Home Giới thiệu (Čeština) Hlavní město Praha a integrace Lĩnh vực hội nhập và chung sống ở thủ đô Praha

Lĩnh vực hội nhập và chung sống ở thủ đô Praha

Thủ đô Praha là một thành phố đáng sống càng ngày càng hấp dẫn nhiều người di cư từ khắp nơi trên thế giới. Di cư về bản chất không những chỉ có lợi ích về kinh tế mà còn làm giàu cả văn hóa và làm đa dạng thành phố. Đồng thời nó đặt ra một thách thức cho sự chung sống của tất cả mọi người dân.

Từ kinh nghiệm của những thủ đô Tây Âu đã quan tâm đến chính sách hội nhập một thời gian dài cho thấy rằng, chúng ta cần tập trung nhiều nhất vào cấp địa phương. Chính sách hội nhập địa phương đòi hỏi sự tham gia tích cực và sự hợp tác được phối hợp của tất cả các bên tham gia – Tòa thị chính thủ đô Praha, các ủy ban quận, các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan nhà nước, và cả chính những người di cư, các tổ chức của họ và những người dân thủ đô Praha khác.

Hiện nay thủ đô Praha quan tâm đến tiềm năng của di cư, cải thiện điều kiện sống của người di cư và thúc đẩy sự chung sống hữu nghị giữa tất cả mọi người dân thủ đô Praha.

Chúng tôi hi vọng rằng những trang web sau cũng sẽ góp phần vào mục tiêu đấy. Tại đây bạn sẽ biết được ai phụ trách lĩnh vực hội nhập và chung sống trên địa bàn thủ đô Praha, bạn có thể liên hệ với ai trên cấp Tòa thị chính thủ đô Praha lẫn trên cấp các ủy ban quận. Trong phần tin tức bạn có thể theo dõi các sự kiện đang diễn ra và trên những trang web bạn sẽ biết được cả những cách để có thể tham gia.