Home Cần xử lý Kinh doanh Thành lập tập đoàn kinh doanh

Thành lập tập đoàn kinh doanh

Bạn muốn thành lập công ty riêng? Tập đoàn kinh doanh là những công ty thương mại và hợp tác xã (hợp tác xã chia ra hợp tác xã và công ty hợp tác xã châu Âu). Công ty thương mại gồm có:

  • Công ty hợp doanh thường
  • Công ty hợp doanh hữu hạn
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty cổ phần
  • Công ty châu Âu
  • Hiệp hội cùng quyền lợi kinh tế châu Âu

Tất cả các công ty và hợp tác xã đều phải đăng ký vào trước bạ thương mại (obchodní rejstřík). Không đăng ký thì không thành lập được công ty nào hết. Cần phải phân biệt giữa sự hình thành của tập đoàn thương mại và sự thành lập. Thành lập là cả quá trình trước khi được ghi vào trước bạ thương mại.

Điểm liên hệ hợp nhất điện tử mô tả rất chi tiết những bước cơ bản khi thành lập và hình thành công ty thương mại và hợp tác xã, và lưu ý những sự khác biệt khi thành lập chúng.