Úvod Novinky Nové elektronické přihlašování na střední školu

Nové elektronické přihlašování na střední školu

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na  střední školy a konzervatoře. 

  • NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního  přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes  webové stránky www.prihlaskynastredni.cz, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného  výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
  • NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly  podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
  • NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky  z předchozího vzdělávání.
  • NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků  přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.
  • Veškeré informace naleznete na webových stránkách  www.prihlaskynastredni.cz.

 

HARMONOGRAM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 31. 1. 2024 

Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, na webu školy, v DIPSY.

▼ 

Od 1. 2. do 20. 2. 2024 

Vyplníte přihlášku.  

▼ ▼ ▼ 

PROSTŘEDNICTVÍM DIPSY  na základě přihlášení identitou  občana (např. bankovní  identitou) (TUTO VARIANTU  DOPORUČUJEME) 

V PODOBĚ VÝPISU  vytištěného z DIPSY  bez přihlášení 

NA TISKOPISU,  který stanoví ministerstvo 

▼ 

Můžete vybrat až tři obory vzdělání. 

V případě, že jste k 30. 11. 2023 podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a chcete se navíc  přihlásit do oborů bez talentové zkoušky, vyplníte v nové přihlášce až pět oborů. 

Zvažte podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření  znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení. 

Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího  po nejméně preferovaný. 

Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud  jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory)  měnit až do 15. 3. 2024. 

▼ 

Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií  přijímacího řízení (scan nebo  fotografie). 

Ke každému oboru vložíte digitální přílohy dle kritérií  přijímacího řízení (scan nebo  fotografie). 

Výpis (bez příloh) vytisknete tolikrát, na kolik oborů se hlásíte.  

Přihlášku vyplníte tolikrát, na  kolik oborů se hlásíte. 

Ke každé vytisknuté přihlášce  přiložíte prosté kopie  

požadovaných dokladů dle kritérií.  

▼ 

Přihláška se automaticky odešle  do všech škol. 

Podepsaný výpis odnesete  nebo odešlete poštou do každé  z uvedených škol (a to i na obory  s talentovou zkouškou, kam jste  podali přihlášku k 30. 11. 2023).  Rozhodným datem je předání ve  škole nebo razítko pošty. 

Dozvíte se své registrační číslo (RgČ), termín a místo konání jednotných zkoušek (JPZ) a termín konání  školních zkoušek (ŠPZ). 

▼ ▼ ▼ 

Termíny konání školních zkoušek vyvěsí  ředitel školy ve škole, na webu  školy a elektronickou formou vám zašle  pozvánku s registračním číslem. 

Termíny konání školních zkoušek vyvěsí  ředitel školy ve škole, na webu  školy. Registrační číslo zjistíte ve výpisu,  termín a místo konání jednotných zkoušek  a termín konání školních zkoušek se dozvíte  v pozvánce zaslané doporučeně  na adresu uvedenou v přihlášce. 

Termíny konání školních zkoušek vyvěsí ředitel školy ve škole, na webu  školy. Registrační číslo, místo konání jednotných zkoušek a termín konání školních zkoušek se dozvíte  v pozvánce zaslané doporučeně  na adresu uvedenou v přihlášce. 

jednotné zkoušky čtyřletých oborů a nástaveb se konají 12. 4. a 15. 4. 2024; jednotné zkoušky víceletých gymnázií se konají 16. 4.  a 17. 4. 2024; školní zkoušky se konají od 5. 3. do 23. 4. 2024. 

Pokud se nemocný uchazeč do 3 pracovních dnů omluví řediteli dotčené školy, pak: náhradní jednotné zkoušky se konají 29. 4. a 30. 4. 2024, náhradní školních zkoušky se konají od 24. 4. do 5. 5. 2024. 

10. až 14. 5. 2024 

Lze se seznámit s podklady rozhodnutí. 

▼ ▼ ▼ 

Výsledky jednotných zkoušek a vyplněné  záznamové archy jsou k dispozici  v DIPSY po přihlášení.

15.5. 2024 

Výsledky prvního kola. 

Výsledky testů a vyplněné  záznamové archy jsou k dispozici  ve škole. 

Výsledky testů a vyplněné  záznamové archy jsou k dispozici  ve škole. 

▼ ▼ ▼ 

V DIPSY i bez přihlášení a ve  škole. 

V DIPSY bez přihlášení a ve  škole. 

V DIPSY bez přihlášení a ve  škole. 

▼ 

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze  do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024. 

Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená  přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit  nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky. 

▼ ▼ ▼ 

Odvolání a vzdání se práva na  přijetí podáváte osobně ve škole  nebo prostřednictvím pošty. 

Odvolání a vzdání se práva na  přijetí podáváte osobně ve škole  nebo prostřednictvím pošty. 

HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná, jako v 1. kole, pouze se nekoná (ale povinně se  zohledňuje) jednotná zkouška – bez výsledku jednotných zkoušek se nelze hlásit do oboru vzdělání s jednotnými  zkouškami. 

Do 20. 5. 2024 Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, na  webu školy, v DIPSY. 

▼ 

Do 24. 5. 2024 Vyplníte přihlášku.  

8. až 12. 6. 2024 – Konání školních zkoušek a talentové zkoušky.

▼ 

Období pro vyhodnocení přijímacího řízení: 

13.6. 2024 – Výsledky jednotných zkoušek z 1. kola školám.

14.6. 2024 – DIPSY přiřadí uchazeče do oborů.

18. až 20. 6. 2024 – Lze se seznámit s podklady rozhodnutí.

21.6. 2024 – Výsledky druhého kola.

HARMONOGRAM 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Můžete podat kolik chcete přihlášek. V jedné přihlášce uvedete vždy jen jednu školu, pokud podáváte  přihlášku do více oborů v jedné škole, uvedete tyto obory v jedné přihlášce. 

Přihlášky podáváte pouze tiskopisem (nikoli prostřednictvím DIPSY). 

Již se povinně nezohledňuje výsledek jednotných zkoušek. 

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí zasílá ředitel školy listinnou formou. 

Do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí musíte potvrdit písemně svůj úmysl vzdělávat se  v daném oboru řediteli školy. 

Do 3 pracovních dnů od doručení se můžete proti rozhodnutí odvolat. 

Do 3 pracovních dnů, kam jste potvrdili svůj úmysl vzdělávat se, se můžete práva na přijetí vzdát.