Víza a pobyt

Jste migrant a pobýváte nebo plánujete pobývat – ať už pracovně či soukromě, dlouhodobě nebo krátkodobě – na území České republiky? Chcete si do ČR přivézt rodinu? Zde zjistíte základní informace o vízových, pobytových a jiných povinnostech. Dozvíte se také o úřadech, na které se budete potřebovat obrátit, včetně kontaktů, a naleznete zde také užitečné odkazy na ověřené zdroje dalších informací.

Kompletní informace o pobytu v ČR najdete na imigračním portálu České republiky.

 

Druhy pobytů

Chystáte se do České republiky? Nebo už zde pobýváte? Zde se dozvíte, jaké máte povinnosti z hlediska svého pobytu. Nejprve je třeba rozlišit, zda jste občanem Evropské unie, nebo pocházíte z tzv. třetí země (ze země mimo EU). Poté si musíte určit, jak dlouho budete v ČR pobývat. Pokud zvolíte krátkodobý pobyt (do 3 měsíců), musíte zjistit, zda má vaše země původu vízovou povinnost vůči České republice. Pokud chcete zůstat delší dobu, je třeba si vyřídit patřičné povolení. Více informací se dozvíte v následujících kapitolách.

 

Občan EU a jeho rodinný příslušník

Pokud jste občan Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska nebo jste rodinný příslušník občana z jednoho z daných států, můžete se volně pohybovat po území schengenského prostoru, tedy i přicestovat do České republiky. Postačí vám k tomu pouze průkaz totožnosti nebo cestovní pas. Hodláte-li v ČR strávit déle než 30 dní, máte povinnost svůj pobyt ohlásit příslušnému odboru cizinecké policie podle vašeho místa pobytu, ohlásit se je třeba do 30 dnů ode dne vstupu na území České republiky. Pokud jste ubytováni v hotelu, splní tuto povinnost za vás váš ubytovatel.

Pokud zde chcete zůstat déle než 3 měsíce, můžete (ale nemusíte) požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo po pěti letech nepřetržitého pobytu v České republice o povolení k trvalému pobytu.

Za rodinného příslušníka se považuje zejména manžel, registrovaný partner, rodič pečující o občana mladšího 21 let, potomek mladší 21 let, nezaopatřený potomek nebo předek občana či jeho manžela nebo jiná osoba závislá na péči občana EU nebo kdokoliv, kdo prokáže, že žil s občanem EU před vstupem do ČR ve společné domácnosti.

Bližší informace o tom, koho lze považovat za rodinného příslušníka naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Zde také naleznete informace o tom, jak zažádat o potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo o trvalý pobyt spolu se všemi potřebnými formuláři.

Doporučení pro britské občany

Plánujete v ČR pobývat déle než 3 měsíce? Chcete-li, aby vaše práva na území České republiky byla i v budoucnu zachována, požádejte o potvrzení o přechodném pobytu, abyste mohli v případě potřeby jednoznačně prokázat, že jste pobývali na území české republiky před brexitem. Žádost není zpoplatněna a vydává se na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra. Žijete-li zde více jak 5 let, požádejte o povolení k trvalému pobytu. Více informací naleznete zde.

 

Občan tzv. třetí země

Pokud jste se nenašli v předchozí kategorii občanů EU a dalších států, jste občané tzv. třetí země. Týkají se vás proto kategorie uvedené níže.

 

1. Krátkodobý pobyt – bez víza

Pokud vaše země nemá s Českou republikou zavedenou vízovou povinnost, můžete do naší země přicestovat s platným cestovním dokladem nejdéle na 90 dní. Protože je Česká republika součástí tzv. schengenského prostoru (bez vnitřních hranic), můžete pobývat v celém schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dní v jakémkoliv 180denním období. Jedná se o tzv. pravidlo 90/180. Nemůžete tu však během této doby pracovat. Ohlásit místo svého pobytu máte povinnost do tří dnů na příslušném oddělení cizinecké policie. Pokud jste ubytováni v hotelu, tuto povinnost za vás splní ubytovatel.

Ke spočítání dnů vašeho pobytu v ČR (tedy i v Schengenu) v rámci pravidla 90/180, můžete použít tzv. schengenskou kalkukačku.
 

 

Odkazy:

 

2. Krátkodobé a dlouhodobé vízum

Krátkodobé vízum

Jste občanem země, jež má vízovou povinnost, a plánujete v ČR studovat, podnikat, navštívit rodinu či přátele nebo přijíždíte za kulturou? Potom si musíte vyřídit vízum s ohledem na délku plánovaného pobytu. Krátkodobé vízum (neboli schengenské) je platné maximálně 90 dní. Dlouhodobé vízum nad 90 dnů je určeno k pobytu s maximální délkou jednoho roku. Bude vám však uděleno pouze na dobu, po kterou prokážete účel pobytu. (Pokud např. doložíte potvrzení o studiu pouze na jeden semestr, bude vám vydáno pouze na tuto dobu.)

