Home Liên hệ Ủy ban Tòa thị chính thủ đô Praha

Tòa thị chính thủ đô Praha

Tòa thị chính thủ đô Praha là cơ quan được quản lý hành chính công bổ nhiệm. Tòa thị chính tập chung vào việc cung cấp dịch vụ cho người dân thủ đô Praha. Đó là ủy ban xã và ủy ban tỉnh thủ đô Praha.

Thị trưởng thủ đô Praha đại diện cho thủ đô Praha bên ngoài. Khi thực hiện chức vụ của mình, ông chịu trách nhiệm đối với Ủy ban thủ đô Praha. Vị trí, quyền hành, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương bổng của thị trưởng do luật về thủ đô Praha quy định.

Ủy ban thủ đô Praha là cơ quan được bầu và bao gồm 65 người ủy viên được bầu trong kỳ bầu cử.

Hội đồng thủ đô Praha có 11 thành viên và được ủy ban bầu. Hội đồng chịu trách nhiệm về những hành động của mình đối với ủy ban. Hội đồng có thẩm quyền quản lý tài chính của thủ đô Praha theo ngân sách đã được phê duyệt và kiểm soát ngân sách. Hội đồng đưa cho Tòa thị chính thủ đô Praha những nhiệm vụ trong quyền hạn tự trị của thủ đô Praha và kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ đó. Hội đồng đưa ra những biện pháp cho ngân sách trong phạm vi ủy ban quyết định. Hội đồng thảo luận và giải quyết các đề xuất, nhận xét và ý kiến đóng góp do thành viên ủy ban, ban hội đồng hoặc các ủy ban quận. Hội đồng thiết lập hoặc bãi bỏ ban hội đồng tùy theo nhu cầu, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm chủ tịch và thành viên của ban hội đồng.

Tòa thị chính gồm chủ tịch Tòa thị chính và các cán bộ khác. Tòa thị chính hoàn thành các nhiệm vụ do ủy ban hoặc hội đồng giao cho trong quyền hạn tự trị của thủ đô. Tòa thị chính thi hành quyền hạn được nhượng lại cho thủ đô Praha, nếu luật không trao quyền hạn đó cho cơ quan khác. Đơn vị tổ chức cơ bản của Tòa thị chính là các phòng, chia tiếp ra các bộ phận. Một phần nữa của Tòa thị chính là những đơn vị tổ chức đặc biệt.

Tòa nhà chính của Tòa thị chính thủ đô Praha nằm trên số 2 quảng trường Mariánské, Praha 1. Tòa thị chính thủ đô Praha có cấu trúc hành chính phức tạp và được chia thành nhiều bộ phận và dịch vụ. Các bộ phận (Bộ phận tài chính và quản lý tài sản, Bộ phận dịch vụ người dân v.v..) chia tiếp thành các phòng (Phòng văn hóa, quan hệ quốc tế và du lịch, phòng thương mại và quản lý dân sự, phòng hoạt động quản lý giao thông, phòng hoạt động quản lý y tế và chăm sóc xã hội, phòng giáo dục và thiếu niên, phòng thể thao và giải trí hoặc phòng y tế, chăm sóc xã hội và phòng chống).

Liên kết