Úvod Kontakty Bezplatné tlumočení a doprovody

Bezplatné tlumočení a doprovody

Neumíte ještě dobře česky a potřebujete se jako cizinec zorientovat v ČR a v Praze?

 

Využijte bezplatnou odbornou pomoc v jazyce, kterému rozumíte! 

 

Kontaktujte telefonicky nebo e-mailem interkulturního pracovníka (v dostatečném časovém předstihu, např. 3 dny předem).

 

S čím vám může pomoci?

  • Doprovodí vás do veřejné instituce (na úřad, do školy, k lékaři..) a pomůže vám se tam domluvit.
  • Pomůže vám se zorientovat v českém prostředí a poskytne vám základní informace o životě v ČR a v Praze (např. o pobytu cizince v ČR, o podmínkách zaměstnání, o vzdělávání, o zdravotní péči či o sociálním systému…)
  • Poradí vám, na koho se obrátit při řešení Vašich záležitostí (předá kontakty na právníky či sociální pracovníky, kteří poskytují pomoc a poradenství zdarma, kontakty na veřejné instituce, či neziskové organizace a další).
  • Doporučí vám možnosti, jak se co nejrychleji naučit česky a porozumět české kultuře.

 

Seznam interkulturních pracovníků

 

 

 

Interkulturní práce a interkulturní pracovníci

Interkulturní práce je v českém prostředí stále ještě novinkou, která se nicméně rychle a profesionálně rozšiřuje a využívá se při navázání efektivní komunikace mezi zástupci majoritní společnosti a migranty. V této kapitole se dozvíte, co přesně je interkulturní práce a v jakých situacích můžete využít služeb interkulturního pracovníka a kam se obrátit pro bezplatnou pomoc. Naleznete zde také seznam interkulturních pracovníků členěný podle jednotlivých jazyků.

 

Na interkulturní pracovníky se můžete obrátit, pokud potřebujete zprostředkovat komunikaci s druhou stranou nebo například chcete mediovat (tedy nestranně moderovat) konflikt (potřebujete pomoci objasnit nějaké nedorozumění) mezi vámi a druhou stranou.

Cílem interkulturní práce je zajistit profesionální služby v rámci pomáhajících profesí a v rámci služeb veřejných institucí, které napomohou odbourávat jazykové a sociokulturní bariéry mezi majoritou a migranty, přispějí k efektivní komunikaci v interkulturním prostředí a k odbourávání neprofesionálních zprostředkovatelských služeb pro migranty, které často hraničí s vykořisťováním. Interkulturní pracovníci nejsou explicitně definováni jako sociální služba, nicméně v roce 2014 byl realizován první vzdělávací kurz specificky nastavený na vzdělávací potřeby interkulturních pracovníků s názvem Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům.

...VÍCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá profesi interkulturního pracovníka velmi vážně, a proto chce profesi zahrnout do odpovídajícího zákona o sociálních službách a zajistit jí další kvalifikační kurzy.

Hlavní město Praha tuto profesi také podporuje nejen prostřednictvím grantů, ale poskytuje i dotace na samotnou interkulturní práci v rámci Integračního centra Praha, o .p. s.

...MÉNĚ

 

Jak najít interkulturního pracovníka?

Integrační centrum Praha, o.p.s. a vybrané nevládní neziskové organizace dlouhodobě nabízí služby interkulturních pracovníků, kteří poskytují své služby v několika jazycích. Seznam jejich interkulturních pracovníků rozdělený podle jazyků spolu s jejich kontakty naleznete zde.

 

Služby interkulturních pracovníků jsou placené, neboť se jedná o běžné zaměstnání, ale výše uvedené organizace je poskytují ZDARMA.

Odkazy:

 

Komunitní tlumočení a komunitní tlumočníci

Tlumočení je součástí lidských životů od chvíle, kdy se lidská společenství začala dorozumívat artikulovanou řečí. Jazyková rozmanitost je na jedné straně bohatstvím různých pohledů na svět, na straně druhé představuje i praktické překážky v komunikaci. Komunitní tlumočníci překonávají nejen jazykovou odlišnost, ale také umí zacházet s kulturními rozdíly.

 

Překonávání jazykové bariéry

Pokud přicházíte do nového prostředí, ve kterém se mluví jiným jazykem, narážíte každodenně na jazykovou bariéru. Každá komunikace je obtížná. V lepším případě potkáte někoho, kdo rozumí vaší řeči nebo dalšímu jazyku, který ovládáte, a pomůže vám dorozumět se. Řadu situací však musíte vyřešit s lidmi, kteří váš mateřský jazyk neznají.

V moderních společnostech je běžná instituce tlumočníků, kteří pomáhají řešit situace, kdy je nezbytné, aby si dvě strany porozuměly. Často se využívají v oblasti obchodu, práva, setkání s mezinárodním zastoupením a podobně. Tlumočnické služby jsou v takových případech investicí zajišťující dobrý výsledek jednání (nenarušený jazykovou bariérou).

Komunitní tlumočníci překonávají nejen jazykovou odlišnost, ale také umí zacházet s kulturními rozdíly, které často pobyt v novém prostředí ztěžují. Komunitní tlumočníci prošli odbornou přípravou v tlumočení, ale v případě potřeby dokážou vystoupit z tlumočnické role a vysvětlit některá specifika a předejít potenciálnímu konfliktu.

 

Jak řešit každodenní situace?

Pokud dlouhodobě žijete v zemi, kde se hovoří odlišným jazykem, řešíte každodenně situace, které jsou důležité a závažné, ale nejspíš si nebudete moci ve všech případech dovolit platit komerčního tlumočníka. Komunikujete s řediteli a učiteli ve škole, chodíte na úřady, docházíte k lékaři. V takových případech by vás mohlo zajímat komunitní tlumočení.

Komunitní tlumočení jako služba

Komunitní tlumočení je služba, kterou v posledních letech rozšířily neziskové organizace, které podporují migranty v jejich integraci. Komunitními tlumočníky se nejčastěji stávají migranti, kteří v Čechách žijí již delší dobu, umí dobře česky, avšak umí dobře i svůj mateřský jazyk, rozumí potřebám lidí, kteří přicházejí do Čech ze zahraničí a orientují se v nejčastějších situacích, kdy je třeba překonávat jazykovou bariéru.

 

Výhody komunitního tlumočení

Výhodou komunitního tlumočení je, že se komunitní tlumočníci dobře orientují jak v české kultuře a reáliích, tak v kultuře a reáliích zemí svých klientů. Jsou též dobře seznámeni s příslušnou legislativou, fungováním státní správy a fungováním důležitých institucí. Disponují potřebnými kontakty.

Důležitou kvalitou komunitních tlumočníků je velká interkulturní citlivost. Vědí, že některé věci se nedají jednoduše přeložit, protože v té druhé kultuře neexistují a často je nutné překlad rozšířit o oboustranné vysvětlení.

Komunitní tlumočník je nestranný a nezávislý. Není to advokát, který by prosazoval pouze zájmy svého klienta. Jeho úkolem je nestranně zprostředkovávat vzájemné porozumění. Proto v něj mají pracovníci českých institucí důvěru. Uplatňují se zejména ve zdravotnictví, školství a na úřadech.

Jak najít komunitního tlumočníka?

Komunitní tlumočníci často spolupracují s některými organizacemi, které pomáhají migrantům s jejich integrací.

Služby tlumočníků mohou být v určitých případech hrazeny ze státních dotací, či jiných grantů.

Odkazy: