Quận Praha 1

ỦY BAN QUẬN PRAHA 1

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

tổng đài: 221 097 111, fax: 222 231 646, e-mail: posta@praha1.cz

trung tâm thông tin: 221 097 300, 221 097 311, 221 097 280, 221 097 315 (công chứng)

trang web: www.praha1.cz

Quận Praha nằm giữa thành phố trên cả hai bờ sông Vltava là quận thú vị nhất đối với khách du lịch đồng thời là trung tâm hành chính của Cộng hòa Séc. Ở đây có phủ tổng thống, trụ sở của quốc hội và chính phủ.


Trong tòa nhà của Ủy ban quận Praha 1 bạn có thể tìm thấy Điểm liên hệ hợp nhất, nơi bạn sẽ nhận được những thông tin cần thiết thuận lợi cho việc kinh doanh.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 2 – Văn phòng liên hệ Praha 2 (cho Praha 1 và 2)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế