Obecné informace

Na této stránce Vám poradíme, na který městský úřad se můžete v případě potřeby obrátit. Také Vám představíme jejich jednotlivé odbory a popíšeme, co zde můžete vyřídit. Představíme Vám i další úřady (finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a úřad práce), jejichž pobočky můžete nalézt v rámci městských částí. Dále také se zde dozvíte základní informace o vnitřním fungování městských částí.

Na který městský úřad se obrátit?

Podle místa trvalého pobytu náleží řešení situací každého obyvatele Prahy konkrétnímu úřadu městské části. Některé městské části jsou malé a jsou součástí tzv. správního obvodu s jinou městskou částí. Znamená to, že některé záležitosti vyřídíte na úřadě na území městské části, kde bydlíte, ale např. záležitosti, které se týkají podnikání nebo sociálních věcí, vyřídíte na jiném úřadě v rámci správního obvodu.

U jednotlivých městských částí naleznete konkrétní informaci o tom, které městské části vykonávají přenesenou působnost pro jinou městskou část v rámci správního obvodu. Pokud například žijete v městské části Praha – Nebušice, pak některé záležitosti budete vyřizovat na městské části Praha 6. Nebo pokud žijete na městské části Praha – Libuš, pak budete některé záležitosti vyřizovat na městské části Praha 12.

Níže naleznete seznam městských částí, které vykonávají přenesenou působnost pro jinou městskou část v rámci správního obvodu. Pokud žijete v Praze v části, která je uvedena v pravé části tabulky, pak některé své záležitosti budete vyřizovat na městské části uvedené vlevo.

Název městské části Výkon přenesené působnosti pro městskou část:
Městská část Praha 1 –  –  ­-
Městská část Praha 2 –  –  ­-
Městská část Praha 3 –  –  ­-
Městská část Praha 4 Praha-Kunratice
Městská část Praha 5 Praha-Slivenec
Městská část Praha 6 Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina a Praha-Suchdol
Městská část Praha 7 Praha-Troja
Městská část Praha 8 Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry a Praha-Ďáblice
Městská část Praha 9 –  –  ­-
Městská část Praha 10 –  –  ­-
Městská část Praha 11 Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd
Městská část Praha 12 Praha-Libuš
Městská část Praha 13 Praha-Řeporyje
Městská část Praha 14 Praha-Dolní Počernice
Městská část Praha 15 Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice a Praha-Štěrboholy
Městská část Praha 16 Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav
Městská část Praha 17 Praha-Zličín
Městská část Praha 18 Praha-Čakovice
Městská část Praha 19 Praha-Satalice a Praha-Vinoř
Městská část Praha 20 –  –  ­-
Městská část Praha 21 Praha-Běchovice, Praha-Klánovice a Praha-Koloděje
Městská část Praha 22 Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice a Praha-Nedvězí

Jednotlivé odbory

Městské úřady se skládají z jednotlivých odborů, podobně jako Magistrát hl. m. Prahy. Každý městský úřad může mít mírně odlišné pojmenování konkrétních odborů, ale na každé městské části najdete to, co aktuálně potřebujete. Níže naleznete popis činnosti vybraných odborů.

Odbor občansko-správních agend

Oddělení matrik vyřizuje sňatky, výdej osvědčení o státním občanství ČR po udělení státního občanství, určení otcovství, vítání nových občánků po jejich narození. Lze zde ověřit shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravost podpisu (legalizace).

Jednání na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů jsou vedena v českém jazyce. Při vyřizování matričních událostí na oddělení matrik však musí být přítomen soudní tlumočník, který je zapsaný v seznamu tlumočníků.

Odbor také poskytuje následující služby pro cizince, kteří jsou vlastníky nemovitosti na území městské části:

  • – souhlas vlastníka nemovitosti s ohlášením změny místa trvalého pobytu občanu ČR:

Je-li cizinec vlastníkem nemovitosti, která se nachází na území městské části, potvrzuje jako osoba oprávněná souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu občanovi ČR, k vyřízení změny se dostaví se žadatelem o změnu trvalého pobytu a společně vyřídí žádost žadatele.

  • – návrh vlastníka nemovitosti na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanu ČR:

Cizinec jako vlastník nemovitosti, která se nachází na území městské části, může podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanovi ČR, který v této nemovitosti má evidovanou adresu, avšak fyzicky ji neužívá.

V případě, že vlastník nemovitosti potvrzuje souhlas cizinci-žadateli o změnu pobytu, postupuje se odlišně prostřednictvím příslušných pracovišť Ministerstva vnitra ČR, stejně jako při podání žádosti o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince.

Odbor školství

Školský odbor zřizuje, kontroluje a ruší školská zařízení na území městských částí včetně správy majetku a rozpočtů škol. Koordinuje školní vzdělávací plány, čímž zajišťuje kvalitní výuku dětí, žáků a studentů.

