Děti

 

U dětí volným časem zpravidla rozumíme dobu, kdy nejsou ve škole nebo zrovna neplní školní povinnosti. I děti si potřebují odpočinout a nabrat novou energii. Přesto je v případě volnočasových aktivit pro děti obvykle kladen důraz na vzdělávací aspekt. Často se mluví o tzv. neformálním vzdělávání. Děti se prostřednictvím volnočasových aktivit, v obecné češtině označovaných jako „kroužky“ („…přihlásit dítě na kroužek“, „vodit/vozit na kroužky…“) učí novým dovednostem, vytvářejí si kamarádské vazby mimo školu, prozkoumávají, v čem jsou dobří a co je baví.

Pokud se vaše děti učí česky, může jim zapojení se do volnočasových aktivit s dětmi podobného věku velmi pomoci. Děti získají více prostoru pro komunikaci než mají běžně ve škole, učí se při činnosti, která je baví, a budují si znalost jazyka postavenou na jeho aktivním používání. Kontakt s česky mluvícími dětmi jim pak pomůže zpětně i ve škole, kde budou lépe rozumět svým spolužákům, jejich zájmům a tématům.
Trávení volného času u dětí se věnuje stále větší pozornost. Nabídka volnočasových aktivit pro děti patrně nikdy nebyla tak rozsáhlá, jako je dnes. Je proto důležité hlídat i určitou vyváženost a vyvarovat se extrémů (nepřetěžovat děti velkým počtem kroužků). Pro vývoj dítěte je přínosné, když má zdravou míru podnětů, ale nemělo by být zahlceno a pod tlakem. Není dobré, když se z volnočasové aktivity stává jen další povinnost.

Aktivity pro předškolní děti

Řada vzdělávacích programů je připravena již pro děti v předškolním věku. V rámci pražských Domů dětí a mládeže (DDM) fungují tzv. Centra pro předškolní děti (CPD). Tato centra realizují dopolední programy, které jsou alternativou k často nedostupným mateřským školám. Obsahem je zájmové vzdělávání pro předškolní děti s důrazem na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj.

 

Odkaz:

 

Kromě výše uvedených center najdete i řadu dalších zájmových kroužků pro předškolní děti (hudební, výtvarné, sportovní aj.) jak v ostatní nabídce DDM, tak i v nabídce dalších poskytovatelů, např. mateřských center. Mateřská centra bývají zpravidla neziskové organizace, které sdružují rodiče na mateřské dovolené, popř. další rodinné příslušníky, za účelem společného trávení volného času. Mateřská centra se zaměřují jak na zajištění volnočasových aktivit, tak na zajištění vzdělávacích aktivit (často s využitím kapacity a potenciálu rodičů).

 

Odkaz:

 

Aktivity pro děti a mládež

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež je rozsáhlá a má velké množství podob. Nejčastěji se jedná o již zmíněné kroužky, ale v nabídkách institucí a organizací můžete najít i různé jednorázové akce, soutěže, tábory, kluby či otevřené workshopy.

Tematicky se jedná o desítky oblastí. Na výběr máte z různých cvičení, lze se věnovat divadlu, fotografování, práci s videem, hudbě, jazykům, počítačům, keramice, tanci, sportům, technickým kroužkům, turistice, různým vzdělávacím aktivitám a mnoha dalším oblastem.

Zastřešující organizací pro sdružení dětí a mládeže v České republice je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Členská sdružení můžete najít na webu.

Odkazy:

 

Chcete se aktivně věnovat sportu?

V Praze je velký počet sportovních klubů, které každoročně přijímají nové členy. Ať již hledáte klub pro sebe nebo pro své děti, bude vás zajímat jistě webová stránka //www.prahasportovni.cz/.

Najdete zde odkazy a kontakty na jednotlivé sportovní kluby, termíny náborů, podrobné informace o možnostech aktivního sportování i kalendář sportovních akcí.

Každý rok se pořádá festival sportu pro děti – Sporťáček, kde mají děti možnost poznat a vyzkoušet si mnoho druhů sportu. Datum a program jeho konání najdete zde.

 

Věnujete se sportu rekreačně?

Pak by vás mohl zajímat přehled pražských sportovišť a parků, kde je možné se věnovat rekreačním formám sportu (bruslení, skating, cyklistika, fotbal, petanque, ping-pong, plavání a další.)

Pražská hřiště, parky a sportoviště najdete zde.

 

Skauting

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je podporovat a vést mladé lidi v jejich osobnostním rozvoji. Děti se učí týmové práci, respektu k druhým lidem a přírodě a vytváří si nové přátelské vazby. Oddíly jsou odstupňované podle věku od 5 do 18 let.

Více informací o možnostech zapojení do skautského hnutí najdete na webu.

 

Domy dětí a mládeže (DDM)

Významnou součástí nabídky aktivit ve volném čase je zájmové vzdělávání, které zajišťují domy dětí a mládeže (DDM).

DDM představují jedno z největších volnočasových zařízení v České republice. Ve své nabídce mají přes 2300 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Organizují i velké množství akcí pro veřejnost: divadelní, pěvecká a taneční vystoupení, výstavy, přehlídky, soutěže, oslavy různých svátků apod. Pod DDM v Praze spadá sportovní stadion, stanice techniků, stanice přírodovědců, jezdecké středisko a další centra volného času.

Zřizovatelem DDM v Praze je hl. město Praha.

DDM zajišťují pravidelnou a  celoročně zajišťovanou systematickou práci s dětmi a mládeží a prohlubují jejich zájem o vybrané obory. DDM se zaměřují i na práci s talentovanými dětmi a mládeží.

DDM zahrnují široké spektrum činností od pohybových aktivit, tance, sportu po zpěv, přírodovědu, chovatelství, výtvarné, rukodělné a technické činnosti, turistiku. Příležitostná činnost zahrnuje zejména prázdninové tábory a soustředění, turnaje, příležitostné soutěže, divadelní a hudební představení, exkurze, přednášky, semináře, besedy, víkendové výjezdy, společné akce rodičů a dětí, tematické propagační akce apod.

Mezi největší akce pražských DDM patří „Dětský modelářský den“ na modelářském letišti Sobínka, „Zastávka volný čas – Vypich“ s nabídkou širokého spektra volnočasových aktivit pro děti včetně doprovodného divadelního vystoupení , „Rodinný den“ s nabídkou volnočasových aktivit pro děti i rodiny s dětmi včetně doprovodných hudebních a divadelních vystoupení, Vltavanské čarodějnice v areálu Vltavanů Braníku, hudební festival ANTIDEPKA pořádaný na Praze 2. Oblíbené jsou i akce pro menší skupiny do cca 20 dětí převážně s tanečním zaměřením s přenocováním v DDM  tzv. „nocovky“.

V průběhu letních prázdnin pravidelně probíhá „Léto pražských dětí“ s atraktivním programem. Projekt nabízí výjezdové pobytové a putovní tábory, příměstské tábory, prázdninové kluby pro neorganizované děti a mládež, otevřené venkovní víceúčelové areály při DDM a jednorázové prázdninové akce.

Spontánní činnost obsahuje otevřené formy práce s dětmi a především mládeží nad 13 let. Současná struktura vychází ze tří směrů – volnočasové otevřené kluby, venkovní víceúčelové areály při DDM a jednorázové otevřené akce. Kromě pravidelných aktivit pro talentované děti a mládež zajišťují DDM ve spolupráci se školami a dalšími institucemi odborné soutěže a veřejné závody.

Práce s handicapovanou mládeží se uskutečňuje v rámci příležitostných akcí (uživatelské kurzy na PC, rukodělné aktivity a akce ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v Praze apod.).

Nabídku aktivit DDM využívají i děti z rodin migrantů žijících v hl. m. Praze. Na území hl. m. Prahy je vytvořena dobře fungující a dopravně dostupná síť 15 DDM, z nichž 13 zřizuje hlavní město Praha a dva jsou zřizovány městskými částmi Praha 13 – Stodůlky a Praha 20 – Horní Počernice. Díky jejich rozmístění včetně odloučených pracovišť v různých částech města je zajištěna nabídka na 48 pracovištích zájemcům v celé metropoli s dostupností i na okrajové oblasti. DDM dále provozují 18 venkovních otevřených volnočasových areálů. Mimo území města je zajišťována nabídka ubytování a táborových činností v 8 turistických základnách a 4 školách v přírodě.

 

Odkazy:

Veškeré informace o nabídce DDM naleznete na internetových stránkách:

Klíčová hesla pro vyhledávání na internetu: volný čas, děti, mládež, kroužky, dětské tábory, soutěže, kurzy, výukové programy, dílny.