávání cizinců a dětí a žáků s OMJ a příslušná opatření korespondují úzce s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020–2024. Opatření v oblasti dostupnosti sociálních služeb pro cizince a identifikace potřeb této cílové skupiny je zase provázána se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021. Opatření na podporu vzájemného soužití majority, národnostních menšin a cizinců, a prevence xenofobního chování reagují také na potřeby vyjádřené v Koncepci prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021.

...MÉNĚ

Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) je úřad pověřený veřejnou správou, jeho činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb občanům hlavního města Prahy. Jedná se o obecní a krajský úřad hlavního města Prahy. Více o působnosti Magistrátu naleznete v části Úřady této webové stránky. Jednou z oblastí, kterou se Magistrát také zabývá je oblast integrace cizinců.

Působení v této oblasti se řídí Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců 2022-2027, která je výsledkem společné práce desítek zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, státních organizací, neziskových organizací a migrantů. Pražská koncepce je shrnutím historie, popisem současného stavu v jeho celém kontextu, ale především souborem návrhů pro oblast integrace cizinců na území hlavního města Prahy do budoucích let. Koncepce byla schválena Radou a Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Současná pražská koncepce definuje pět základních priorit integrace a příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout. Konkrétní kroky pro realizaci priorit jsou každoročně rozpracovány v akčních plánech pražské koncepce. Každé z doporučení obsahuje i výčet aktérů, kteří by se měli na jejich realizaci podílet. Předpokladem pro naplňování pražské koncepce je aktivní účast a spolupráce tvůrců politik, odborníků z praxe i obyvatel hlavního města Prahy včetně migrantů. Flexibilně reaguje na zjištěné problémy a odpovídá potřebám obyvatel Prahy. Pro některá navrhovaná doporučení je zapotřebí dostatečná finanční podpora, ale u mnohých stačí pouze lepší koordinovanost a vzájemná spolupráce. Oblast integrace cizinců je důležitou prioritou hlavního města Prahy, která má zároveň oporu ve vznikající Aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy.

Pražská koncepce navrhuje, jakým směrem by měla pražská integrační politika v budoucích letech směřovat, aby se Praha rozvíjela jako dynamická a moderní metropole.

Koncepce pro období 2022-2027

Hlavní město Praha je v roce 2027 otevřenou a progresivní metropolí 21. století, která reflektuje a uspokojuje potřeby a zájmy všech svých obyvatel bez rozdílu. Svou integrační politikou Praha míří nejen na migranty a svým rovným přístupem je městem svobodné a přirozené žité diverzity.

Díky své různorodosti a otevřenosti Praha prosperuje a je kvalitním místem pro život všech Pražanů.

Koncepce hl.m.Prahy pro oblast integrace cizinců

Praha Metropole všech, 2022-2027

Cizinci dnes tvoří přibližně pětinu obyvatel hlavního města Prahy a žije zde takřka třetina všech cizinců pobývajících na území celé ČR. Migrace cizinců do hlavního města s sebou nese nepopiratelné výhody, ovšem takřka permanentně narůstající počet cizinců, kterého jsme od revoluce v roce 1989 svědky, s sebou samozřejmě nese určitá rizika, kterým je třeba aktivně předcházet. Tato Koncepce se tak ve svých prioritách zaměřuje nejen na další využití a rozvoj potenciálu zahraniční migrace, ale i na prevenci a řešení rizikových faktorů, které jsou s tímto fenoménem spojené.

Jedním z klíčových dlouhodobých cílů a potřeb ve vztahu k cizinecké populaci žijící v Praze je strategický mainstreaming, tedy průřezové pokrytí „cizinecké agendy“ napříč relevantními městskými strategiemi a s tím spojená potřeba posílení kapacit pracovníků relevantních odborů a organizací HMP pro práci s cizinci. Toto úsilí jednoznačně koresponduje s trendy, které se již dříve prosadily v jiných evropských městech s výraznější populací cizinců, kde se různé odbory přirozeně věnují v rámci své běžné agendy právě i situaci cizinců a oddělení či odbor pověřený přímo integrací cizinců představuje pro další městské odbory či organizace podpůrnou a koordinační úlohu.

Koncepce se přirozeně nadále zaměřuje i na další zpřístupňo vání veřejných služeb a obecně organizací HMP cizincům a to jednak cestou zvyšování kompetencí pracovníků ve veřejných a sociálních službách a jednak i zvyšováním informovanosti samotných cizinců o dostupných službách a organizacích v oblasti vzdělávání, kultury, volného času atd. Koncepce tím má řešit nejen otázku sociální soudržnosti, ale i problematiku prevence sociopatologických jevů plynoucích z nedostatečné informovanosti cizinců a nedostupnosti služeb, na něž mají dle zákona nárok.

Ve vztahu k městským částem má Koncepce především doporučující a podpůrnou roli. Praha si stanoví za cíl metodicky i finančně podporovat rozvoj integrace na lokální úrovni a rozvíjet informovanost politické reprezentace i odborů a organizací MČ o situaci v oblast migrace a integrace a sdílet příklady dobré praxe v integrační politice městských částí. Koncepce dále cílí na rozvoj mechanismů na přímější zapojení cizinců do samotné implementace a plánování integračních opatření, protože hlas zástupců této cílově skupiny je pro správné nastavení a vyhodnocení jednotlivých opatření nezastupitelný. Obecně je jedním z cílů Koncepce i posílení vzájemné mezisektorové spolupráce mezi aktéry, kteří sdílí zájem o cizineckou problematiku a je tedy žádoucí zajistit nejen vzájemnou informovanost, ale i rozvíjet nové formy spolupráce, jež mohou podpořit aktivity Prahy v oblasti integrace cizinců.

