Thăm thân

Thị thực ngắn hạn

Bạn muốn mời người thân hay người bạn sang chơi? Nếu thế người thân/người bạn phải xin thị thực ngắn hạn, trong trường hợp quốc gia đó không được miễn thị thực. Bạn sẽ phải xin giấy mời cho họ, sau đó họ sẽ trình giấy mời kèm đơn xin của mình tại cơ quan đại diện.

Liên kết

Thị thực dài hạn với mục đích gia đình

Thành viên gia đình của bạn có thể đến Cộng hòa Séc bằng thị thực dài hạn với mục đích gia đình được cấp cho thời gian dài nhất là một năm. Đơn xin được đệ ở cơ quan đại diện. Hạn giải quyết là 90 đến 120 ngày. Sau khi đến Séc có thể xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình.

Cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình

Thành viên gia đình của bạn có thể xin trực tiếp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên người thân của bạn chỉ có thể đệ đơn xin tại cơ quan đại diện sau khi bạn cư trú tại CH Séc 15 tháng và hạn giải quyết là 270 ngày.