Úvod Užitečné kontakty Migrantské organizace

Migrantské organizace

Kontakt s osobami pocházejícími z rodné země, navazování nových přátelství a výpomoc mezi migranty jsou velmi důležité, a to především zpočátku, když přijedou do nové země. V ČR dlouhodobě žijící migranti si zakládají vlastní sdružení a spolky, díky nimž se setkávají, vzpomínají na svoji rodnou zemi, pořádají kulturní akce a snaží se českým spoluobčanům ukázat krásy kultury své země.

Informace o migrantských a komunitních organizacích naleznete také na webových stránkách Migrace Online, ze kterých jsme pro vás následující informace a kontakty převzali. Kontakty se mohou v průběhu času měnit, proto v případě zájmu sledujte webové stránky jednotlivých organizací. V české verzi naleznete všechny dostupné migrantské a komunitní organizace, v jazykových verzích pak naleznete překlady kontaktů organizací týkajících se pouze relevantních jazyků.

Některé uváděné organizace patří mezi tzv. národnostní menšiny. Národnostní menšina je dle českých zákonů společenství občanů ČR, kteří mají společný etnický původ, jazyk, kulturu, tradice, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu a společně usilují o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, svébytnosti jazyka a kultury. V ČR jsou tyto národnostní menšiny: běloruská, bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská. Pro národnostní menšiny vzniká nová speciální webová stránka, kde naleznou jejich příslušníci více informací. Pokud máte oficiálně zaregistrovanou organizaci v Praze a chtěli byste dát vědět svým krajanům a Pražanům o jejích aktivitách, prosím, kontaktujte nás.

Odkazy:

 

AFRIKA

Humanitas Afrika, o. p. s.

Spolek Humanitas Afrika vznikl v Praze v roce 2000 jako africko-české občanské sdružení s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. V roce 2005 sdružení ve svém sídle založilo Africké informační centrum (AIC), které široké veřejnosti nabízí služby africké knihovny a celou řadu vzdělávacích aktivit. Centrum je místem setkávání a pomáhá Afričanům žijícím v České republice při integraci do české společnosti a udržování vlastní identity a kultury. Další oblastí, ve které se Humanitas Afrika angažuje, je podpora vzdělání a rozvoje v Africe.

adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2

telefon: +420 251 560 375

e-mail: info@humanitasafrika.cz

webové stránky: www.humanitasafrika.cz

Facebook: www.facebook.com/HumanitasAfrika

 

Občanské sdružení ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE (A.B.E.T.)

adresa: Matúškova 16/975, 149 00 Praha 4 – Háje

e-mail: info@alliancebenin.cz

webové stránky: www.alliancebenin.cz

 

ARMÉNI

Arménský dům

Arménský dům je nevládní neziskovou organizací občanů ČR a cizích státních příslušníků, která vznikla dne 28. 2. 2002 a mezi jejíž základní činnosti patří integrace Arménů do české společnosti. Primárním cílem činnosti  organizace je zaměření k napomáhání všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou a k vybudování kulturně informačního klubového centra.

email: nairi@nairi.cz

webové stránky: www.nairi.webnode.cz/armensky-dum

 

Informační centrum Kavkaz – Východní Evropa

Mezinárodní nezisková organizace Informační Centrum Kavkaz – Východní Evropa vydává od roku 1999 Arménsko-evropský nezávislý časopis ORER. Dvouměsíčník pokrývá život Arménů žijících v České republice, ale i komunitní, sportovní, kulturní a politický život Arménů ve více než 30 evropských zemích a samozřejmě i v Arménii. ORER (DNY) zdůrazňuje Arménsko-evropské bilaterální diplomatické a politické vztahy. V časopisu naleznete informace o česko-arménských projektech, hospodářské spolupráci, stejně jako rozhovory s českými slavnými lidmi, vládními úředníky a veřejnými činiteli. Stránky jsou věnovány také umění a významným kulturním akcím, nově vyšlým knihám arménských a zahraničních umělců, hudebníků a spisovatelů.

adresa: Tibetská 2, 160 00 Praha 6

e-mail: info@orer.cz

webové stránky: www.orer.cz

 

ÁZERBÁJDŽÁNCI

AZER-ČECH, o. s. – Sdružení Ázerbájdžánců v ČR

Cílem sdružení je přispět k sbližování kultury a tradice mezi ázerbájdžánskou a Českou republikou, reprezentace ázerbájdžánské historie, kultury a tradice pro širokou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění, pomoc při integraci ázerbájdžánských občanů a ostatních cizinců do majoritní společnosti.

adresa: Voroněžská 19/564, 101 00 Praha 10

e-mail: info@diaspora.cz

webové stránky: www.diaspora.cz

 

BARMA

Barmské centrum Praha, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha byla založena v červnu 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Založením společnosti Barmské centrum Praha v roce 2006 bylo navázáno na dlouhodobé úsilí angažovaných jednotlivců, kteří tak budou moci nadále vyvíjet koordinovanou a nezávislou činnost. Centrum spolupracuje s dalšími nevládními organizacemi a jednotlivci na národní i mezinárodní úrovni a chce navázat na tradici přátelství mezi lidmi z Barmy a České a Slovenské republiky. Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7

e-mail: info@burma-center.org

webové stránky: www.burma-center.org

Facebook: www.facebook.com/burmacenterprague

 

BULHAŘI – národnostně menšinové organizace

Zaedno

Občanské sdružení Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých prezentuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury – například výstavy, taneční semináře, informační přednášky, soutěže, kurzy a kulturně-společenská setkání.

adresa: Kolbenova 762/6, 190 00, Praha 9 – Vysočany

e-mail: zaedno@zaedno.org

webové stránky: www.zaedno.org

Facebook: www.facebook.com/zaedno.prague

 

JUGOSLÁVIE (BÝVALÁ)

Občanské sdružení Lastavica

Lastavica znamená „vlaštovka“. Vlaštovka je sdružení občanů ne jenom z bývalé Jugoslávie. Občanské sdružení se snaží představit v České republice kulturní bohatství všech států bývalé Jugoslávie. Sdružení stimuluje rovnoprávnost mezi lidmi a snaží se o navázání spolupráce se všemi lidmi dobré vůle. Lastavica nepodporuje žádnou politickou stranu ani náboženské organizace. Respektuje a oceňuje všechny státy, které vznikly rozpadem Jugoslávie. Lastavica se vyhýbá všemu, co by její členy mohlo rozdělit, ať už se jedná o lidi, zvyky, symboly apod. Válka v Jugoslávii je ukončena a členové Lastavice neakceptují kolektivní vinu. Za válečné zločiny odpovídají váleční zločinci, nikoliv celý národ. Členové Lastavice jsou hrdí na svůj národ a respektují a oceňují všechny ostatní.

adresa: Opletalova 16, Praha 1

e-mail: info@lastavica.org

webové stránky: www.lastavica.org

Facebook: www.facebook.com/obcanskesdruzenilastavica

 

KAZAŠI

Kazachstánské kulturní centrum v České republice „Elim-aj“

Kazachstánské kulturní centrum v České republice nese název Elim-aj. Cíl sdružení spočívá v upevnění přátelských vztahů mezi občany České republiky a občany Kazašské republiky.

webové stránky: www.elim-aj.web-box.ru

LIBANONCI

Libanonský klub

Nezisková organizace sdružující libanonské občany žijící trvale či dlouhodobě v České republice i občany České republiky

e-mail: libanonsky.klub@seznam.cz

webové stránky: www.libanonsky.klub.sweb.cz

 

MAĎAŘI

Svaz Maďarů žijících v českých zemích – organizační jednotka Praha

Aktivity příslušníků maďarské národnostní menšiny v České republice organizuje zastřešující občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Nejvýznamnějším projektem této organizace jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury, kdy je maďarská kultura formou různých kulturních akcí prezentována v několika městech v ČR. Svaz Maďarů je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993.

adresa: K Botiči 2, 101 00 Praha 10

e-mail: csmmsz-praha@csmmsz.org

webové stránky: www.csmmsz.org

 

MULTI

Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z. s.

Hlavním posláním spolku je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni.

Organizace Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z. s., byla založena v říjnu 2010 z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jejím účelem bylo zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice a propagace aktivit dalších organizací v této oblasti. Postupně se z AMIGY vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu. V současné době se na činnosti organizace podílí 10 členů a 50 dobrovolníků.

AMIGA napomáhá integraci migrantů do české společnosti skrze jejich zapojení do dobrovolnické činnosti, organizuje volnočasové aktivity a zájmové kluby, pomáhá zapojit se migrantům do dobrovolnických, charitativních, municipálních a podobných aktivit apod.

adresa: Záhřebská 539/15 Praha 2  (vchod z Belgické 11)

e-mail: amiga.koordinator@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.Amiga

 

KITAP, z.s. – Tatarská a Turkická asociace v Praze

Slovo „KITAP“ v turkických jazycích znamená „KNIHA“ a spolek svým názvem symbolicky odkazuje k tomu, že kultury a tradice jiných lidí jsou jako zavřená kniha čekající na prozkoumání. Mezi cíle KITAP se řadí úsilí navazovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi migranty a majoritní společností a také navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci v oblasti národních kulturních hodnot, tradic, historie a kulturního dědictví na národní a mezinárodní úrovni. Cílem spolku je i zvyšovat informovanost veřejnosti o turkických národech, o jejich smíšené a heterogenní historii, kultuře a tradicích.

Spolek KITAP spolupracuje nejen s turkickými spolky a organizacemi, ale i s Integračním centrem Praha, aktivně se účastní multikulturních festivalů konaných v Praze a organizuje také vlastní akce, prostřednictvím kterých se snaží přiblížit veřejnosti různé světové kultury.

e-mail: kitappraha@gmail.com

webové stránky: kitapprague.blogspot.cz

Facebook: fb.com/kitappraha

 

Youth Included

Youth Included je nevládní nezisková organizace, která je volným sdružením mladých lidí, kteří chtějí poznávat nové lidi a kultury, naučit se nové věci a sdílet navzájem své dovednosti, inspiraci a novou inspiraci chtějí i získat. Jedná se o různorodou skupinu lidí, kteří pracují v oblasti vzdělávání, akademické sféry. Jde o kreativní mladé lidi z různých zemí světa, kteří žijí v Praze či jinde v České republice.

webové stránky: www.youthincluded.com

Facebook: www.facebook.com/YouthIncluded

VK: www.vk.com/public62308714

 

Východoevropský klub

Východoevropský klub je uskupení studentů Filosofické fakulty UK i dalších lidí zabývajících se areálem východní Evropy. Jeho primárním cílem je vytvoření prostoru pro studium východní Evropy a otevřenou výměnu názorů mezi lidmi nejrozmanitějšího smýšlení, hodnot i perspektiv.

adresa: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: vychodoevropskyklub@gmail.com

webové stránky: www.vk.ff.cuni.cz

Facebook: www.facebook.com/V%C3%BDchodoevropsk%C3%BD-klub-487178291434942/?fref=nf

 

NĚMCI

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – národnostně menšinová organizace

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je orgán svazů německé menšiny v České republice. Sjednocuje 23 samostatně registrovaných Svazů a je partnerem pro úřady v ČR. Aktivity shromáždění jsou v oblasti kulturních aktivit, vzdělávání, politických aktivit, společenských aktivit a vztahů s veřejností.

adresa: Na Ořechovce 58, Praha 6, 162 00

e-mail: land.ver@tiscali.cz

webové stránky: www.landesversammlung.cz/de

Facebook: www.facebook.com/Landesversammlung

 

POLÁCI

Polský institut v Praze

Polský institut je pokračovatelem kulturního oddělení Velvyslanectví Polské republiky z dvacátých let 20. století, po druhé světové válce působil jako Polské kulturní středisko a od roku 1994 jako Polský institut. Sídlo Polského institutu se nachází v historickém centru Prahy. Dveře Polského institutu jsou otevřeny pro všechny, kteří věří v universalismus kultury stejně pevně, jako v sílu plynoucí z její národní různorodosti.

adresa: Malé náměstí 1, Praha 1

e-mail: praga@instytutpolski.org

webové stránky: www.polskyinstitut.cz

Facebook: www.facebook.com/polskyinstitut

 

Polský klub v Praze

Cílem Polského klubu v Praze je pěstování a popularizace polského jazyka a literatury a udržování styků a společenského života mezi Poláky žijícími v Praze.

adresa: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

e-mail: kpwp@seznam.cz

webové stránky: www.klubpolski.cz

 

RUSOVÉ

Ruská tradice – žurnál Ruské Slovo – národnostně menšinová organizace

Posláním organizace je kulturně-společenská a vydavatelská činnost pro potřeby příslušníků ruské národnostní menšiny. Sdružení vydává časopis Ruské slovo.

adresa: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

webové stránky: www.ruslo.cz

e-mail: ruslo@ruslo.cz

Facebook: www.facebook.com/ruslocz

 

ŘEKOVÉ

Řecká obec Praha

Řecká obec Praha koná nejrůznější akce, které pomáhají propagaci řecké kultury, historie a řeckého jazyka.

Více informací o řecké národnostní menšině naleznete na: webových stránkách Úřadu vlády.

 

SLOVÁCI

V ČR působí 11 občanských sdružení, která se prezentují jako sdružení slovenské menšiny. Celkový počet organizovaných členů v jednotlivých sdruženích je odhadem 4 až 5 tisíc. Nejpočetnější jsou Klub slovenskej kultury a Obec Slovákov v ČR.

Více informací o slovenské národnostní menšině a dalších jejích organizacích naleznete na: webových stránkách Úřadu vlády.

 

Klub slovenskej kultury – národnostně menšinová organizace

Klub slovenskej kultury vydává časopis Listy Slovákov a Čechov. Časopis se zabývá slovenskou a českou kulturní a společenskou scénou. Jeho úlohou je podporovat a informovat o akcích a událostech v souvislosti s rozvojem a podporou slovenských tradic v České republice.

adresa: Vocelova 3, 120 00 Praha 2

webové stránky: www.klubsk.net

 

Obec Slovákov v ČR – národnostně menšinová organizace

Obec Slováků v ČR je dobrovolné občanské sdružení občanů slovenské národnosti žijících v ČR a příznivců Slovenska a slovenské kultury.

e-mail: dan.nem@centrum.cz

webové stránky: www.slovaci.cz

 

Slovenské folklorní sdružení LIMBORA – národnostně menšinová organizace

Slovenské folklorní sdružení Limbora je dobrovolné zájmové sdružení občanů, jehož hlavním cílem je uchovávání a rozvíjení různých forem tradičního slovenského lidového umění a jeho prezentace doma i v zahraničí. Sdružení Limbora je zřizovatelem třech souborů pro děti a mládež.

adresa: Dittrichova 11, 120 00 Praha 2

e-mail: limbora@gmail.com

webové stránky: www.limbora.cz

Facebook: www.facebook.com/FSLimbora

 

TIBEŤANÉ

Tibetan Association of the Czech Republic – Asociace Tibeťanů žijících v České republice

Tibetan Association of the Czech Republic – Asociace Tibeťanů žijících v České republice byla založena v říjnu roku 2018 premiérem tibetské exilové vlády Dr. Lobsangem Sangayem a zastupuje Tibeťany žijící v ČR. Cílem organizace je informovat o tibetské otázce, událostech týkajících se Tibetu a o možnostech podpory obyvatel této země, rovněž slouží i jako přímý kontakt na Tibetský úřad v Ženevě.

Asociace také pořádá akce zaměřené na prezentaci tibetské kultury a gastronomie, oslavy tibetských svátků a významných výročí, přednášky pro veřejnost a školy (v češtině či v angličtině). Spolupracuje s organizacemi Člověk v tísni, Forum 2000, Knihovna Václava Havla a dalšími subjekty zaměřenými mimo jiné i na podporu Tibetu.

Facebook: www.facebook.com/TibetanAssociationCR

 

UKRAJINCI

Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR)

Ukrajinská iniciativa v České republice je nezisková organizace zaměřující se na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství. Spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností, zajišťuje informační servis všem zájemcům v ukrajinských otázkách nejen v ČR. Organizace vydává časopis Porohy.

adresa: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2

e-mail: uicr@centrum.cz; info@ukrajinci.cz

webové stránky: www.ukrajinci.cz

Facebook: www.facebook.com/ukrajinska.uicr

 

Ukrajinská evropská perspektiva

Ukrajinská evropská perspektiva je mezinárodní organizace, která sdružuje Ukrajince na celém světě, kteří podporují prozápadní kurz Ukrajiny. Cílem je Ukrajina jako právní stát s vysokou životní úrovní, demokracií a svobodou projevu.

adresa: Opletalova 39, 110 00 Praha 1, Česká republika

e-mail: g.andrejciv@u-e-p.eu, office@u-e-p.eu

webové stránky: www.u-e-p.eu

 

My a Ukrajina

Stránky My a Ukrajina od počátku roku 2017 informují české čtenáře, kteří se chtějí dozvědět o Ukrajině a česko-ukrajinských vztazích víc, než jim nabízejí česká média. Čtenář zde nalezne pestrou směs informací, věcných a nezaujatých zpráv a komentářů. O dění na Ukrajině informuje například každotýdenní ukrajinská kronika. Stále se rozšiřující okruh přispěvatelů neustále zvyšuje informační hodnotu stránek.

webové stránky: www.myaukrajina.cz

Facebook: www.facebook.com/groups/512687172453850

twitter: twitter.com/myaukrajina

 

Ruta – Ukrajinský žurnál

Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR. Ruta vydává časopis Ukrajinský žurnál.

e-mail: praha@ukrzurnal.eu

webové stránky: www.ukrzurnal.eu/cze.contact.html

 

VIETNAMCI

Klub Hanoi / SEA-liaison

Klub Hanoi je občanské sdružení, jehož členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice a o život vietnamské komunity v České republice. Zabývá se především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.

e-mail: klubhanoi@klubhanoi.cz

webové stránky: www.klubhanoi.cz

 

INFO-DRÁČEK, z. s.

Sdružení INFO-DRÁČEK vzniklo z potřeby sdělovat Vietnamcům žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky. Významným úkolem sdružení je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím. Sdružení pamatuje i na silné rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům.

adresa: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4

e-mail: info@info-dracek.cz

webové stránky: www.info-dracek.cz

Facebook: www.facebook.com/infodracek

 

Asociace českých občanů vietnamského původu

Asociace sdružuje občany České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti a projevují přání být považováni za příslušníka vietnamské národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Cílem činnosti sdružení je sdružovat občany České republiky vietnamského původu, kteří se hlásí k vietnamské národnosti za účelem společné realizace svých práv národnostní menšiny.

webové stránky: www.acvn.cz

 

Viet-up

Sdružení Viet Up vytváří prostor pro mladé lidi vietnamského původu, kde mohou naplno naplnit svůj potenciál. Organizuje diskusní večery, sportovní a kulturní události.

e-mail: vietupcz@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vietup.org

 

Svaz Vietnamců v ČR

adresa: TTTM SAPA, Libušská 319, 14200 Praha 4 – Libuš

e-mail: hnvn@seznam.cz

webové stránky: www.hnvn.cz