Vzdělávání

Předkládaná metodika intenzivní výuky českého jazyka pro cizince vychází z praktických zkušeností kolektivu pedagogů na ZŠ Marjánka v Praze. Tato škola se výuce cizinců věnuje dlouhodobě a od roku 2017 realizuje projekt Čeština pro cizince, který je financován z dotace hlavního města Prahy.

Cílem projektu je najít a v praxi vyzkoušet model intenzivní výuky češtiny pro cizince tak, aby se žáci-cizinci dostali během pěti měsíců z nulové úrovně na úroveň alespoň A1 (ještě lépe A2) podle SERR a byli schopni se (byť s omezeními) již zapojovat do normální výuky vedené v českém jazyce.

Děti a žáci s OMJ jsou stejně nadaní jako jejich česky mluvící spolužáci. Zaslouží si, aby se pedagogičtí pracovníci na jejich příchod náležitě připravili a aby k nim přistupovali s pochopením pro jejich schopnosti a dovednosti. Jejich neznalost jazyka primárně neurčuje, do kterého ročníku budou zařazeni. Děti a žáci s OMJ jsou zařazováni podle věku a předchozího dosaženého vzdělání. Další části desatera vytvořeného neziskovou organizací META pro pedagogy:

 • Adaptace v prvních dnech
 • Jazyková diagnostika
 • Neznalost jazyka není handicap
 • Čeština jako druhý jazyk (ČDJ) a materiály pro výuku
 • Zapojení žáka s OMJ do výuky
 • Vytvoření plánu podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Hodnocení žáků s OMJ
 • Spolupráce s rodiči
 • Podpora pedagogů

Jak zvládnout začlenění žáka s OMJ? Toto desatero vytvořené neziskovou organizací META nabízí užitečné rady pro ředitele v následujících okruzích:

 1. Přijímání nového žáka
 2. Komunikace a tlumočení
 3. Koordinace začleňování ve škole
 4. Jazyková příprava – výuka českého jazyka jako druhého jazyka (ČDJ) a její financování
 5. Podpora žáků s OMJ jako žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 6. Principy výuky ČDJ, jazyková diagnostika
 7. Školské poradenské zařízení, pedagogicko-psychologická poradna
 8. Dvojjazyční asistenti pedagoga
 9. Další vzdělávání pedagogů
 10. Nejste na to sami!

Toto desatero vytvořené neziskovou organizací META se tentokrát zaměřuje na děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách.

 1. Před nástupem dítěte do MŠ
 2. Komunikace s rodiči
 3. Adaptace a komunikace s dítětem
 4. Podpůrná opatření
 5. Individuální jazyková podpora
 6. Jazyková podpora v běžném dni MŠ a při řízených činnostech
 7. Jazyková podpora v kurzu
 8. Práce s kolektivem
 9. Výukové materiály pro děti s OMJ v MŠ
 10. Další vzdělávání pedagogů

Náplň práce asistenta pedagoga vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku. Ředitel školy rozhoduje o tom, jaký bude poměr přímé a nepřímé činnosti. Nepřímá pedagogická činnost může tvořit maximálně polovinu z celkového úvazku asistenta.

Role učitele v tandemu učitel-asistent je klíčová. Často jde i o úplné detaily. Už samotné představení asistenta a nastavení jeho vztahu ke všem dětem ve třídě je zásadní. Mnoho asistentů hodnotí velmi negativně, pokud jsou označováni jako asistenti dítěte XY. Opět to může vést ke zbytečné izolaci a stigmatizaci dětí. Vhodnější je představit asistenta jako pedagoga, který pomáhá učiteli v zapojení všech dětí do výuky.

Asistent pedagoga může mít při výuce více či méně aktivní roli. Záleží na nastavení spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga, ale i na samotné organizaci výuky. Ta má dvě základní podoby.

Buď pracují oba společně s celou třídou, kdy role učitele je aktivnější a výuku řídí, zatímco role asistenta je zaměřená buď na pozorování konkrétních žáků, nebo na jejich přímou podporu. Tato podpora může být naplánovaná a založená na předem připravených nebo upravených materiálech, což je v tomto případě ideální. Nebo více méně nahodilá a nepřipravená, což je mnohem méně efektivní, ale zatím stále nejužívanější.

Druhý typ podpory je rozdělení třídy na skupiny. Tím pádem se může pozornost obou pedagogů zaměřit na menší počet dětí. Role učitele se změní, výuku spíše koordinuje a řídí a násled- ně, stejně jako asistent, dohlíží na průběh práce ve skupinách. Rozdíl mezi učitelem a asistentem se takto více či méně stírá. Oba spíše podporují žáky v dosahování výukových cílů, ale samotné učení je více na žácích samotných.

Ideální výuka je kombinací všech těchto typů, protože střídání činností je předpokladem učení, podpory a zapojení většiny žáků. Zároveň může být velmi prospěšné, pokud i učitel s asistentem občas vystřídají ve třídě svou činnost a roli. Může to oživit jejich práci i výuku samotnou.

Více informací: www.inkluzivniskola.cz/asistent-pedagoga

Příklady dobré praxe vybraných základních škol v Praze a Berlíně. Tipy do výuky, možnosti využití služeb NNO pracujících s migranty v Praze.

Nárůst počtu žáků s OMJ v základních školách je nepochybně pro pedagogy velkou výzvou. Učitelé nemají dostatek příležitostí, podpory a kapacity k bližšímu seznámení se se specifickými postupy při práci s žáky s OMJ či pochopení jiného sociokulturního zázemí těchto dětí. Ukazuje se, že systémová a metodická podpora škol není v tomto ohledu dostačující. Především z těchto důvodů začala nezisková organizace InBáze, z. s. v roce 2016 realizovat semináře zaměřené na interkulturní témata a podporu pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ v MŠ/ZŠ.

Témata řešená v rámci semináře jsme se rozhodli zpracovat do příručky, kterou právě držíte v ruce. Je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří pracují s žáky s OMJ. První kapitola se věnuje práci s interkulturními tématy. Druhá se zaměřuje na legislativní podporu, tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka a práci s žáky s OMJ ve výuce. Třetí kapitola seznamuje s možnostmi interkulturní práce na školách a obsahuje přehled neziskových organizací a služeb, které poskytují školám při práci s žáky s OMJ podporu. Čtvrtá kapitola nabízí příklad dobré praxe ze ZŠ Jižní v Praze z pohledu ředitele a dvojjazyčných asistentek pedagoga této školy. Pátá kapitola představí příklady dobré praxe ze dvou škol sídlících v multikulturních čtvrtích v Berlíně. Za každou kapitolou je seznam literatury a užitečných odkazů, které Vám při práci s žáky s OMJ mohou být inspirací.

Nárůst počtu dětí s OMJ v mateřských školách je nepochybně pro pedagogy velkou výzvou. Učitelé nemají dostatek příležitostí, podpory a kapacity k bližšímu seznámení se se specifickými postupy při práci s dětmi s OMJ či k pochopení jiného sociokulturního zázemí těchto dětí. Ukazuje se, že systémová a metodická podpora mateřských škol není v tomto ohledu dostačující. Především z těchto důvodů začala nezisková organizace InBáze, z. s. v roce 2016 realizovat tematicky zaměřené semináře „Interkulturní komunikace, principy práce pedagogů při práci s dětmi s OMJ v MŠ“. V rámci těchto seminářů měli učitelé možnost pracovat s interkulturními tématy, seznámili se s tím, jak konkrétně s dětmi s OMJ pracují pedagogové dvou mateřských školek na území hlavního města Prahy, a dozvěděli se, které neziskové organizace (NNO) mohou pedagogům při práci s dětmi s OMJ nabídnout podporu.

Témata řešená v rámci semináře jsme se rozhodli zpracovat do krátké příručky, kterou právě držíte v ruce. Je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří pracují s dětmi s OMJ. Jednotlivé kapitoly tematicky navazují na obsah výše zmíněného semináře. První kapitola se krátce věnuje práci s interkulturními tématy. Druhá obsahuje přehled neziskových organizací a služeb zabývajících se integrací a vzděláváním cizinců, které poskytují školkám při práci s dětmi s OMJ podporu. Třetí kapitola nabízí příklad dobré praxe z Mateřské školy Mezi Domy z pohledu ředitelky a asistentky pedagoga pro děti s OMJ. Školka sídlí v lokalitě s vysokou koncentrací dětí s OMJ a má tak dlouholetou zkušenost se začleňováním těchto dětí. Čtvrtá kapitola je ukázkou příkladu dobré praxe z Mateřské školy se speciálními třídami Duha. Tato školka využívá při komunikaci s dětmi s OMJ pomůcky určené pro práci s dětmi s autismem. Zkušenosti s prací s dětmi s OMJ zde popisuje ředitelka, učitelka a speciální pedagožka. Za každou kapitolou je seznam literatury a užitečných odkazů, které Vám při práci s dětmi s OMJ mohou být inspirací.

Užitečné odkazy pro oblast vzdělávání

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům, a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání od té doby nabízel vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci. Od roku 2020 přešly všechny agendy NIDV na nástupnickou organizaci Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků cizinců ve školách. Veškerá činnost a realizované aktivity NPI ČR v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.