Úvod Projekty s účastí hl. m. Prahy Města a inkluzivní strategie

Města a inkluzivní strategie

Od září 2017 do července 2020 realizuje Sdružení pro integraci a migraci společně s partnery projekt Města a inkluzivní strategie. Tento záměr odpovídá na poptávku státní správy zhodnotit, jakým způsobem dochází k integraci cizinců v České republice na lokální úrovni a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení k zefektivnění integračního procesu.

Hlavním cílem plánu je zhodnotit projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) zaměřené na integraci cizinců a nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly reálné potřeby cizinců. Hlavními výstupy budou úvodní hodnotící zpráva, manuál lokální integrace a databáze integračních projektů s vlastním hodnotícím nástrojem.

Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci plánu se kromě týmu SIMI podílejí odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří stáli i u jeho zrodu, a z Multikulturního centra Praha. Mezi další partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a vybrané kraje: Hlavní město Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

 

 

Kulatý stůl: „Role krajů při integraci migrantů“

V úterý 30. ledna 2018 proběhl v rámci projektu v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy kulatý stůl na téma Role krajů při integraci migrantů. Záměrem akce bylo především seznámení partnerů Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a hostů z dalších zainteresovaných subjektů s obsahem a cíli inovačního projektu Města a inkluzivní strategie realizovaného z podpory Evropské unie.

Zápis z akce naleznete zde.

Během události účastníci získali taktéž přehled o aktuálním stavu v oblasti integrace migrantů v jednotlivých partnerských krajích, jmenovitě Libereckém, Jihomoravském a v Hl. m. Praze. Následná diskuse se pak soustředila na vyjasnění role krajů při integraci migrantů a nastavení spolupráce se SIMI v tříletém projektu z hlediska očekávání jednotlivých krajů.

Více informací včetně prezentací naleznete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

 

Kulatý stůl: „Mapování lokalit se zvýšenou koncentrací migrantů v hl. m. Praze“

Tento v pořadí již druhý kulatý stůl proběhl v úterý 10. dubna 2018 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. V úvodu nejprve došlo k seznámení členů Regionální poradní platformy, v jejíž workshopové části kulatý stůl probíhal, s obsahem a cíli projektu Města a inkluzivní strategie, realizovaného z podpory Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost. Kulatý stůl dále pokračoval moderovanou diskuzí v malých pracovních skupinách za účelem sdílení dobrých praxí v oblasti terénního průzkumu, který má zachytit žitou zkušenost a potřeby migrantů a identifikovat skryté, segregované či jinak specifické lokality s vyšší koncentrací migrantů na území hl. m Prahy. Během závěrečných prezentací byly představeny nejen potřeby jednotlivých aktérů integračního procesu, ale i strategie a řešení pro efektivnější pokrytí bílých míst na území hl. m. Prahy.

Zápis z kulatého stolu naleznete zde.

Prezentaci projektu naleznete zde.

Fotografie a další informace naleznete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

 

Kulatý stůl: „Terénní sociální práce s migranty“

V úterý 24. dubna 2018 proběhl v prostorách Centra pro sociální a ekonomické otázky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) malý kulatý stůl na téma Terénní sociální práce s migranty.

Tato specifická metoda sociální práce, realizovaná v přirozeném prostředí migrantů, klade na terénního pracovníka velké nároky z pohledu pohybu v terénu, navazování kontaktu, poskytování asistence nebo překonávání jazykových a kulturních bariér. V českém prostředí je rozsah terénní sociální práce dlouhodobě podhodnocen, přestože se právě skrze ni lze setkat a pracovat s klienty, kteří by navzdory svým potřebám služby sociálních pracovníků nevyhledali, či vyhledat nemohli. Ačkoliv v posledních letech počet terénních sociálních pracovníků mírně vzrostl, informace k této profesi zůstávají roztříštěné a pouze dílčí. Cílem kulatého stolu byla zejména diskuze klíčových kompetencí a výzev profese terénní sociální práce, identifikace potřeb terénních sociálních pracovníků a ucelení dílčích poznatků o této profesi. Další prioritou bylo sdílení dobrých praxí a nacházení inovativních řešení na identifikované problémy spojené s výkonem terénní sociální práce.

Fotografie a další informace naleznete na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci.

 

Dokumenty:

Více informací o projektu naleznete zde.