Analýzy

Analýzy HMP

Analýza byla zaměřena zejména na sociální postavení migrantů a migrantek v hlavním městě (s důrazem na interakci s majoritou a státními institucemi a také komunitní participaci) a také na zjišťování jejich potřeb a bariér v oblasti informovanosti, vzdělávání a sociálních služeb. Tematické okruhy analýzy byly zadavatelem definovány poměrně široce a podrobně. Mezi prioritní oblasti spadaly zejména následující tři oblasti:

1) Vzdělávání dětí a dospělých

  • dostupnost a využívání jazykových kurzů (základních a profesních/ specializačních);
  • dostupnost a využívání volnočasových aktivit (se zřetelem na využívání aktivit Domů dětí a mládeže hl. m. Prahy, využívání sportovních a kulturních aktivit v městských částech hl. m. Prahy);
  • komunikace a interakce mezi rodiči a školou (včetně využívání informací o vzdělávacím systému v ČR);

2) Sociální a návazné služby

  • typologie služeb a terénní sociální práce, které migranti/ky využívají;
  • identifikace (sociálních, kulturních nebo jazykových) bariér, kvůli kterým migranti/ky nevyužívají relevantní sociální služby;
  • informovanost o poskytovaných sociálních a návazných službách;

3) Informovanost a komunikace

  • typologie využívaných informací;
  • zdroje informací (identifikace využívaných informačních kanálů);
  • způsoby interakce a komunikace v neformálním styku s majoritou a jinými migrantskými skupinami (se speciálním zřetelem na místo pobytu);
  • analýza aktivní participace a případných bariér na komunitních (společenských, kulturních a sportovních) akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy.

Výstupy dalších projektů

Studie se zabývá vývojem počtu cizinců v Praze a ve Středočeském kraji, nejčastějšími zeměmi původu cizinců a rozmístěním cizinců na území hl.m.Prahy.

Analýza se zabývá cizinci a jejich ekonomickou aktivitou v ČR a v Praze, skladbou zaměstnaných cizinců podle evidence, pohlaví, státní příslušnosti a odvětví jejich ekonomické činnosti.

Záměrem analýzy bylo identifikovat problémy v přístupu k sociálním službám, kterým migranti a migrantky, případně osoby s migrační zkušeností na našem území, dlouhodobě či bezprostředně čelí, a upozornit na ně příslušné instituce a orgány, resp. odbornou veřejnost.

Analýzy městských částí HMP

Odborné publikace a manuály