Úvod Cizinci v Praze Natallia Allen

Natallia Allen

článek a foto: activecitizenfund.cz

Pevně věříme, že spolupráce, dialog a snaha o porozumění rozmanitého obyvatelstva ČR náš život udělá o něco lepší

Závěrečnou konferencí v září letošního roku skončil projekt InBáze – platforma pro občanskou participaci migrantů, který se pokusil zmapovat potřeby obyvatel Prahy s migračním původem v oblasti občanské participace. Usiloval o zvýšení povědomí této skupiny obyvatel o možnostech zapojování do české občanské společnosti a veřejného dění. Snahou bylo též posílit schopnost vyjadřovat své názory a potřeby, hájit svá práva, realizovat své nápady a spolupracovat s místními aktivními jednotlivci a komunitami. Iniciativa MigAct, která v rámci projektu vznikla, se mezitím transformovala v samostatný spolek MigAct z.s. „MigAct posiluje a inspiruje lidi s migračním pozadím, aby se stali neodmyslitelnou součástí české občanské společnosti,“ vysvětluje vedoucí projektu Natallia Allen.

Heslo programu Active Citizens Fund zní S odvahou. K čemu je podle vás v dnešní společnosti zapotřebí odvaha?

Žijeme ve zrychleném, velice propojeném a komplexním světě. Lidé a zdroje jsou neustále v pohybu. Migrace, přirozený fenomén, který provází lidstvo od jeho počátků, je klíčovým tématem téměř každé společnosti. Je nezbytné si tuto realitu uvědomit a s odvahou hledat způsoby, jak lidé mohou spolu žít, vzájemně se obohacovat a těžit ze své rozmanitosti. Skutečně spojit síly při budování místních komunit a aktivně se podílet na rozvoji a zdokonalování fungování celé společnosti.

Čím váš projekt přispívá k tomu, aby bylo v české společnosti více odvahy?

Iniciativa MigAct aktivně usiluje o vytvoření otevřenější a inkluzivnější občanské společnosti v hlavním městě Praze. Jejím cílem je rozšířit a zpřístupnit možnosti občanské participace pro obyvatele s migračním původem, kteří tvoří zhruba třetinu místní populace. Lidé, kteří se do Prahy stěhují z různých zemí a z různých důvodů, zůstávají často na okraji společnosti, bez plnohodnotného přístupu k politickým a částečně i občanským právům, naráží na řadu překážek a bariér na své cestě k občanské participaci. Někdy potřebují velkou dávku odvahy, aby vůbec do občanské společnosti vkročili, přičemž jsou její naprosto nedílnou součástí.

Co vám osobně přináší spolupráce na tomto projektu?

Měla jsem to štěstí potkat mnoho velmi inspirativních a odvážných lidí s neuvěřitelnými životními příběhy. Z působení v iniciativě MigAct těžím každodenně, je to velká výzva a zároveň významný zdroj nápadů, kreativity a inspirace.

Jak vnímáte roli občanského aktivismu v dnešní společnosti?

Myslím si, že úloha občanského aktivismu a občanské participace je nesmírně důležitá. Představuje cestu k pozitivním změnám, snahu převzít zodpovědnost za svět kolem nás a zároveň otevírá dveře k dialogu a spolupráci. Přála bych si, aby občanská společnost více těžila z pestrosti a rozmanitosti lidí a organizací, které ji tvoří. Zároveň si také zaslouží větší respekt a uznání ve společnosti. Kolem neziskových organizací a různých komunitních iniciativ koluje stále hodně mýtů a nepochopení, která je třeba aktivně překonávat.

Jak se ve Vašem projektu odráží heslo S odvahou?

V rámci MigAct hodně pracujeme s budováním kapacit a zplnomocněním lidí, aby mohli být ve společnosti aktivní, věřili si a realizovali svůj potenciál. Snažíme se odbourávat různé stereotypy a předsudky, jednotlivce a organizace mezi sebou propojovat. Odvaha je v tomto zapotřebí skoro pořád. Jak na úrovni mezilidské komunikace a snaze vykročit mimo svoji ‘bublinu’, domluvit se s někým, kdo mluví jinou řečí nebo přemýšlí ‘jinak‘, tak i na úrovni institucí a organizací, které často obyvatele s migračním původem nevnímají jako plnohodnotné občany.

Proč potřebujeme v České republice aktivní občany, kteří se zajímají o veřejné dění?

Bez toho nemůže fungovat demokracie, je to základ a lepší politické uspořádání lidstvo ještě nevymyslelo. Život v nedemokratické společnosti je úplně jiný, je poznamenán útlakem, strachem, nejistotou, apatií a násilím. Vím to i z vlastní zkušenosti a nikomu to nepřeji. Nejde však jen o zapojení aktivních občanů ale všech lidí, kteří v této společnosti žijí a váží si jí, bez ohledu na státní občanství.

Jak Váš projekt přispěje k tomu, aby se nám v Česku žilo lépe?

Iniciativa MigAct přispívá k větší otevřenosti, lidskosti a spolupráci, snaží se překonávat předsudky. Pevně věříme, že spolupráce, dialog a snaha o porozumění rozmanitého obyvatelstva ČR náš život udělá o něco lepší.