Městská část zřizuje mateřské školy, základní školy a jejich součásti (školní jídelna, školní družina, školní klub). Zákonný zástupce může vybrat pro své dítě jakoukoli školu, ředitel školy je povinen dítě přijmout, pokud má dostatečnou kapacitu. Tzv. spádová škola je povinna přijmout dítě ze spádového obvodu vždy i v průběhu školního roku. Pokud nemá spádová škola volnou kapacitu, je dítě umístěno do jiné školy ve spolupráci s odborem školství. Spádovost školy se posuzuje podle trvalého pobytu dítěte.

Odbor školství poskytuje poradenství v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Pokud nejste spokojeni se vzděláváním svého dítěte, můžete se zde poradit nebo podat stížnost.

Živnostenský odbor

Na živnostenském odboru si můžete vyřídit živnostenské oprávnění nebo jeho změnu (například přerušení nebo pokračování v provozování živnosti, změnu bydliště/povoleného pobytu, sídla nebo změnu doby platnosti oprávnění).

Tento úsek má ve své kompetenci evidenci provozoven, živnostenský rejstřík (nahlížení do něj a pořizování výpisů) a zajišťuje opisy živnostenských oprávnění, osvědčení, přerušení, provozování živností a evidenci zemědělských podnikatelů. Na živnostenský odbor můžete být předvoláni k podání vysvětlení nebo ke kontrole.

Stavební odbor

Stavební odbor vydává územní rozhodnutí a plánování, stavební povolení, eviduje stavby na území.

Sociální odbor

Odbor sociálních věcí se člení na jednotlivá oddělení z hlediska cílové skupiny. Nalezneme zde tzv. OSPOD, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťuje například ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny. V případě nutnosti zabezpečí náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině.

Mezi další činnosti tohoto odboru patří sociální práce s občany ohroženými sociálním vyloučením, ať už jsou to lidé bez domova, osamělí senioři nebo jiné cílové skupiny v krizové životní situaci.

Odbor dopravy

Odbor dopravy zajišťuje například sjízdnost místních komunikací, řeší uzavírky a stavební práce na komunikacích. Zabývá se též silničním hospodářstvím, zpracováním stanovisek k záměrům orgánů či organizací týkající se dané městské části, předkládá podněty ke změnám v oblasti dopravy a MHD. Povoluje tzv. zvláštní užívání komunikace, jedná se zejména o umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu a umísťování inženýrských sítí.

Odbor životního prostředí

Na odboru životního prostředí vyřídíte vydání rybářského lístku, loveckého lístku, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vodoprávní souhlas ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje a v blízkosti vodních toků, povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, povolení k záboru veřejné zeleně.

Pobočky dalších úřadů

Mimo úřady městských částí najdete na území městských částí také pobočky státních úřadů, jedná se zejména o finanční úřady, správu sociálního zabezpečení nebo úřady práce. Konkrétní pobočky a kontakty naleznete přímo u jednotlivých městských částí, níže jsou uvedeny pouze obecné charakteristiky těchto úřadů.

Úřad práce

Na úřadech práce vyřídíte zprostředkování zaměstnání, státní sociální podporu, dávky hmotné nouze, sociální služby a příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Pobočku úřadu práce si volíte podle místa svého trvalého pobytu. Konkrétní pobočky a kontakty naleznete přímo u jednotlivých městských částí.

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Na pobočkách Pražské správy sociálního zabezpečení vyřídíte důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení. Pobočku volíte podle místa svého trvalého pobytu, jednotlivé části Prahy jsou rozděleny podle kódu, ke kterému je přiřazena konkrétní pobočka. Rozdělení poboček najdete v jednotlivých městských částech.

Stránky PSSZ obsahují základní informace také v angličtině, němčině a francouzštině.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Na finančním úřadě vyřídíte záležitosti týkající se plateb daní. Konkrétně jsou to následující daně: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň dědická a darovací, spotřební daně, daň z hazardních her a ekologické daně. Konkrétní pobočky a kontakty naleznete přímo u jednotlivých městských částí.

Více informací nejen o územních pracovištích, ale i o jednotlivých daních a daňové tiskopisy naleznete na stránkách Finanční správy. Informace jsou na stránkách také v angličtině.

Orgány městských částí

Stejně tak jako do Zastupitelstva hlavního města Prahy volí občané v komunálních volbách i zastupitelstvo ve své městské části. Samospráva městské části se tak skládá ze zastupitelstva a rady, představitelem městské části je starosta městské části.

Zastupitelstvo městské části volí starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a může je odvolávat z funkce. Zastupitelstvo se vyjadřuje k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy, k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy, zakládá, zřizuje a ruší právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvaluje jejich zakladatelské listiny a zakládací smlouvy a stanovy, rozhoduje o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách, rozhoduje o spolupráci městské části s jinými městskými částmi. Zastupitelstvu městské části ale až na výjimky nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky – tato kompetence přísluší Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Vedoucím úředníkem je v případě městských částí tajemník městské části. K tajemníkovi úřadu můžete směřovat stížnosti na práci úředníků nebo stížnosti na možné korupční jednání, petice a žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které se vztahují k působnosti městské části nebo rozhodovací činnosti svěřené mu zákonem.