Úvod Novinky Uspěli byste u zkoušky pro získání českého občanství?

Uspěli byste u zkoušky pro získání českého občanství?

Autor: Filip Davydov, Bulletin Slovo II/2021

Každý rok získává české státní občanství v průměru přes pět tisíc cizinců, což se na první pohled může zdát jako velké číslo. Ale ve srovnáním se statisíci cizinců u nás žijících, se v posledních letech jedná o zhruba jedno procento. A proces „naturalizace“ cizinců je u nás podle některých srovnávacích studií jeden z nejnáročnějších v celé EU. Cizinci musí žít v zemi nepřetržitě často více než deset let, transparentně prokázat dostatečnou výši příjmů a od roku 2014 také až na některé výjimky složit zkoušku z českého jazyka a reálií. Na tu se nejvíce hlásí občané Ukrajiny, Ruska a Slovenska.

Organizaci zkoušky má v gesci Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Jazyková část se koná zpravidla jednou měsíčně. Od uchazeče o občanství se očekává, že bude ovládat slovní zásobu, kterou používá při běžné komunikaci či v práci, dokáže bez přípravy mluvit o tématech, jež ho zajímají, převyprávět příběh, popsat své dojmy z filmu, knihy apod. Psaný text na úrovni B1 má logickou strukturu, větnou a myšlenkovou návaznost, a to především v oborech, které spadají do uchazečova pole zájmů. Připravit se na jazykovou zkoušku lze samostatně, nebo pomocí placených offline či online kurzů, které nabízí přímo ÚJOP UK. Poplatek za zkoušku činí 3 700 Kč a hradí jej sám cizinec.

Testové úlohy z českých reálií pro občanství připravuje Národní pedagogický institut. Na rozdíl od jazykové zkoušky, která ověřuje komunikační schopnosti cizince, má test z reálií za cíl zjistit, do jaké míry má uchazeč o občanství povědomí o dění v České republice, zda má přehled o důležitých místních tradicích a obyčejích, jinými slovy, jestli je dostatečně integrován do majoritní společnosti.

Na rozdíl od jazykové zkoušky jsou dopředu známy všechny otázky, které se v testu z reálií mohou vyskytnout. Je tedy možné se na test připravit pomocí databanky, která obsahuje 300 testových otázek z 30 témat rozdělených do tří základních okruhů: občanský základ, zeměpisné informace, dějiny a kultura České republiky. Velkou výhodou je, že každá úloha obsahuje čtyři uzavřené varianty odpovědí, z nichž správně je vždy právě jedna. Při náležité přípravě a dobré paměti si tedy cizinci dokážou otázky namemorovat a nezbývá než doufat, že získané informace nezapomenou hned po opuštění zkušební místnosti. Tato část zkoušky stojí 1 800 Kč (obě části tak vyjdou cizince na 5 500 Kč).

Zajímavé je vnímat, jak se liší náročnost jednotlivých úloh. Najdeme zde jak jednoduché otázky typu „Kterým dnem začíná v českém kalendáři rok?“, tak i např. obtížnější „Jaká je přibližně rozloha Česka?“, které by dokázaly uvést do rozpaků i nemalou část Čechů, pokud si otázky předem nenastudují. Nesmíme také opomíjet fakt, že to, co se pro nás místní (nebo v širším kontextu Evropany) zdá být samozřejmostí, může pro přistěhovalce působit jako španělská vesnice. Odlišný pohled na svět a na obyčejné věci je to, co obohacuje každou společnost a dělá ji rozmanitou a svébytnou. Integrace je však obousměrný proces, a tak každý cizinec, který chce být součástí české společnosti, by měl také vědět, na jakých základech se budovaly její hodnoty a o jaké historické události se opírají ta či ona přesvědčení.

V minulosti například proběhl pokus položit vybrané testové otázky například českým poslancům, mezi nimiž byl také současný ministr vnitra Jan Hamáček. Ani on, stejně jako ostatní politici, neodpověděl na všechny otázky správně.

V minulosti už proběhl pokus položit vybrané testové otázky českým politikům, mezi nimiž byl např. také současný ministr vnitra Jan Hamáček.

I vy se můžete vžít se do role žadatele o české státní občanství a absolvovat mini test z reálií, který obsahuje 10 vybraných otázek. Skutečný test se pak sestává z 30 úloh.

1. Den české státnosti je také svátkem svatého Václava. Kníže Václav z rodu Přemyslovců je patronem Čech a Moravy. Kdy se slaví Den české státnosti?

 1. a) v září
 2. b) v říjnu
 3. c) v dubnu
 4. d) v květnu

 

2. Výpovědní doba se počítá ode dne doručení výpovědi. Jak dlouhá je výpovědní doba u dohody o pracovní činnosti (DPČ)?

 1. a) 15 dní
 2. b) 30 dní
 3. c) 60 dní
 4. d) 90 dní

 

3. Pan Novotný je občanem České republiky, je nezaměstnaný a je registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Kdo platí jeho povinné zdravotní pojištění?

 1. a) stát
 2. b) finanční úřad
 3. c) platí si ho sám
 4. d) jeho poslední zaměstnavatel

 

4. Od kolika let se může občan České republiky stát starostou?

 1. a) od 18 let
 2. b) od 21 let
 3. c) od 30 let
 4. d) od 40 let

 

5. Památce zesnulých se v Česku lidově říká Dušičky. Je to den, kdy se podle české tradice zdobí hroby květinami, rozsvěcují se svíčky a vzpomíná se na zemřelé. Ve kterém období se slaví tento svátek?

 1. a) na jaře
 2. b) v létě
 3. c) na podzim
 4. d) v zimě

 

6. Ve kterém kraji je atomová elektrárna Temelín?

 1. a) v Ústeckém kraji
 2. b) v Jihočeském kraji
 3. c) v Jihomoravském kraji
 4. d) v Moravskoslezském kraji

 

7. Paní Svobodové se rozbil nový počítač. Šla jej proto reklamovat. Do kolika dnů musí prodejce vyřídit její reklamaci?

 1. a) do 7 dnů
 2. b) do 14 dnů
 3. c) do 30 dnů
 4. d) do 60 dnů

 

8. Kolik volených zástupců má Senát Parlamentu České republiky?

 1. a) 27
 2. b) 81
 3. c) 200
 4. d) 281

 

9. Pan Novotný žije sám a má nedostatečný příjem. Na kterém úřadě bude žádat o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?

 1. a) na úřadu práce
 2. b) na správě sociálního zabezpečení
 3. c) na sociálním odboru obecního úřadu
 4. d) na ministerstvu práce a sociálních věcí

 

10. Které z těchto míst není na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?

 1. a) Hrad Karlštejn
 2. b) Historické centrum Prahy
 3. c) Zámek a zahrady Kroměříž
 4. d) Historické centrum Kutné Hory

 

Výhradním vlastníkem autorských práv k testovým úlohám je Národní pedagogický institut České republiky.  Správné odpovědi testu: 1a, 2a, 3a, 4a, 5c, 6b, 7c, 8b, 9a, 10a.

Zdroj: www.nejsmesicizi.cz/bulletin-slovo