Úvod O nás Hlavní město Praha a integrace Politické orgány a administrativa

Politické orgány a administrativa

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je úřad pověřený veřejnou správou, jeho činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb občanům hl. m. Prahy. Jedná se o obecní a krajský úřad hl. m. Prahy.

Základními organizačními jednotkami magistrátu jsou odbory, které se dále člení na oddělení.

Primátor/primátorka hlavního města zastupuje hlavní město Prahu navenek. Je z výkonu své funkce odpovědný/á Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Jeho postavení, pravomoci, povinnosti, odpovědnost i odměňování jsou upraveny zákonem o hlavním městě Praze.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (dále jen „zastupitelstvo“) je volený orgán a sestává z 65 zastupitelů zvolených v obecních volbách.

Rada hl. města Prahy (dále jen „rada“) má 11 členů a je volena zastupitelstvem. Rada je odpovědná za své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci rady je hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrola hospodaření. Dále ukládá Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontroluje jejich plnění. Provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem. Projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty jí předložené členy zastupitelstva, komisemi rady nebo městskými částmi. Zřizuje a ruší podle potřeby komise rady, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy.

Magistrát tvoří ředitel magistrátu a další zaměstnanci. Magistrát v samostatné působnosti hlavního města plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou. Vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům. Základními organizačními jednotkami magistrátu jsou odbory, které se dále člení na oddělení. Součástí magistrátu jsou také zvláštní organizační jednotky.

Hlavní budovu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) naleznete na adrese Mariánské náměstí 2 na Praze 1. Magistrát hl. m. Prahy má složitou organizační strukturu a dělí se do různých sekcí a služeb. Například jednotlivé sekce (Sekce finanční a správy majetku, Sekce služeb občanům a další) se dále dělí na odbory (např. odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, odbor živnostenský a občanskosprávní, odbor dopravně-správních činností, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, odbor školství a mládeže, odbor sportu a volného času nebo odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence).