Home Cần xử lý Quyền bầu cử ở cấp địa phương của người nước ngoài tại CH Séc.

Quyền bầu cử ở cấp địa phương của người nước ngoài tại CH Séc.

Tại đây người nước ngoài sống tại CH Séc sẽ biết các thông tin về những điều kiện bạn có thể bầu chọn người đại diện của mình vào Quốc hội CH Séc, tổng thống hoặc hội đồng thành phố. Chúng tôi sẽ trình bày các đặc điểm của cuộc bầu cử ở Praha và bầu cử vào Nghị viện châu Âu.

Bầu cử tại CH Séc

Tại Cộng hòa Séc diễn ra cuộc bầu cử 4 năm một lần vào Hạ viện và 6 năm một lần vào Thượng viện của Quốc hội CH Séc, tổng thống cộng hòa được bầu cử trực tiếp 5 năm một lần, và cuộc bầu cử ở cấp địa phương vào hội đồng xã. Điều kiện cho tất cả các cuộc bầu cử là quốc tịch Cộng hòa Séc và đủ 18 tuổi.

Bầu cử ở Praha

Ở Praha diễn ra bầu cử Hội đồng thủ đô Praha và Hội đồng quận tại Praha. Cuộc bầu cử ở cấp địa phương thường được tổ chức 4 năm một lần. Công dân nước thành viên EU khác cũng có thể đi bầu ở những cuộc bầu cử này.

Bầu cử Nghị viện châu Âu

Công dân nước thành viên EU khác cũng có thể tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (cơ quan đại diện của Liên minh châu Âu) tại CH Séc. Tại cuộc bầu cử này bạn bầu nghị sĩ cho 5 năm. Để đi bầu cử Nghị viện châu Âu, vào ngày bầu cử bạn cần phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại CH Séc ít nhất được 45 ngày.

Để bạn có thể tham gia cuộc bầu cử cụ thể, bạn phải đăng ký thường trú trên địa bàn (xã, tỉnh, quốc gia) liên quan đến cuộc bầu cử, và bạn phải có tên trong danh sách cử tri. Công dân CH Séc được ghi tên vào danh sách cử tri thường xuyên ở xã theo địa chỉ thường trú của mình.

Nếu bạn muốn đi bầu cử ở nơi khác, không phải tại nơi bầu cử theo địa chỉ thường trú, hoặc bạn muốn bầu cử ở nước ngoài, bạn có thể xin thẻ cử tri tại nơi thường trú.