Vzdělávání dětí cizinců

Rodiče jsou zodpovědní za vzdělávání svých dětí. Pokud máte děti, je dobré věnovat tomuto tématu pozornost. Vzdělávací systém v ČR má několik stupňů. Jedná se o předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a střední vzdělávání. V následujících kapitolách se dozvíte základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání.

Seznam všech škol, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení (a tedy
podléhají kontrole České školní inspekce, která kontroluje kvalitu vzdělávání a poskytovaných služeb) naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Při vyhledávání zadejte požadované parametry školy, například mateřská, základní, střední škola a místo – například Praha 1, Praha 2 apod.

Předškolní vzdělávání

Děti navštěvují mateřskou školu po dobu školního roku, který v České republice trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Před zahájením docházky do základní školy děti v ČR mohou navštěvovat jesle a následně tzv. mateřské školy (MŠ). Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok. V mateřských školách probíhá příprava na vstup do základní školy. Dlouho byla mateřská škola nepovinnou částí vzdělávacího systému. Díky nedávné změně se poslední ročník mateřské školy (pro děti ve věku od cca 5–6 let, tj. před nástupem do základní školy) ustanovil jako povinný

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a zároveň i bezplatné.

Mateřské školy mohou být buď tzv. státní (zřizované městskou částí), nebo soukromé (zřizovatelem je soukromá osoba či firma). Rozdíl se promítá především do ceny, kterou rodiče za služby ve škole pro dítě zaplatí. Zájem o umístění dětí v mateřských školách (zejména těch státních, které jsou výrazně levnější než mateřské školy soukromé) často převyšuje jejich kapacitu.

Seznamy mateřských škol v hlavním městě Praze jsou zveřejněny zde a na webových
stránkách jednotlivých městských částí. Bližší informace je možné získat i v konkrétní mateřské škole.

Mateřské školy dělají každý rok tzv. zápisy a následně pak rozhodují o přijetí dětí. Zápisy probíhají v termínu od 2. až 16. května. Rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat (viz výše). Mateřské školy mají kritéria, podle kterých posuzují, které děti přijmou a které ne. Spádová škola (škola přiřazená k adrese, na které jste přihlášeni k pobytu) přijímá přednostně děti, které bydlí v její spádové oblasti.

Zkontaktujte s větším předstihem mateřské školy v okolí vašeho bydliště a informujte se o podmínkách přijetí vašeho dítěte do mateřské školy.
Zajímá vás, jak zápis vypadá, co k němu máte přinést apod.? Podrobné informace o zápisech do jednotlivých mateřských škol můžete získat na webových stránkách mateřské školy, kterou si vyberete nebo např. na následujících webových stránkách. Zde najdete i odkazy a základní informace o mateřských školách v jednotlivých pražských městských částech.

Pokud potřebujete pomoci s výběrem mateřské školy či s formalitami souvisejícími s
přijetím dítěte do mateřské školy, neváhejte se obrátit na pracovníky  Integračního centra Praha či neziskových organizací, které se zabývají podporou migrantů v oblasti vzdělávání.

Základní vzdělávání

Žáci navštěvují školu po dobu školního roku, který v České republice trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku. Letní prázdniny trvají od 1. 7. do 31. 8.

Ve věku 6–7 let nastupují děti do základních škol. Na děti se od tohoto věku vztahuje tzv. povinná školní docházka. To znamená, že rodič je ze zákona povinen své děti přihlásit ke vzdělávání na základní škole. Povinná školní docházka trvá 9 let a vztahuje se na všechny děti, včetně těch dětí cizinců, které do České republiky přijíždějí ve věku 6–17 let a nemají dosud absolvováno 9 let školního vzdělávání.

Dle zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Na přijetí vašeho dítěte do základní školy v ČR máte ze zákona nárok. V praxi to znamená, že škola v místě vašeho trvalého bydliště, v případě cizince v místě pobytu žáka (tzv. spádová škola – škola přiřazená k adrese, na které jste přihlášeni k pobytu), musí vaše dítě cizince přijmout. Není možné, aby škola odmítla přijmout vaše dítě z jiného důvodu než kvůli naplněné kapacitě školy. V případě naplněné kapacity je třeba se obrátit na odbor školství úřadu příslušné městské části, ve které jste přihlášeni k pobytu. Ta je povinna najít pro vaše dítě místo v některé z dalších škol ve vašem okolí.

Můžete též dítě přihlásit do školy mimo svou městskou část, pokud má škola volnou kapacitu a souhlasí s přijetím dítěte.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podobně jako u mateřských škol, i před přijetím do prvního ročníku základní školy probíhá zápis. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Během zápisu se hodnotí připravenost dítěte na vzdělávání, tzv. školní zralost. Zápisy zpravidla probíhají od února a každá škola si vypisuje vlastní termíny. Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webových stránkách městské části, která základní školu zřizuje.

Většinu základních škol v hlavním městě Praze představují základní školy zřizované jednotlivými městskými částmi. Z padesáti sedmi městských částí v působnosti hlavního města Prahy jich 49 zřizuje základní školy.

Seznamy ZŠ v hlavním městě Praze jsou zveřejněny zde a na webových stránkách jednotlivých městských částí. Bližší informace je možné získat i na konkrétní základní škole.

Seznam soukromých škol naleznete např. zde.

Dítěti cizinci nesmí být odepřeno přijetí do základní školy z důvodu neznalosti českého jazyka.

Takový postup je nezákonný. V případě, že se s takovou podmínkou setkáte, obraťte se na pracovníky odboru školství místní městské části nebo na pracovníky neziskových organizací, které se věnují integraci dětí migrantů v oblasti vzdělávání.

Neznalost vyučovacího jazyka (češtiny), nebo jeho nedostatečná znalost by neměla být ve škole v České republice překážkou ve výuce. Škola by měla udělat maximum pro to, aby se vašemu dítěti dostalo odpovídající jazykové přípravy. Tato příprava může mít podobu jazykového kurzu či samostatné výuky češtiny jako druhého jazyka. Vašemu dítěti může být vytvořen individuální vzdělávací plán, díky kterému se postupně začlení do výuky. Jako doplnění jazykové přípravy ve škole můžete využít například e-learningový program společnosti META, o. p. s., který najdete zde.

Některé školy v Praze věnují nadstandardní pozornost přípravě svých žáků cizinců, tzn., že pro tyto žáky organizují nad rámec kurzy českého jazyka, doučování apod.  Tyto školy se účastní rozvojových programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a jejich seznam je možné nalézt zde.

Dále hl. m. Praha financuje přídavné kurzy českého jazyka pro cizince. Na každé městské části je určena jedna základní škola, která nabízí kurz v odpoledních hodinách. Tento kurz je přístupný i žákům jiných škol městské části. Je však potřeba si možnost zápisu do těchto kurzů předjednat s ředitelem školy. Seznam škol nabízejících tyto kurzy naleznete zde.

V případě, že dítě cizinec není dostatečně připraveno na vstup do 1. třídy, ať už z hlediska českého jazyka, nebo z hlediska školní zralosti, mohou rodiče využít možnosti zažádat o tzv. odklad povinné školní docházky o další rok a zároveň je možné přihlásit dítě do přípravné třídy. O odložení povinné školní docházky je možné požádat již při zápisu. Žádá zákonný zástupce dítěte. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (kam se rodič objednává s dítětem sám a může si školské poradenské zařízení vybrat – seznam najdete zde) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce dítěte cizince požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Střední vzdělávání 

Končí vaše dítě základní školu v ČR nebo již má základní školu ukončenou v době příjezdu do České republiky? Podpořte ho v navazujícím studiu. Střední vzdělání je v současné době považováno za minimální standard dosaženého vzdělání. Pokud bude mít vaše dítě pouze základní vzdělání, výrazně to omezí jeho možnosti pracovního uplatnění.

Nabídka středního vzdělávání je široká. Zde je přehled základních typů škol poskytujících střední vzdělávání:

  • Gymnázia – střední školy zaměřené na poskytnutí dobrého vzdělávacího základu pro studium na vysoké škole. Gymnázia jsou buď 4letá, nebo víceletá (6letá, 8letá). Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou (viz níže).
  • Střední odborné školy – střední školy, které již připravují studenty na konkrétní specializace (např. obchodní akademie, střední průmyslové školy – dopravní, elektrotechnické, chemické, stavební, dále pak střední školy pedagogické, umělecké, grafické a další). Většina odborných středních škol je též zakončena maturitní zkouškou. Specifickou střední školou je konzervatoř, na které lze studovat hudbu, zpěv či tanec. Studium na konzervatoři bývá 6leté a jejím absolvováním lze získat vyšší odborné vzdělání.
  • Střední odborná učiliště – poskytují střední vzdělání v některém z tzv. učebních oborů, které připravují na různá povolání, např. automechanik, truhlář, kuchař, číšník, mechanik elektrotechnik, zahradník, cukrář, opravář zemědělských strojů a mnoho dalších. Některé učební obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, jiné výučním listem či jinou závěrečnou zkouškou.

Při výběru školy je dobré si zjistit základní informace o škole z webových stránek a současně vybranou školu navštívit v rámci tzv. dnů otevřených dveří. Jedná se o veřejné prezentace vzdělávacích oborů přímo na školách, během kterých se můžete do školy podívat, seznámit se s prostředím, nabídkou vzdělávacích oborů, poznat vyučující a zeptat se na to, co vás zajímá.

Na veletrhu Schola Pragensis máte možnost se seznámit se středními a vyššími odbornými školami v Praze. Nezisková organizace META vám tam může pomoct s orientací na prohlídce a poskytne potřebné informace.

Odkazy:

Přehled středních škol najdete například na webových stránkách:

Přijímací zkoušky

Předpokladem pro přijetí na gymnázium, střední školu či střední odborné učiliště  v České republice je úspěšné absolvování přijímacího řízení. V případě studia na střední škole zakončeném maturitní zkouškou se jedná o složení přijímacích zkoušek v podobě didaktického testu z českého jazyka a matematiky. Tyto testy školy často doplňují dalšími testy či pohovory dle vlastního uvážení.

Pro přijímací řízení do učebních oborů může postačit výsledek předchozího studia na základní škole.

Po vykonání přijímací zkoušky vás škola vyrozumí o výsledku přijímacího řízení (může to být i zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Vzhledem k tomu, že je možné přihlásit se k přijímacím zkouškám na více škol, je nutné pro přijetí se přihlásit elektronicky nebo doručit tiskopis, kterým potvrdíte škole, že máte o studium skutečně zájem, teprve potom můžete být přijati ke studiu. Tiskopis obdržíte buď ve své základní škole nebo na odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy.

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na  střední školy a konzervatoře. 

  • NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního  přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes  webové stránky www.prihlaskynastredni.cz, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného  výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
  • NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly  podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
  • NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky  z předchozího vzdělávání.
  • NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků  přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.
  • Veškeré informace naleznete na webových stránkách  www.prihlaskynastredni.cz.

Více informací se dozvíte v článku Nové elektronické přihlašování na střední školu.

Maturitní zkouška pro cizince v ČR

Studium na střední škole v České republice bývá zpravidla zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška je završením studia a dokladem o jejím absolvování je maturitní vysvědčení. Složená maturitní zkouška je podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké škole. Pro studenty cizince, jejichž mateřským jazykem není čeština, vyžaduje příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka velké množství energie, protože výuce češtiny jako druhého jazyka není na středních školách věnováno mnoho pozornosti a zkouška je v tuto chvíli nastavena k ověřování znalostí rodilých mluvčích. Podrobné informace o podobě maturitních zkoušek najdete zde.