Home Cần xử lý Y tế, bảo hiểm y tế và xã hội

Y tế, bảo hiểm y tế và xã hội

Những dòng tiếp theo sẽ mang cho bạn những thông tin cơ bản về cung cấp dịch vụ y tế tại Cộng hòa Séc, về các loại bảo hiểm y tế, chăm sóc y tế và cấp cứu, thông tin liên hệ với các cơ quan chuyên cho người di cư và các thông tin hữu ích khác.

Thông tin cơ bản về chăm sóc y tế và hệ thống y tế tại CH Séc

Chăm sóc y tế tại CH Séc được cung cấp miễn phí chủ yếu trên cơ sở bảo hiểm y tế công cộng. Tất cả mọi người có hoạt động kinh tế đều đóng góp phần trăm từ thu nhập của mình vào hệ thống y tế (chủ lao động trả một phần của người lao động, người kinh doanh cá thể (OSVČ) tự trả bảo hiểm). Một số nhóm công dân được nhà nước trả tiền bảo hiểm (ví dụ trẻ em ăn theo). Đây là hệ thống bác ái, tất cả mọi người đều được hỗ trợ khi cần.

Phạm vi của các dịch vụ y tế được chi trả từ bảo hiểm y tế công cộng có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế, bộ chịu trách nhiệm về lĩnh vực chăm sóc y tế và các vấn đề liên quan khác, kể cả bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc.