Úvod Potřebuji řešit Zaměstnávání cizinců v České republice Základní informace o zaměstnávání cizinců v ČR

Základní informace o zaměstnávání cizinců v ČR

Pracovní smlouva

Našel jsem práci, chci uzavřít pracovní smlouvu

Pracovní smlouva musí být uzavřena vždy písemně! Podepíšete-li se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, vznikne mezi vámi tzv. pracovní poměr. Vždy vyžadujte po zaměstnavateli vlastní vyhotovení pracovní smlouvy a podepisujte pouze smlouvu, které rozumíte! Pečlivě si uschovejte veškerou dokumentaci!

Jste cizinec a potřebujete přeložit a vysvětlit obsah své pracovní smlouvy nebo ji před podpisem zkontrolovat? Využijte bezplatné právní poradenství  integračních center a nevládních neziskových organizací.

Co musí smlouva obsahovat?

Pracovní smlouva musí obsahovat: 1) druh práce – co budete pro zaměstnavatele vykonávat, 2) kde budete pracovat a 3) kdy začnete pracovat. Pokud některý z těchto údajů chybí, je pracovní smlouva neplatná a pracovní poměr nevznikne. Toto pravidlo platí jak pro občany ČR, tak pro cizince.

Je ve vašem vlastním zájmu, aby smlouva dále obsahovala informace:

  • o pracovní době – od kdy do kdy budete pracovat,
  • o výši mzdy a kdy vám bude vyplácena,
  • zda budete mít zkušební dobu,
  • jakým způsobem vám bude zaměstnavatel případně kompenzovat práci přesčas,
  • o počtu dní dovolené,
  • za jakých podmínek budete vysíláni na pracovní cestu apod.

Smlouva na dobu určitou/neurčitou

Dále se ve smlouvě uvádí, na jak dlouhou dobu je uzavírána. Pokud není údaj uveden, má se za to, že je na dobu neurčitou. Zaměstnavatel vám může dát smlouvu na dobu určitou pouze třikrát po sobě (vždy nejdéle na dobu tří let), poté musíte dostat již smlouvu na dobu neurčitou (s výjimkou sezónních pracovníků).

Pracovní doba

Plný pracovní úvazek činí v ČR 40 hodin týdně. Můžete se zaměstnavatelem domluvit na práci na částečný úvazek, nicméně se zkrácením úvazku dochází i ke zkrácení mzdy.

O začátku a konci pracovní doby a rozvrhu jednotlivých směn rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen vyhotovit písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance zpravidla dva týdny dopředu.

Pokud se zaměstnanci střídají vzájemně po 12 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě, jedná se o dvousměnný pracovní režim. Pokud se však zaměstnanci střídají po 8 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě, jedná se o třísměnný pracovní režim.

Maximální délka jedné směny je 12 hodin (v případě mladistvých zaměstnanců 8 hodin).

V továrnách se můžete setkat s trojsměnným provozem, v obchodech zase se střídavým krátkým a dlouhým týdnem.

Mzda

V pracovní smlouvě je obvykle uvedena tzv. hrubá mzda, ze které ještě musíte odečíst daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění. V roce 2024 činí při plném pracovním úvazku minimální hrubá mzda v roce 18 900 Kč. Konkrétní výše mzdy včetně odečtů je uvedena na vaší výplatní pásce. Podle zákona tedy nemůžete pracovat za nižší mzdu. Mzda je vyplácena zpravidla jednou měsíčně. Vyplácí se vždy následující měsíc zpětně za měsíc předchozí.

Pokud vám jakožto cizinci zaměstnavatel vyplácí oficiálně jen část mzdy, hrozí, že nebudete moci prokázat potřebnou výši příjmů pro vaše další žádosti o povolení k pobytu. Zákon také stanoví, že v případě zaměstnanecké karty musí být vaše mzda alespoň ve výši minimální mzdy. A pokud žijete v ČR trvale, promítne se váš příjem i do výše vaší penze.

Zkušební doba

Se svým zaměstnavatelem si můžete, ale nemusíte, domluvit v pracovní smlouvě tzv. zkušební dobu. Zkušební doba slouží k tomu, abyste si vyzkoušeli, zda vám práce vyhovuje a lze ji stanovit nejdéle na dobu 3 měsíců (6 měsíců u vedoucích pracovníků). Pokud s prací nejste spokojeni, můžete kdykoliv během zkušební doby skončit. Stejně tak však může během ní i zaměstnavatel ukončit váš pracovní poměr bez udání důvodu.

Ve zkušební době můžete dostávat tzv. nástupní plat, který bude po jejím uplynutí zvýšen.

Někteří zaměstnavatelé požadují, aby pro ně zaměstnanci pracovali nejprve „na zkoušku“ (nebo aby se zaučili) bez pracovní smlouvy a bez nároku na odměnu. Tento postup je v rozporu se zákonem!

Více informací nalezenete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci v sekci Pracovněprávní minimum pro cizince.

Ztráta a změna práce

Kdy mě může zaměstnavatel propustit?

Pokud by vás chtěl zaměstnavatel propustit, může tak učinit pouze ve velmi úzce vymezených případech. Výpověď vám může dát, pokud například ruší vaše pracovní místo, nebo pokud přestanete splňovat kvalifikační předpoklady na vaši pracovní pozici, nebo pokud budete opakovaně porušovat pracovní povinnosti a on vás na to písemně dvakrát upozorní (například když přijdete do práce opakovaně pozdě). Okamžitě zrušit váš pracovní poměr může pouze v případě, že hrubě porušíte pracovní kázeň (například přijdete do práce opilí). Váš pracovní poměr také může skončit vypršením nebo odnětím povolení k pobytu.

Pokud jste propuštěni bez vlastního zavinění (například při reorganizaci), máte nárok na odstupné.

Pracovní zvyklosti a návyky se mohou v České republice velmi odlišovat od zvyků ve vaší zemi. Dochvilnost je velmi zásadní pro váš dobrý vztah se zaměstnavatelem, nedochvilnost může mít i dopady na vaše setrvání v zaměstnání. Stejně tak se obecně netoleruje žádný alkohol na pracovišti. Zeptejte se zaměstnavatele nebo nových kolegů na další zvyklosti a pravidla.

Jak mohu jako cizinec v ČR odejít z práce?

Pokud chcete odejít z práce, nemusíte k tomu mít žádný zvláštní důvod, postačí se zaměstnavatelem podepsat tzv. dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které si stanovíte, kdy odejdete. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí, můžete podat výpověď. V tom případě vám začne běžet výpovědní lhůta, která trvá dva měsíce.

Tuto lhůtu ale musíte počítat od prvního dne následujícího měsíce. Nejlépší je tedy podat výpověď ke konci kalendářního měsíce.

Pokud chcete změnit práci, vše naplánujte dopředu. Dokud v České republice nemáte ještě trvalý pobyt, je zapotřebí si uvědomit, že se ztrátou zaměstnání můžete přijít také o účel pobytu v České republice z hlediska pobytové legislativy! V případě potřeby využijte služeb bezplatného sociálního poradenství Integračního centra Praha a nevládních neziskových organizací.

Změna zaměstnání u cizinců a ve vztahu k Ministerstvu vnitra ČR

Pokud jste cizinec se zaměstnaneckou kartou a chcete změnit zaměstnavatele, musíte Ministerstvu vnitra ČR (Odboru azylové a migrační politiky) podat oznámení o změně. Oznámení změny učiníte na zvláštním formuláři (u formuláře je potřeba vyplnit všechny kolonky) a přiložíte potřebné doklady (doklad o existenci zaměstnání, resp. datu jeho skončení; pracovní smlouvu a prohlášení zaměstnavatele, že budoucí zaměstnanec má pro výkon práce požadovanou kvalifikaci). Na novém pracovním místě můžete začít pracovat, až když ministerstvo změnu schválí.

Oznámení musíte podat nejpozději 30 dnů před plánovanou změnou, a to ještě během trvání stávajícího pracovního poměru. Pokud pracovní poměr již skončil, pak nejpozději do 60 dnů ode dne jeho skončení. Ministerstvo vám i zaměstnavateli musí bezodkladně (nejpozději do 30 dnů) doručit oznámení o tom, jestli změnu povoluje nebo nepovoluje. Ministerstvo již nevydává rozhodnutí, ale pouze informaci, zda bylo oznámení v pořádku a že lze pracovat na novém místě. V případě, že nedojde ke schválení změny ze strany ministerstva, hledí se na oznámení jako kdyby nebylo podáno, což znamená, že u nového zaměstnavatele nemůžete začít pracovat. V takovém případě vyhledejte neprodleně bezplatné právní poradenství, protože to může vést u cizince až ke ztrátě pobytu a bylo by třeba opustit ČR.