K vyřízení víza budete potřebovat doklad potvrzující účel pobytu (ať už potvrzení o studiu, živnostenské oprávnění, tzv. pozvání apod.), cestovní doklad, potvrzení o zajištění ubytování, dostatek finančních prostředků a na vyžádání také výpis z rejstříků trestů a lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu.

Vydávání krátkodobých víz je v kompetenci Ministerstva zahraničních věcí. Více informací naleznete na jeho webových stránkách v záložce „vstup a pobyt“.

Ve výjimečných případech je možné požádat o prodloužení krátkodobého víza na odborech cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky. Přehled jednotlivých pracovišť naleznete zde.

 

Dlouhodobé vízum

Žádost o dlouhodobé vízum podávejte osobně na příslušném zastupitelském úřadě, přičemž musíte počítat s tím, že zastupitelský úřad vás může pozvat na pohovor, během kterého ověří vaše plány. Při podání žádosti musíte předložit svůj cestovní pas a dále jednu fotografii (pokud vás na místě sami nevyfotí), doklad o zajištění ubytování na území, doklad potvrzující účel pobytu na území a musíte prokázat, že máte dostatečné finanční prostředky k pobytu na území. Vždy předkládejte originály nebo ověřené kopie dokumentů. Všechny dokumenty s výjimkou pasu musí být přeloženy do českého jazyka. Zahraniční veřejné listiny musíte opatřit vyšším ověřením.

Zastupitelský úřad je příslušný pouze k přijetí žádosti, o udělení dlouhodobého víza rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. V případě, že vám bude vízum uděleno, vyzve vás většinou zastupitelský úřad e-mailem k jeho vyzvednutí. Následně musíte předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pokud vám Ministerstvo vnitra vízum neudělí, bude vás písemně informovat o důvodech, proč vaší žádosti nevyhovělo. Do 15 dnů od obdržení této informace můžete požádat Ministerstvo vnitra o nové posouzení důvodů neudělení víza. To vám musí dát vědět o výsledku opakovaného posouzení do 60 dnů.

Více informací o dlouhodobém vízu, co je potřeba doložit k žádosti o něj, jak dále probíhá řízení o žádosti, jak vízum případně prodloužit apod. naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

3. Dlouhodobý pobyt

Plánujete zůstat v Česku déle než rok? Nebo už tu jste na dlouhodobé vízum a chcete si svůj pobyt prodloužit? Pak je pro vás nejlepší požádat o dlouhodobý pobyt. Žádost musíte podat osobně, přičemž k žádosti je třeba přiložit stejné náležitosti jako u dlouhodobého víza. Tedy zpravidla postačí pas, doklad potvrzující účel pobytu, doklad o zajištění ubytování a doklad o zajištění dostatečných prostředků k pobytu. Můžete být požádáni o doložení výpisu z Rejstříku trestů a jiných dokumentů. Předkládejte vždy originály nebo ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka. Pokud jde o úřední dokumenty z jiného státu, musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

Vyřizování dlouhodobých pobytů má na starosti Ministerstvo vnitra České republiky. Na jeho pracovišti můžete podat žádost o dlouhodobý pobyt, pokud v České republice pobýváte na vízum nad 90 dní, hodláte být v ČR déle než jeden rok a zároveň pokud trvá váš účel pobytu.

Pokud plánujete v České republice dlouhodoběji pracovat, investovat, studovat, provádět vědecký výzkum nebo chcete přicestovat za rodinou, můžete rovnou (bez předchozího pobytu v České republice) požádat o povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadu ČR.

 

 

Účel pobytu

Pobýváte-li na území dlouhodobě, prokazujete Ministerstvu vnitra důvod, proč jste v ČR – tzv. účel pobytu. Mezi základní účely patří zejména studium, vědecký výzkum, zaměstnání, podnikání a sloučení rodiny.

 

Vždy musíte plnit účel pobytu! Než získáte trvalý pobyt, nemůžete na území ČR být ani jeden den, aniž byste plnili svůj účel pobytu! Pokud tedy skončíte v zaměstnání, musíte následující den nastoupit do jiného zaměstnání, nebo změnit účel pobytu tak, aby došlo k návaznosti. Výjimkou je tzv. ochranná lhůta v délce 60 dnů pro hledání nového zaměstnání za předpokladu, že vám zaměstnání skončí bez vašeho zavinění.  

Přecházíte-li z dlouhodobého víza na dlouhodobý pobyt, musíte plnit stejný účel pobytu (například studium na vysoké škole)! Účel pobytu můžete změnit ve chvíli, kdy máte udělen dlouhodobý pobyt. 

 

V případě, že máte dlouhodobý pobyt, můžete změnit účel pobytu kdykoliv – s následujícími výjimkami:

  • –  Chcete-li změnit svůj účel pobytu na podnikání, můžete tak učinit až po 5 letech pobytu na území ČR. Výjimku tvoří ti, kteří zde pobývají za účelem sloučení rodiny.
  • –  Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, můžete po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat MV ČR o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
  • –  Pokud vám byla vydána zelená karta, jste oprávněn po jednom roce pobytu na území požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.
  • –  Pokud se rozvedete a máte účel pobytu sloučení rodiny, můžete změnit účel pobytu jen pokud v den rozvodu pobýváte v ČR nepřetržitě nejméně dva roky a vaše manželství trvalo nejméně 5 let.

 

Chcete požádat rovnou o dlouhodobý pobyt?

Pokud žádáte poprvé rovnou o dlouhodobý pobyt, mohou být lhůty pro rozhodování v některých případech oproti dlouhodobému vízu podstatně delší – např. u účelu sloučení rodiny je lhůta až 270 dní. Nespornou výhodou je ale fakt, že v případě zamítnutí vaší žádosti se můžete proti takovému rozhodnutí odvolat.  

 

Odkazy:

 

 

Biometrická karta

Pokud získáte povolení k dlouhodobému, nebo trvalému pobytu, bude vám vydána tzv. biometrická karta. Ta zachycuje obličej a otisky prstů. Díky ní je jednodušší ověřit pravost dokumentu i vaši totožnost. K sejmutí biometrických údajů se musíte dostavit na vybrané pracoviště Ministerstva vnitra ČR.

Pokud jste požádali o povolení k pobytu v zahraničí, dostavte se k sejmutí biometrických údajů do tří dnů od vstupu na území. Mějte s sebou platný cestovní doklad. Můžete se předem telefonicky objednat, kontakt požadujte na příslušném zastupitelském úřadě. Pokud žádáte na území ČR, budete Ministerstvem vnitra vyzváni k sejmutí biometrických údajů. Následně platí, že biometrický průkaz musíte převzít nejpozději do 60 dnů od sejmutí údajů. Změny v údajích musíte nahlásit úřadu do tří dnů, pokud se stěhujete, je obecná lhůta delší – 30 dní.

 

Odkazy:

 

Chcete-li v ČR pobývat za účelem zaměstnání, musíte požádat o tzv. zaměstnaneckou kartu

 

 

4. Trvalý pobyt

Chcete-li v ČR pobývat trvale, podle obecného pravidla můžete po pětiletém nepřetržitém pobytu v ČR požádat o trvalý pobyt. Do této doby se započítává pobyt na dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt (nikoliv krátkodobé vízum). V případě trvalého pobytu musíte prokázat základní znalost českého jazyka, proto musíte složit zkoušku z českého jazyka na úrovni A1. Co se týče žádosti, podává se osobně na pracovišti Ministerstva vnitra podle místa hlášeného pobytu. K žádosti dále musíte doložit potvrzení o ubytování, prokázat prostředky k pobytu a také můžete být požádáni o předložení evidence rejstříku trestů.

 

V případě studentů se doba studia na území ČR započítává do délky pobytu pro účely trvalého pobytu jen jednou polovinou. 
Pro české krajany, již mají prokazatelně český původ, a pro jejich manžela/manželku a nezletilé potomky neplatí podmínka nepřetržitého pobytu na území. Můžou žádat o trvalý pobyt na základě tzv. důvodů hodných zvláštního zřetele. 

 

Odkazy:

 

 

5. Občanství

Po 5 letech nepřetržitého trvalého pobytu v České republice máte možnost získat občanství ČR. Nemusíte se přitom vzdát svého dosavadního státního občanství, neboť Česká republika umožňuje mít více občanství. Musíte však prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 a zároveň složit zkoušku z českých reálií.

Výjimka: Pokud doložíte, že jste v minulosti absolvoval/a minimálně 3 školní roky základní, střední nebo vysoké školy v českém jazyce, nemusíte zkoušku skládat. Žadatelé mladší 15 let a starší 65 let jsou rovněž od zkoušky osvobozeni.

Žádost se podává na krajském úřadě nebo na úřadě městské části v Praze, správní poplatek za udělení občanství činí 2 000 Kč (pro nezletilé dítě 500 Kč).

 

Odkazy:

 

 

 

Na jaký úřad se obrátit?

 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti vydávání krátkodobých víz. Žádosti podávejte prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v domovské zemi.

Na oficiálních webových stránkách MZV naleznete více informací.

Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti dvě složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o 1) Službu cizinecké policie a 2) Odbor azylové a migrační politiky (dále OAMP).

Důsledně mezi Službou cizinecké policie a Odborem azylové a migrační politiky rozlišujte!

 

Cizinecká policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a nastupuje také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

 

OAMP Ministerstva vnitra ČR

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – oddělení pobytu cizinců (OPC) má na starosti agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, biometrické průkazy apod.

Vaší povinností je hlásit pracovišti OAMP všechny změny, které se týkají vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změny údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k pobytu na území ČR. Nahlásit změnu bydliště musíte do 30 dnů, ostatní změny však musíte nahlásit nejdéle do 3 dnů. Vždy dodržujte lhůty!

 

Odkazy:

 

Telefonní linka:

V případě dotazů využijte telefonickou infolinku Ministerstva vnitra v češtině a angličtině, která je v provozu od pondělí do pátku od 08.00 do 15.00 hodin, tel: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418.

 

E-mail:

pobyty@mvcr.cz

 

V Praze a Středočeském kraji vám doporučujeme se objednat na objednávací telefonní lince (+420) 974 820 680, abyste se vyhnuli zbytečným frontám na OPC.