Các quận

Trong phần này bạn sẽ được biết về cấu trúc của Praha. Bạn sẽ tìm thấy những thông tin về hoạt động bên trong của ủy ban quận, các bộ phận của ủy ban quận là gì, ai là người đứng đầu, cái gì thuộc về quyền hành của ủy ban quận và phải gặp ai khi cần. Mỗi một ủy ban quận có một phần giới thiệu hấp dẫn bao gồm cả những hoạt động hội nhập do ủy ban quận tổ chức và những thông tin liên hệ, trong đó có các trang web thường chứa thông tin bằng cả những ngôn ngữ khác (bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt v.v..).

Thủ đô Praha bao gồm 57 quận chủ quản, được chia tiếp thành 22 quận chủ quản có quyền hành mở rộng. Mỗi một quận có ủy ban riêng thực hiện những hoạt động chủ quản và các hoạt động của quyền hành chuyển nhượng.

Tên, lãnh thổ và phạm vi hoạt động của các ủy ban quận được quy định trong Quy chế thủ đô Praha, được thủ đô Praha đưa ra như một nghị định ràng buộc chung. Nội dung Quy chế hiện tại có thể tìm thấy trên trang này.