Home Danh sách nhân viên giao văn hóa

Danh sách nhân viên giao văn hóa

 

Tiếng Anh

 

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 942

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Linda Jandásková

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9:00–17:00

Điện thoại: 734 751 444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Vera Bárász

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324777 260 324776 693 272

E-mail: eng1@icpraha.com

Người phụ trách  (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Poradna pro integrationci, z. ú.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

E-mail: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Georgia, tiếng Anh

Tổ chức: Hiệp hội hội nhập và di cư, o. p. s., inBáze, z.s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684, 733 785 946

E-mail: kristina.kvetenadze@email.cz, kvetanadze@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com, ourednikova@inbaze.cz

 

Tatiana Nikulina

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 704 928 609

E-mail: nikulina@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Michal Štefka

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 776 693 272

E-mail: eng@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Veronika Kramáreková

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Ả Rập

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 962 248

E-mail: arab@icpraha.com

Người phụ trách  (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

 

Ekaterina Shlygina

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 735 324

E-mail: e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tiếng Ả Rập

 

Veronika Kramáreková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ả Rập, tiếng Anh

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.ps.

Thời gian làm việc: 9:00-17:00 theo thỏa thuận

Điện thoại:  777 962 248

Email:arab@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

Michal Štefka

Kết hợp với ngôn ngữ với tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 776 693 272

Email: eng@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tiếng Gruzia

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Gruzia, tiếng Anh

Tổ chức: SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684

Email: kristina.kvetenadze@email.cz

Người phụ trách (email):ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Ý

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze

Thời gian làm việc:theo thỏa thuận

Điện thoại:733 785 941

Email:torres@inbaze.cz

Người phụ trách (email):ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Mông Cổ

 

Otgonerdene Erdenebat

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Mông Cổ

Tổ chức:SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  724 747 789

 

Email:adzaerdenebat@gmail.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

Aldana Vlasáková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Mông Cổ

Tổ chức:SIMI – Tổ chức hội nhập và di cư

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:   721 360 338

Email:  vlasakova@migrace.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

Tiếng Bồ Đào Nha

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Tiếng Tây Ban Nha

 

Linda Jandásková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc:9:00–17:00

Điện thoại:– 734 751 444

Email: linda.jandaskova@p-p-i.cz

Người phụ trách (email): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc:tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thoả thuận

Điện thoại: 733 785 942

Email: briceno@inbaze.cz

Người phụ trách (email): ourednikova@inbaze.cz

 

Isabel Torres Cobo

Kết hợp ngôn ngữ với tiếng Séc: Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 733 785 941

Email: torres@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

Tiếng Nga

Liudmila Gasina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga

Tổ chức: Uỷ ban quận Praha 14 

Thời gian làm việc:theo thỏa thuận

Điện thoại:775 735 324

Email:e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Ekaterina Shlygina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc:tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức:Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc:9:00–17:00, theo thỏa thuận

Điện thoại:775 735 324

Email:e.shlygina@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Kristina Kvetenadze

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Gruzia, tiếng Anh

Tổ chức: Tổ chức hội nhập và di cư., inBáze, z.s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 773 238 684, 733 785 946

Email: kristina.kvetenadze@email.cz, kvetanadze@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Vojtech Jirka

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 775 553 730

Email: rus@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Thạc sĩ.  Světlana Popovyčová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Anh

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 703 375 195704 928 609

Email: popovycova @ inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Julie Horová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 608 987 097

Email: ukr @ icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Vera Bárász

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324

Email: eng1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9: 00-17: 00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 260 324

Email: eng1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Tatiana Nikulina

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga,

Tổ chức:  InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 704 928 609

Email: nikulina@inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze.cz

 

Aldana Vlasáková

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Mông Cổ

Tổ chức:  

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  721 360 338

Email: vlasakova@migrace.com

Người phụ trách (e-mail): ostranska@migrace.com

 

Tiếng Ukraina

Marta Burdiak

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina

Tổ chức: Trung tâm Hội nhập Praha o. p. s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 770 616 269 775 751 748

Email: ukr2 @ icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk @ icpraha.com

 

Janna Říhová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Anh, tiếng Nga

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha o.p.s.

Thời gian làm việc: 9.00–17.00, theo thỏa thuận

Điện thoại: 608 987 097

Email: ukr1@icpraha.com

Người phụ trách (e-mail): m.danylyuk@icpraha.com

 

Liudmila Kalyta

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Anh

Tổ chức: Phòng tư vấn hội nhập

Thời gian làm việc: 9.00–17.00

Điện thoại: 733 120 449

Email: ludmila.kalyta@p-p-i.cz

Người phụ trách (e-mail): andrea.predotova@p-p-i.cz

 

Thạc sĩ.  Světlana Popovyčová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Ukraina

Tổ chức: InBáze, z. s.

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 703 375 195

Email: popovycova @ inbaze.cz

Người phụ trách (e-mail): ourednikova@inbaze

Tiếng Việt

Kinh Nguyen

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:  Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 124 094

Email: viet@icpraha.com

Người phụ trách (email):m.danylyuk@icpraha.com

 

Petra Kaucká

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:  Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc:  9.00–17.00 theo thỏa thuận

Điện thoại: 774 466 837

Email:viet3@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

 

Cam Van Nguyenová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức: Trung tâm hội nhập Praha

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 777 022 924

Email: viet2@icpraha.com

Người phụ trách (email): m.danylyuk@icpraha.com

 

Nguyễn Thị Minh Trang

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức:SIMI

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại:  777 420 049

Email: trang@migrace.com

Người phụ trách (email):ostranska@migrace.com

 

 

Van Anh Tranová

Kết hợp với ngôn ngữ tiếng Séc: tiếng Việt

Tổ chức: SIMI, Uỷ ban quận Praha 11

Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

Điện thoại: 602 187 674,  778 527 939

Email: tranovava@gmail.com,  tranovava@praha11.cz

Người phụ trách (email):  ostranska@migrace.com,  hostomskag@praha11.cz