Koncepce přirozeně potvrzuje, že Praha bude nadále rozvíjet dobré praxe v oblasti vzdělávání, a to jak dětí, tak i mládeže. Bude pokračovat a dále se systematizovat podpora pro školy i samotné děti a rodiče v rámci základního a mateřského školství, v němž se bude třeba adaptovat i na nový systém jazykové přípravy spuštěný v roce 2021 MŠMT. Ve vztahu ke středním školám, které jsou zřizované přímo HMP a které jsou předstupněm adekvátního profesního uplatnění, je zcela zásadní předcházet školní neúspěšnosti cizinců či mládeže s OMJ spočívající mnohdy jen v jazykové bariéře, kterou je ovšem možné překonat a zajistit tak kvalitní podmínky pro další uplatnění ve společnosti. Koncepce se proto bude intenzivněji zaměřovat i na oblast středoškolského vzdělávání a saturování potřeb škol i samotných studentů s OMJ.

Jedním z ústředních cílů Koncepce je i podpora tolerantního soužití majoritní společnosti a cizinců. S ohledem na často negativní či obranný veřejný diskurz ve vztahu k cizincům a migraci, je nezbytné, aby Praha v této oblasti aktivně komunikovala s širokou veřejností a rozvíjela tak informovanost majority a prostřednictvím otevřené společenské debaty o migraci a integraci posilovala společenskou soudržnost a vzájemné porozumění ve stále národnostně i nábožensky diverzifikovanější společnosti hlavního města Prahy.

Předkládaná Koncepce je v souladu s vládní Aktualizovanou koncepcí integrace cizinců 2016 – Ve vzájemném respektu. Její detailní rozpracování včetně harmonogramu plnění aktivit jednotlivých opatření a finanční náročnosti bude součástí dvouletých navazujících akčních plánů.

Vize popsaná pěti vzájemně propojenými strategickými cíli podle toho, jakou bychom Prahu chtěli mít a jakou Prahu potřebujeme, má-li se nám v ní všem žít dobře.

Praha má systémový přístup k implementaci a rozvoji integrační politiky. Koordinovaný přístup je pro úspěch zásadní. Instituce a orgány zodpovědné za implementaci potřebují vědět, co mohou a mají dělat, mít na to zdroje a kvalitní informace potřebné k rozhodování.
Praha, její úřady a organizace jsou otevřené a přístupné všem Pražanům a jsou aktivně propojené s dalšími aktéry. Integrace je mnohostranný proces a pro jeho úspěch je potřeba tyto strany zapojit. K tomu instituce potřebují podporu v kompetencích, možnost učit se od jiných, a ostatní strany příležitost aktivně se zapojit.
Praha zajišťuje dostupnost sociálních a veřejných služeb všem svým obyvatelům. Poskytovatelé služeb potřebují kapacity ke komunikaci se svými klienty i v jiných jazycích a mít zpětnou vazbu k potřebám klientů, aby mohli pružně reagovat. A klienti zas musí vědět, jaké podpory mohou využít.
Praha zajišťuje plnohodnotný a rovný přístup ke vzdělávání všem svým obyvatelům. Stejně jako je dostupnost služeb klíčová pro integraci dospělých, je inkluzivní vzdělávání zásadní pro integraci dětí. S rostoucím počtem dětí a žáků pocházejících z odlišného prostředí rostou i nároky na školy a jejich zřizovatele. A ti potřebují podporu kapacit a dovedností se s touto výzvou vypořádat.
Praha se otevřeně hlásí ke své vizi Praha – metropole všech a aktivně rozvíjí společenskou soudržnost. Aby Praha byla jednou, živoucí komunitou, je potřeba předcházet předsudkům na jedné straně a uzavírání se do vlastních komunit na druhé straně. K tomu je zapotřebí podporovat rozvoj občanské společnosti a komunikovat sdílené hodnoty.

Ke stažení:

English version:

Akční plány

Současná pražská koncepce definuje pět základních priorit integrace a příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout. Konkrétní kroky pro realizaci priorit jsou každoročně rozpracovány v akčních plánech pražské koncepce. Každé z doporučení obsahuje i výčet aktérů, kteří by se měli na jejich realizaci podílet.

Předpokladem pro naplňování pražské koncepce je aktivní účast a spolupráce tvůrců politik, odborníků z praxe i obyvatel hlavního města Prahy včetně migrantů. Flexibilně reaguje na zjištěné problémy a odpovídá potřebám obyvatel Prahy. Pro některá navrhovaná doporučení je zapotřebí dostatečná finanční podpora, ale u mnohých stačí pouze lepší koordinovanost a vzájemná spolupráce. Oblast integrace cizinců je důležitou prioritou hlavního města Prahy, která má zároveň oporu ve vznikající Aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy.