Quận Praha 9

ỦY BAN QUẬN PRAHA 9

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

tổng đài: 283 091 111, thông tin: 283 091 101, 283 091 102

e-mail: podatelna@praha9.cz

trang web: www.praha9.cz

Quận Praha 9 bao gồm các phường lịch sử: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy và một phần của Libeň. Khu vực công nhân và nhà máy trước đây giờ trở thành khu nhà dân và là một vị trí quan trọng trong giao thông đường sắt.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế