Úvod Novinky Společná adresa Praha 13

Společná adresa Praha 13

Text: Petr Syrový

Foto: Praha 13
Když jsme se před zhruba deseti lety rozhodovali, zda vstoupit do tehdejších tzv. emergentních projektů ministerstva vnitra cílených na integraci cizinců ze třetích zemí, nečekali jsme, že téma bude rok od roku aktuálnější a že budeme na projektu tak dlouho pracovat.

Samotné odborné rozhodnutí znamenalo poměrně výrazně změnit styl dosavadní práce. Každý, kdo někdy pracoval ve veřejné správě, si asi dokáže představit, jak „jednoduché“ je přijít s novým tématem. Zejména když je potřeba vyčlenit kapacity a finance.

Demografie nám však hodně napomohla. Do České republiky, Prahy a Prahy 13 přichází žít cizinci, především z Ukrajiny, Ruska a jeho bývalých svazových republik. Podstatou současných projektů obcí je vytvářet na místní úrovni podmínky a opatření, které přispívají ke vzájemnému soužití, popř. reagují na vzniklé problémy. Předpokládá se komplexnost.

Prakticky hned v prvním projektu v roce 2010 jsme vytvořili patnáct podprojektů – opatření – rozdělených do čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, monitoring terénu a volný čas. Některým uvedeným prioritám a vlastně i většině podprojektů se věnujeme dodnes. Pro letošní rok projekt počítá se sedmnácti podprojekty. Cílem ale určitě nebylo hned do projektu vtáhnout všechny školy, školky a místní nebo referenční aktéry integrace. Řekli jsme si, že půjdeme cestou od mála k více, respektive budeme posilovat to, co funguje, a nezasekávat se tam, kde to nejde. Navázali jsme na některé naše základní školy, včetně jejich projektů, a oslovili jsme vybrané neziskové organizace, kterých už v té době byla v Praze celá řada. Díky odboru školství jsme měli přístup k informacím o počtu dětí ve školách a školkách, takže jsme sledovali, kde děti cizinci jsou. Ostatně v současné době se projekt přímo dotýká pouze čtyř základních škol z jedenácti a sedmi školek z dvaceti tří spadajících do správního obvodu Prahy 13.

Prioritou vzdělávání máme na mysli jak přímou podporu dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) formou doučování v průběhu školního roku a v prázdninových kurzech, tak vzdělávání pedagogů (jak lépe učit češtinu cizince), úředníků, policistů a strážníků. Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců, o. p. s., jsme spustili nízkoprahovou výuku ČJ pro dospělé. Kurz nyní probíhá ve třech jazykových úrovních (A0, A1 a A2/B1) několikrát týdně. Vzdělávání dospělých cizinců pro nás doplňuje další partner z neziskovek – Integrační centrum Praha, o. p. s., které má poblíž stanice metra Lužiny svoji pobočku zaměřenou na sociální a právní poradenství cizincům. Integrační centrum pořádá pro dospělé cizince konverzační kurzy v pobočce Městské knihovny v Praze, taktéž na Lužinách. Pedagogům nabízíme možnost studia Dvousemestrálního zdokonalovacího kurzu ČJ jako cizího jazyka, a to při ÚJOP UK v Praze. Metodickou podporu poskytuje vychovatelkám z mateřských škol další neziskovka, META, o. p. s., – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů.

V prioritní oblasti volného času tradičně zajišťujeme komunitní akci Nejsme si cizí. Jde o venkovní hudební festival doplněný například o dětské divadlo, zážitkové a kreativní workshopy. Do mateřských škol zajišťujeme dětské divadlo, základním školám pro změnu nabízíme výchovně-edukativní program na bázi divadla fórum. Spolek Divadelta, z. s., školním třídám odehraje představení Nový spolužák nebo Poslední mince, žáci zde mají možnost do děje vstoupit a ovlivnit jej. Dlouholetým podprojektem je volnočasový klub Rozmanitý svět sdružující děti z FZŠ Trávníčkova. V klubu mají děti možnost poznávacích výletů v kombinaci s doučováním. Zajímavou aktivitou projektu je akce Letem světem, kde se děti v DDM Stodůlky napříč zájmovými kroužky seznamují s kulturami různých zemí jejich původu.

Důležitým opatřením priority zaměřené na regionální spolupráci je i komunikační a koordinační platforma Pracovní skupiny integrace, která sdružuje přímé realizátory pod-projektů, zejména pedagogů ze škol a školek, včetně zástupců neziskovek. Zde je představována nová podoba schváleného projektu a zároveň konzultovány zkušenosti, náměty a doporučení pro jeho další směřování.

Informovanost obyvatel Prahy 13 řešíme prostřednictvím informačního letáku, který obsahuje pět jazykových verzí, a webu, respektive podoblasti věnované integraci cizinců na oficiálních stránkách městské části. Podle charakteru akce využíváme i další informační kanály, například místní časopis STOP, facebookový profil Šťastná třináctka či TV 13.

Projekt se neustále vyvíjí, každoročně upravuje. Zpřesňuje se tak, aby odpovídal momentální realitě. Například pro letošní rok jsme doplnili novou prioritu zaměřenou na komunitní práci v lokalitě. Novou aktivitou projektu by měl být podprojekt Společně v knihovně – nízkoprahová pomoc se školní přípravou v městské knihovně ve spolupráci s neziskovou organizací Nová škola, o. p. s.

Na podzim také plánujeme poslední čestnou novinku projektu, a to každoroční setkání obcí zapojených do již zmíněného projektu obcí. Předpokládáme, že bychom se pracovně věnovali reflexi terénní a komunitní práce cílené na cizince.

Na začátku článku jsem zmínil, co nám napomohlo v realizaci projektu. Nebyla to ovšem jenom ona demografie, ale i nadšení pro věc a spolupráce se všemi aktéry a realizátory podprojektů, podpora vedení městské části a zejména pravidelná dotace ve výši 90 % nákladů od ministerstva vnitra.