Úvod Novinky Praha jako metropole všech

Praha jako metropole všech

text: Blanka Vosecká Veselá

 

Počet cizinců v Česku každým rokem stoupá.

Je to lehce spočitatelný fakt, který nesouvisí s nedávnou (přesto stále aktuální) válečnou situací na Ukrajině (ačkoliv právě kvůli ní jich přišlo do Česka nebývalé množství). Migrace s sebou přináší řadu nepopiratelných pozitiv, ale také výzev, na které je třeba se systematicky připravovat.

V hlavním městě Praze tvoří cizinci zhruba pětinu obyvatel, což odpovídá více než třetině všech cizinců pobývajících na území České republiky.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR – Informativní počty cizinců s pobytem (nad 90 dní) v obcích a městských částech

Takováto dlouhodobá situace vyžaduje mít srozumitelnou strategii, díky níž docílíme, aby vzájemné soužití nás všech (tedy cizinců a českých občanů) bylo bezproblémové.

Klíčovým procesem pro zapojení nově příchozích do neznámého prostředí je integrace, která, pokud je úspěšná, dokáže zabránit vzniku negativních sociálních jevů. Co přesně si pod tímto pojmem ale představit? Jaké konkrétní integrační kroky a opatření můžeme využít, a kde se o nich lze dozvědět více?

Oficiálních strategických dokumentů, které mají v Česku pomáhat na cestě k úspěšné integraci cizinců, je několik. Zejména jsou jimi tzv. Koncepce integrace, které existují na národní, ale i lokální úrovni. V hlavním městě se integrací cizinců zabývá nejen magistrát, ale také jednotlivé městské části. Opírají se přitom o Koncepci hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022-2027, která byla schválena Zastupitelstvem hlavního města v lednu letošního roku (2022). Tento dokument je výsledkem společné práce desítek zástupců magistrátu, pražských městských částí, státních i neziskových organizací a migrantů. Pražská koncepce předkládá jak shrnutí historie integrace a popis současného stavu v jeho celém kontextu, tak především soubor návrhů opatření a doporučení pro oblast integrace cizinců na území hlavního města do nejbližších pěti let (svými cíli pokrývá roky 2022-2027).

Koncepce předkládá vizi hlavního města jako progresivní metropole, která dokáže uspokojit potřeby a zájmy všech svých obyvatel bez rozdílu, a právě díky své různorodosti a otevřenosti prosperuje a je kvalitním místem pro život všech Pražanů.

Ve vztahu k jednotlivým městským částem má pražská Koncepce doporučující a podpůrný charakter a její naplňování je v gesci magistrátního oddělení národnostních menšin a cizinců.

Je v souladu s vládní (celostátní) Aktualizovanou koncepcí z roku 2016 a přestože se zabývá primárně integrací cizinců ze třetích zemí (oficiální termín ze zákona, kterým označujeme všechny cizince/občany ze zemí mimo EU), mezi její cílovou skupinu lze zahrnout také občany EU nebo osoby, které tu pobývají na některý druh mezinárodní ochrany (momentálně to je právě i velká část občanů Ukrajiny).

 

Jaké integrační kroky a opatření Koncepce navrhuje?

V první řadě přináší vizi pěti vzájemně propojených strategických cílů stanovených tak, aby se Praha stala městem rovných příležitostí pro všechny její obyvatele.

 

Co to však v praxi znamená a jaká by podle odborníků a odbornic na integraci Praha měla být?

  • se systémovým a koordinovaným přístupem k integraci – tak, aby zodpovědné instituce a orgány věděly, co mohou a mají dělat, a měly na to prostředky a kvalitní informace potřebné k rozhodování
  • s otevřenými a přístupnými úřady, které jsou aktivně propojené a vzájemně se od sebe učí
  • dostupná z hlediska sociálních a veřejných služeb pro všechny obyvatele
  • rovná v přístupu ke vzdělání dětí, dospívajících i dospělých
  • aktivně rozvíjející společenskou soudržnost, aby byla opravdu “metropolí všech”

Koncepce rovněž navrhuje, jakým směrem by se měla pražská integrační politika v budoucích letech ubírat, aby se naše hlavní město rozvíjelo jako dynamická a moderní metropole. Na základě pěti strategických cílů proto definuje i pět základních priorit integrace:

Infographic Bản đồ ưu tiên In Khái niệm. của thủ đô Praha về lĩnh vực hội nhập của người nước ngoài 2022-2027, trang 9, tác giả Blanka Klimešová

Zdroj: Infografika Mapa priorit In Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022-2027, str. 9, autorka Blanka Klimešová

První prioritou je zajištění potřebné infrastruktury a institucionálního zázemí v oblasti integrace cizinců. Jinými slovy, je třeba integrační politiku stabilně financovat a založit na dostupných datech a jejich systematickém vyhodnocování. A rovněž je třeba zajistit odpovídající personální kapacity napříč všemi důležitými obory, kterých se integrace cizinců dotýká.

V rámci druhé priority, mnohostranná spolupráce, by mělo dojít k propojení všech aktérů, kteří se na území hlavního města integrací zabývají, a to nejen z řad magistrátu, městských částí, neziskových organizací, státních a akademických institucí, ale i z řad cizinců samotných (a jejich sdružení) a ostatních obyvatel Prahy.

Priorita Služby pro cizince se soustřeďuje na rozvoj sítě dostupných sociálních a návazných služeb a kompetentních pracovníků, kteří se vyznají v praktických oblastech integrace a migrace cizinců a mohou jim kvalifikovaně poradit.

Neméně důležitou prioritu představuje vzdělávání, a to nejen vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, ale také dospělých migrantů. Je zapotřebí se soustředit také na zvyšování interkulturních a odborných kompetencí pedagogických pracovníků.

Poslední priorita Koncepce – vzájemné soužití – reflektuje, jak důležité je téma integrace veřejně komunikovat, podporovat zdravé společenské klima a komunitní život cizinců i českých občanů. Tato priorita cílí i na prevenci xenofobních nálad ve společnosti a dezinformace spojené s migranty.

Koncepce dále podrobně rozvádí také příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout, a čeho chceme v oblasti integrace cizinců docílit do roku 2027.

Někteří z nás si teď možná řeknou “To je všechno sice pěkná teorie, ale co to vlastně doopravdy znamená a co pro lepší a bezpečnější soužití mohu udělat konkrétně já?”

Možností, jak pomoci a zapojit se, je bezpočet. Začněme u toho naprosto základního. Snažme se předcházet předsudkům a stereotypům. Zjišťujme si informace z kvalitních zdrojů. Buďme otevřeni novým myšlenkám a neuzavírejme se do malých komunit a sociálních bublin. Učme se od druhých a snažme se spolu komunikovat. Jedině tak se Praha skutečně stane “metropolí všech”, což je ostatně i hlavní cíl a vize pražské Koncepce integrace cizinců.

Pro všechny zájemce o pražskou integrační politiku, kteří třeba nemají tolik času na čtení rozsáhlejší Koncepce, připravil magistrát rovněž stručný handout, ve kterém lze najít nejdůležitější shrnutí i odkazy.

Článek vznikl v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců Praha – metropole všech 2022, jenž spolufinancuje MV ČR.