Úvod Potřebuji řešit Řidičský průkaz a registrace vozidla v ČR

Řidičský průkaz a registrace vozidla v ČR

Níže se dozvíte o pravidlech řízení motorových vozidel v České republice, řidičských průkazech a také o registraci vozidla.

 

 

 

Řízení motorových vozidel v ČR a řidičské průkazy

K řízení motorového vozidla je v ČR nutné řidičské oprávnění, které se prokazuje řidičským průkazem. Vydání řidičského průkazu je závislé na úspěšném absolvování autoškoly a složení zkoušky. Kurz i zkoušku je obvykle možné absolvovat i v angličtině, němčině nebo ruštině. Při zkoušce si však musíte zajistit tlumočníka. Pro vydání řidičského průkazu musíte splňovat mimo jiné podmínku obvyklého bydliště (jako migrant mít v ČR trvalý nebo přechodný pobyt, v případě přechodného pobytu musíte v ČR pobývat nejméně 185 dní v kalendářním roce).
Řidičské průkazy vydávají příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností.

V Praze je za tuto agendu zodpovědným úřadem registr řidičů Magistrátu hl. m. Prahy. Při řízení motorového vozidla je řidič povinen mít při sobě řidičský průkaz, doklad totožnosti a doklady od vozidla k předložení případné kontrole.

 

Řidičské průkazy z EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska

Máte-li řidičský průkaz vydaný v členském státě EU nebo v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku, můžete bez dalšího průkazu řídit auto v České republice. Pokud máte v ČR obvyklé bydliště (trvalý pobyt nebo zde pobýváte alespoň 185 dní v roce), můžete, ale nemusíte si řidičský průkaz vyměnit za český.

 

Řidičská oprávnění z třetích zemí (mimo výše uvedené)

Máte-li řidičské oprávnění z jiné země, musíte nejprve zjistit, zda splňuje podmínky stanovené mezinárodními úmluvami. Konkrétně se jedná o Úmluvu o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvu o silničním provozu (Ženeva 1949). Tyto úmluvy stanoví obsahové náležitosti řidičského oprávnění.

 

Přijíždíte-li do ČR na krátkodobé nebo dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu v délce do jednoho roku, nemusíte (ale můžete) si řidičský průkaz vyměnit za český, pokud zde máte obvyklé bydliště.

Mezinárodní řidičský průkaz

V České republice můžete řídit také na základě mezinárodního řidičského průkazu. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) platí obvykle tři roky ode dne vydání.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) platí obvykle po dobu jednoho roku ode dne vydání.

 

Máte-li platný řidičský průkaz člena diplomatického personálu zastupitelského úřadu cizího státu, rovněž v ČR můžete řídit.

Výměna řidičského průkazu

Zažádat o výměnu cizozemského řidičského průkazu (vydaného státy mimo Evropskou unii) za český řidičský průkaz musí každý, kdo není příslušníkem státu Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska který má na území České republiky trvalý, nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok. O výměnu je třeba požádat do třech měsíců ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum.

Vyměnit za český řidičský průkaz lze pouze platný řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Na registru řidičů Magistrátu hl. m. Prahy je nutné se dotázat, zda váš řidičský průkaz je možné vyměnit za český, nebo zda budete muset absolvovat autoškolu a následně složit zkoušku z řízení motorových vozidel.

Žadatel o výměnu řidičského průkazu je povinen osobně (zastoupení není možné) úřadu předložit:

  • žádost o vydání řidičského průkazu – tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží žadatel u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a bar kódem, nelze ji proto kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým řidič potvrzuje správnost vytištěných údajů),
  • platný doklad totožnosti žadatele (migrant předkládá povolení k pobytu a další doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR, obvyklé bydliště je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo místo, kde se dotyčný obvykle zdržuje),
  • jednu fotografii rozměru 35 × 45 mm,
  • cizozemský řidičský průkaz.

Váš nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů.

Pro vyzvednutí řidičského průkazu můžete využít on-line registraci. Nečekejte zbytečně na úřadě a objednejte se dopředu.

 

Registr vozidel

Vozidla musí být v ČR registrována na příslušném úřadu obce. Je třeba zařídit jak registraci nově zakoupeného vozidla, tak i přepis vozidla z původního na nového majitele při prodeji.

  1. 1. června 2017 nabyla účinnosti novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která umožňuje na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného zařízení či přípojného vozidla.

Ministerstvo dopravy připravilo pro motoristy jednoduchou mapu, na níž jsou uvedeny všechny úřady obcí s rozšířenou působností, jejich adresy a kontakty. Na webu ministerstva si tak může každý vyhledat nejvhodnější místo k návštěvě registru vozidel a naplánovat si ji. Odkaz na mapu naleznete zde.

V případě přepisu starého vozidla na nového majitele se původní vlastník i nabyvatel dostaví na úřad osobně a podají žádost o zápis změny vlastníka na jednotném formuláři žádosti, k níž přiloží:

  • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní,
  • zelenou kartu (doklad o pojištění).

V případě zastoupení jedné z osob na základě písemné plné moci musí být plná moc opatřena úředně ověřenými podpisy.

 

Přepis vozidla – zápis změny vlastníka – provádí společně kupující a prodávající, nebo jeden z nich na základě úředně ověřené plné moci druhé strany. V případě, že kupující při registraci vozidla nespolupracuje, umožňuje novela platná od 1. června 2017 po uplynutí 10denní lhůty požádat o provedení změny pouze jedním z účastníků smluvního vztahu.

 

Provedená změna provozovatele či vlastníka se zapisuje do Osvědčení o registraci část II. (technický průkaz), vozidlu je vydáno nové Osvědčení o registraci část I.

Na registr vozidel Magistrátu hl. m. Prahy se můžete předem objednat online (rezervace) na datum a hodinu, kterou si sami v online systému vyberete u příslušného pracoviště.

 

Každé motorové vozidlo musí být v ČR pojištěno, jedná se o tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení, nebo také zelená karta). Vozidla dále podléhají pravidelným technickým prohlídkám a měřením emisí. Při využívání dálnic v ČR je nutné mít zakoupenou a na vozidle vylepenou dálniční známku.

 

Odkaz: