Home Cần xử lý Cẩm nang thông tin dành cho người di cư

Cẩm nang thông tin dành cho người di cư

Chúng tôi cố gắng giúp đỡ tất cả các cư dân mới đến Praha bằng cách cung cấp thông tin về cuộc sống tại thủ đô, về các cơ quan, dịch vụ và cả về những nghĩa vụ của mọi người dân Praha.

Cẩm nang thông tin dành cho người di cư sống trên địa bàn thủ đô Praha, và cả cho cán bộ cơ quan quản lý hành chính quốc gia, đơn vị chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận làm việc với người di cư.

Tòa thị chính thủ đô Praha hợp tác với Trung tâm hội nhập Praha để soạn thảo nội dung.

Cẩm nang được thiết kế như một biển chỉ dẫn gồm những thông tin cơ bản và thông tin liên lạc với các tổ chức, ủy ban và phòng ban, để đảm bảo người di cư biết mọi thông tin một cách tốt nhất, và có thể hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề thường ngày gắn liền với cuộc sống tại CH Séc.