Home Liên hệ Thông dịch và hộ tống miễn phí Phiên dịch viên cộng đồng

Phiên dịch viên cộng đồng

Ai là phiên dịch viên cộng đồng?

Là phiên dịch viên đã qua đào tạo, giúp đỡ người nhập cư vượt qua không chỉ khác biệt ngôn ngữ, nhưng còn biết xử lý những dị biệt văn hóa.

Ở thời điểm hiện tại ở Praha, chỉ có nhân viên giao văn hóa mới cung cấp dịch vụ thông dịch cộng đồng.

Những quản lý địa phương của Viện sư phạm quốc gia (NPI) có thể cho địa chỉ liên lạc của các phiên dịch viên cộng đồng và phiên dịch viên theo địa phương tại CH Séc trong lĩnh vực giáo dục.

Để biết thêm thông thông tin về phiên dịch viên cộng đồng hãy truy cập vào trang web Inkluzivní škola.

Nếu cần dịch qua điện thoại, có thể sử dụng đường dây nóng của Charita CH Séc. 

Đường dây nóng có trong các ngôn ngữ Ukrajina, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ. Người nhập cư đang sinh sống tại CH Séc cũng như nhân viên hành chính công khi cần giải quyết việc với người nhập cư đều có thể sử dụng dịch vụ này. Thông tin liên lạc của đường dây nóng và giờ làm việc được công khai trên trang web của Charita CH Séc.

Mời đọc tiếp:

Nhân viên giao văn hóa là ai?

5. Tháng 12, 2022