Nastoupit na nové místo můžete za splnění dvou podmínek: 1) nastal den, který byl označen jako den nástupu ve formuláři, a zároveň 2) ministerstvo Vám nebo zaměstnavateli již oznámilo, že můžete změnit zaměstnání.

Po dobu, kdy nejste zaměstnáni si musíte jako cizinci hradit komerční zdravotní pojištění!

Cizinci s volným vstupem na trh práce změnu neoznamují, ale pouze ohlašují (použije se jiný formulář a není potřeba čekat na schválení od ministerstva) a to do 3 dnů ode dne, kdy nastane.

Cizinci, kteří jsou držitelé modré karty musí v prvních 2 letech žádat o souhlas se změnou zaměstnavatele či pracovní pozice, a sice do 3 dnů od chvíle, kdy nastala.

Podrobnější informace ke změně zaměstnání cizinců naleznete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci a  zaměstnaneckým kartám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Evidence na úřadě práce

V případě, že nejste zaměstnaní nebo zaměstnání ztratíte a splňujete zákonem dané podmínky, můžete se evidovat na Úřadu práce, který nabízí podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy a zprostředkovává nabídky práce. Na konkrétní úřad práce se registrujte dle místa vašeho bydliště!

Více informací najdete na webových stránkách www.uradprace.cz.

Na co mám jako zaměstnanec nárok?

Za práci přesčas, noční práci, práci o víkendu a práci ve státní svátek máte nárok od zaměstnavatele na příplatky. Případně si můžete vzít náhradní volno.

Jako zaměstnanec v pracovním poměru máte nárok dle zákona na 4 týdny dovolené, kdy je vám placena vaše smluvená mzda (po odpracování 60 dnů).

Se zaměstnavatelem se také můžete dohodnout na výkonu práce na zkrácený pracovní úvazek. Vaše mzda bude odpovídat tomuto zkrácenému pracovnímu poměru.

V případě, že nemůžete chodit do práce kvůli nemoci, potvrdí vám lékař potvrzení o pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenskou, což znamená, že i po dobu pracovní neschopnosti dostáváte část své mzdy.

Zaměstnavatel musí dále omluvit ženu, která je na mateřské dovolené. Ta trvá celkem 28 týdnů.

Máte-li nemocné dítě, můžete s ním zůstat doma a pečovat o něj.

Nebojte se zedoptat na všechna svá práva a nároky, pokud jste jako cizinec v pozici zaměstnance. Měli byste mít rovnocenné podmínky jako ostatní zaměstnanci. 

Podrobnější informace o vašich zaměstnaneckých právech naleznete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci a na webových stánkách www.cizinci.cz.

Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen za vás hradit zdravotní a sociální pojištění, které se vám strhává procentem ze mzdy, jeho část pak hradí přímo zaměstnavatel. Všichni zaměstnanci (občané ČR i cizinci) jsou účastni veřejného zdravotního pojištění.

Ověřte si u své zdravotní pojišťovny, zda za vás zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění. Je to jeho povinnost!
Kartičku zdravotního pojištění musíte mít vždy u sebe!
Pokud si nejste jako cizinci jistí o Vašich sociálních nárocích a právech, podívejte se na manuály ke stažení v různých jazycích od Centra pro integraci cizinců.

Dohody konané mimo pracovní poměr

Mimo hlavní pracovní poměr, který vzniká pracovní smlouvou, můžou také cizinci pracovat i v omezeném rozsahu na následující dohody.

Dohoda o provedení práce (DPP)

U jednoho zaměstnavatele můžete na DPP odpracovat puze 300 hodin ročně. Pokud je váš měsíční příjem na DPP vyšší než 10 000 Kč, musíte kromě daně z příjmů odvést i zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

I zde je omezen rozsah práce, pro jednoho zaměstnavatele můžete pracovat maximálně polovinu pracovní doby týdně (tedy 20 hodin). Odvádí se zdravotní a sociální pojištění stejně jako u normálního pracovního poměru.

U tohoto typu dohod nemáte nárok na dovolenou. Pokud podáte výpověď, nemáte nárok na odstupné.