Home Sự kiện Ukraina tài năng

Ukraina tài năng

Tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ Buči z. s. mời quý vị đến tham dự buổi hòa nhạc của trẻ em Ukraina ở Praha.

Quý vị có thể mong đợi buổi biểu diễn của Trung tâm Sáng tạo Natalia Nesterová – phòng thu thanh nhạc thiếu nhi “Semia”, Trung tâm Sáng tạo Thanh nhạc Nesterová – phòng thu Vokal và Trường Biên đạo múa Trẻ em Anna Chodos.

Thời gian: Ngày 30 tháng 9 năm 2023 lúc 15  giờ.

Địa điểm: Nhà Dân tộc thiểu số Praha, hội trường lớn

Địa chỉ: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2