Home Sự kiện Hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2023 InBáze, z.s., sẽ cung cấp hỗ trợ cá nhân và các dịch vụ khác cho những người di cư sống trên khắp Cộng hòa Séc như một phần của dự án “Việc làm mới”, nhằm nâng cao năng lực của họ khi tìm việc làm. Tất cả các dịch vụ sẽ được cung cấp tại Praha và miễn phí. Một phần của dịch vụ có thể được cung cấp trực tuyến.

Dịch vụ bao gồm những gì:

  • các khóa học giáo dục (chuẩn bị phỏng vấn, giao tiếp tại nơi làm việc, v.v.)
  • các khóa đào tạo lại
  • khả năng môi giới việc làm
  • tư vấn việc làm và nghề nghiệp

Điều kiện dành cho những người quan tâm đến khóa học:

  • hiện phải thất nghiệp hoặc đã đăng ký ở Sở lao động
  • kiến ​​thức về tiếng Séc ở mức độ cơ bản
  • động lực tìm việc mới và có được việc làm
  • mong muốn học những kỹ năng mới
  • tích cực tham gia các buổi tư vấn và khóa học giáo dục

Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với InBázi qua email:zinoveva@inbaze.cz